Livsmedelsstrategin

Interpellation 2015/16:715 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-06-09
Överlämnad
2016-06-10
Anmäld
2016-06-13
Svarsdatum
2016-06-17
Besvarad
2016-06-17
Sista svarsdatum
2016-06-28

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

PDF

Interpellationen

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Arbetet med den flera gånger försenade livsmedelsstrategin torde nu vara i slutskedet – i alla fall om regeringens senaste besked att strategin ska presenteras före sommaruppehållet fortfarande gäller.

Förväntningarna är höga, inte minst eftersom regeringen har haft som ambition att åtminstone i inledningen av processen involvera väldigt många – och ofta motstående – intressen. Av de signaler jag får från olika aktörer verkar det dock nu ha varit väldigt tyst från regeringen i den här frågan under en längre tid.

Samma mönster ser vi i den politiska processen. Statsrådet upprepar ofta att han och regeringen vill ha en "bred förankring" av livsmedelsstrategin i riksdagen. När arbetet sattes igång talades det om en referensgrupp, och ett par inledande möten hölls. Därefter har det inte hänt mycket och under senare delen av våren har det varit helt tyst.

Från oppositionen har vi än så länge inte sett så mycket som ett kommatecken av strategin. Jag ställde därför nyligen en skriftlig fråga till statsrådet om vad som avses med "bred förankring". Hur ska den förankringen ske och vilka partier är tänkta att omfattas?

Tyvärr innehöll statsrådets svar inga besked, trots att det nu bara återstår några få dagar av riksmötet – och således börjar bli rejält bråttom.

Livsmedelsstrategin är viktig, alldeles för viktig för att fördröjas på grund av intern oenighet inom regeringen, eller riskera att bli en halvmesyr till följd av en undermålig process.

I strategin har regeringen bland annat lovat att hantera de många viktiga förslag som Konkurrenskraftsutredningen presenterade för över ett år sedan, så det brådskar – men det är framför allt viktigt att resultatet blir bra. Eftersom strategin är tänkt att omfatta hela livsmedelskedjan är det dock viktigt att inte enbart primärproduktionen berörs, utan att hela förädlings- och produktionsledet tydligt omfattas.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

 

  • På vilket sätt sker förankringen av livsmedelsstrategin med alla de olika parter som i inledningsskedet involverades i den så kallade dialoggruppen?
  • Vad menar statsrådet och regeringen med att livsmedelsstrategin ska ha bred förankring politiskt i riksdagen och på vilket sätt arbetar regeringen för att uppnå det?
  • Står statsrådet och regeringen fast vid sitt senaste besked att den redan försenade livsmedelsstrategin ska lämnas till riksdagen före sommaruppehållet?

Debatt

(7 Anföranden)
Stillbild från Interpellationsdebatt 2015/16:715, Livsmedelsstrategin

Interpellationsdebatt 2015/16:715

Webb-tv: Livsmedelsstrategin

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 83 Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Herr talman! Jonas Jacobsson Gjörtler har frågat mig på vilket sätt förankringen av livsmedelsstrategin sker med alla de olika parter som i inledningsskedet involverades i den så kallade dialoggruppen, vad jag och regeringen menar med att livsmedelsstrategin ska ha bred politiskt förankring i riksdagen samt på vilket sätt regeringen arbetar för att uppnå det. Därtill har Jonas Jacobsson Gjörtler frågat mig om jag och regeringen står fast vid senaste beskedet att livsmedelsstrategin ska lämnas till riksdagen före sommaruppehållet.

Jag vill tacka för möjligheten att belysa min syn på förankringen i livsmedelsstrategin, som är en mycket viktig process för regeringen.

Propositionen om livsmedelsstrategin ska utgöra en plattform för nuvarande och kommande regeringar att fatta beslut utifrån. Politisk långsiktighet är således av stor vikt, och regeringen har därför valt att lägga strategin i form av en proposition. Livsmedelsstrategin tar ett unikt helhetsgrepp på hela kedjan genom att inkludera alla berörda aktörer. Regeringen har därför haft som mål att ha ett brett stöd hos aktörerna i alla led av livsmedelskedjan, såväl på nationell som på regional och lokal nivå, men vi har också bjudit in partierna till samtal.

Den breda förankringen har inbegripit både en extern dialog med berörda parter i livsmedelskedjan men även en intern process. Dialoggruppen som Jonas Jacobsson Gjörtler hänvisar till har varit en central del av den externa förankringsprocessen. Min statssekreterare Elisabeth Backteman har internt lett en referensgrupp med representanter från riksdagen. Regeringen informerar regelbundet representanter från riksdagen om regeringens arbete.

Nu när vi reflekterar över hur hela processen har löpt kan vi konstatera att vi säkerligen skulle ha kunnat göra ännu mer. Det är dock inte försent, förankringen pågår fortfarande och det finns möjlighet att jobba vidare i bred samverkan även framöver, efter det att vi har lagt strategin på riksdagens bord.

Jag instämmer med Jonas Jacobsson Gjörtler i att strategin är väldigt viktig för hela livsmedelskedjan, alldeles för viktig för partipolitisk oenighet. Regeringen tar den på stort allvar, och vi har varit angelägna om att förankringen och informationsdelningen med både externa och interna parter har skett inom juridiska ramar och enligt Regeringskansliets praxis. Regeringen har ingen ambition att försvåra eller fördröja processen. Vi är lösningsorienterade och kommer inom en snar framtid att slutföra förankringen med riksdagen.


Anf. 84 Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Herr talman! Livsmedelsindustrin är Sveriges fjärde största industrigren, det är således otroligt viktigt för Sverige som helhet att branschen kan fungera.

Samtidigt finns många av jobben, i den här branschen till skillnad från många andra, spridda i hela landet och jobben finns i stor utsträckning utanför storstäderna.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

En fungerande livsmedelsproduktion är otroligt viktigt för att skapa jobb och tillväxt i hela landet, inte minst på landsbygden.

Regeringen aviserade i sin budgetproposition för 2015 att man skulle sätta igång ett arbete med en livsmedelsstrategi för att ta ett helhetsgrepp på hela livsmedelskedjan.

Vi var inledningsvis kritiska till framför allt regeringens hanterande av en rad skäl. Alliansen hade redan tillsatt en konkurrenskraftsutredning för primärproduktionen, vars förslag vi tyckte att man borde genomföra skyndsamt och först. Sedan var vi också kritiska till att regeringen valde att lägga ned Alliansens satsning på Matlandet Sverige - där mycket av det som livsmedelsstrategin är tänkt att omfatta redan ingick - utan att det fanns något att ersätta det med.

Det har gjort att vi tyvärr har tappat värdefull och dyrbar tid.

Men med det sagt vill jag gärna understryka att vi ser det som viktigt att det nu kommer fram en livsmedelsstrategi med tydliga och skarpa förslag.

Tyvärr kan vi konstatera att arbetet med livsmedelsstrategin har blivit något av en följetong, och det har flera gånger har försenats. Och när det gäller förankringsprocessen lämnar den en hel del övrigt att önska.

Regeringen talar mycket och ofta om bred politisk förankring, samtidigt som det har varit knäpptyst från regeringen under hela våren i den här frågan.

Regeringen pratar också om vikten av dialog och förankring med berörda branscher. Samtidigt får jag en massa frågor från branschföreträdare i olika delar av livsmedelssektorn som undrar om vi vet vad som händer, eftersom de framför allt under våren inte alls upplever att de har varit involverade.

Strategin skulle från början ha presenterats i vintras, men den har skjutits framåt och det senaste beskedet har varit att den ska komma före sommaruppehållet som inleds efter onsdag.

Jag hoppas verkligen att regeringen nu har använt all den här extra tiden det har tagit till att verkligen få till en strategi som förbättrar konkurrensvillkoren för hela livsmedelskedjan.

Primärproduktionen är otroligt viktig, men där fanns ju redan en rad färdiga förslag i den av Alliansen tillsatta Konkurrenskraftsutredningen, som kom för mer än ett år sedan. Så jag förutsätter att hela det här extra året av arbete i Regeringskansliet betyder att motsvarande tydliga förslag för förädlingsledet av livsmedelskedjan har arbetats fram.

Det här hänger ihop. Det hjälper ju inte att vi har bönder som odlar ärtor om företag som Findus lägger ned. Och omvänt så hjälper det ju inte att vi har företag som är duktiga på att förädla svenska råvaror om svenska bönder slås ut på grund av dåliga konkurrensförutsättningar. Hela livsmedelskedjan hänger ihop.

När vi ändå är inne på livsmedelsstrategin vill jag passa på att ställa en fråga som har koppling till innehållet.

Jag förutsätter att strategin kommer att innehålla åtskilliga förslag som handlar om hur vi kan förenkla regler och förbättra villkoren. En viktig del i detta arbete är myndighetsarbetet, och det är otroligt viktigt att myndigheterna har ett tillmötesgående och serviceinriktat förhållningssätt till branschen.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Livsmedelsverket fick ju en ny generaldirektör i går, och jag vill gärna försäkra mig om att uppdrag och inriktning för myndigheten fortfarande ligger fast. Kan statsrådet garantera att ledningsförändringarna inte innebär en försämring i synen på hur Livsmedelsverket jobbar gentemot branschen eller när det gäller exempelvis fokus på export?


Anf. 85 Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Herr talman! Jag vill börja med det som Jonas avslutade med om Livsmedelsverket. Vi har inte förändrat det uppdraget. Däremot har vi stärkt Livsmedelsverket när det gäller export och tillfört extra medel till både Livsmedelsverket och Jordbruksverket för att få landsgodkännande av anläggningar. Här är regeringen väldigt tydlig med att vi vill öka vår livsmedelsexport, och vi har fördubblat stöden till den.

Jag håller med om, Jonas, att det här handlar väldigt mycket om svensk landsbygd. Det handlar om primärproduktion, men också om den landsbygdsnära livsmedelsindustrin. De är väldigt beroende av varandra.

I livsmedels- och dryckesindustrin i Sverige kommer 70 procent av deras råvaror från svensk primärproduktion. Utan en fungerande primärproduktion kommer vi inte att ha en stor industrigren, och inte heller det omvända. De är väldigt beroende av varandra.

Anledningen till att vi startade arbetet med en livsmedelsstrategi var att vi ville ta ett helhetsgrepp som berör primärproduktionen, den stora livsmedelsindustrin och den småskaliga livsmedelsindustrin. Livsmedelsstrategin berör handel, export och akademin för att den ska kunna ta fram nya, spännande och intressanta livsmedel som vi också kan föra ut i världen.

Konkurrenskraftutredningen är en viktig del i livsmedelsstrategin. Det finns delar i Matlandet Sverige som vi också kan nyttja i livsmedelsstrategin.

I går kväll skickade vi ut en 129 sidor lång text, och där framgår alla detaljer. Jag hoppas också att vi kan få en bra process, trots att vi har tagit tid på oss. Demokrati tar ibland tid, Jonas, och bättre sent än aldrig.

Jag hoppas att vi kan få en bra process trots att vi har blivit sena. Vi är beredda att ge Alliansen den tid som den behöver för att sätta sig in i detta, och jag ser fram emot era inspel.

När vi påbörjade arbetet bjöd vi in allianspartierna till Nalen där detta startade samtidigt som man presenterade Konkurrenskraftsutredningens arbete, och den gången var inte Jonas Jacobsson Gjörtler Moderaternas representant. Men de hade en representant uppe på scenen som lovprisade att man äntligen började jobba med att ta fram en nationell livsmedelsstrategi. Den behövdes, sa han då.


Anf. 86 Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Herr talman! Jag håller gärna med om att en livsmedelsstrategi behövs, och den kritik vi hade i inledningsskedet och som jag beskrev tidigare handlade delvis om andra saker. Den handlade lite om processen och hur lång tid detta tar. Men jag håller med om att det avgörande inte är det exakta datumet. Strategin har blivit försenad några gånger, så jag tycker att det är angeläget att den kommer snart. Men det absolut viktigaste är naturligtvis att innehållet blir bra. Det är helt avgörande.

Det är klart att det är viktigt med bred politisk förankring, men det är faktiskt viktigare att strategin till sitt innehåll blir tillräckligt bra och att den innehåller tydliga mål och skarpa förslag om hur konkurrensförutsättningarna i hela kedjan kan förbättras.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Man kan också vända på det. Det hjälper inte om strategin har brett politiskt stöd om den inte klarar att lösa de utmaningar som livsmedelsbranschen står inför när det gäller det som politiken kan och måste lösa.

Därför vill jag vara väldigt tydlig med att vår syn på livsmedelsstrategin och möjligheterna till bred politisk förankring av den är helt beroende av innehållet och vilka förslag regeringen presenterar. Vi är måna om att innehållet blir bra, och om vi inte tycker att regeringen klarar att leverera tillräckligt bra förslag och en tillräckligt bra strategi kommer vi från Alliansens sida att göra vad vi kan för att den ska bli så bra som möjligt.

När det gäller förankringen får jag ändå konstatera att processen lämnar en hel del övrigt att önska. Det stämmer att vi vid midnatt fick ett förslag att ta ställning till. Men i dag är det fredag, och på onsdag stänger riksdagen. Det ger inte särskilt mycket tid att klara förankringen om vi ska hålla den tidsplan som regeringen har satt upp. Det har varit tyst under hela våren, och jag tycker nog att man kunde ha skött detta på ett annat sätt.

Jag måste också fråga statsrådet om han tycker att det är rimligt att tala om att det pågår en bred politisk förankring när det har varit så här tyst under hela våren. Förankringen inleds ju i så fall nu när vi har fått ett förslag.

Jag vill också fråga om statsrådet tycker att förankringen med exempelvis dem som ingår i den så kallade dialoggruppen har skötts på ett bra sätt. De signaler jag får är att man inte verkar vara särskilt nöjd där heller.

Det är som sagt bra att regeringen tar ett helhetsgrepp här, och det är bra om det kommer en livsmedelsstrategi. Vi tänker göra vad vi kan för att den ska bli bättre. Vi kommer att anstränga oss för det; det kan jag lova. Vi har också tidigare i processen gjort konstruktiva inspel. Alliansen har kommit med förslag, och jag utgår från att regeringen har försökt arbeta in dem i förslaget.

Det gläder mig också att statsrådet är tydlig när det gäller Livsmedelsverket och den nya generaldirektören. Jag hör ett tydligt besked: Det finns inga förändringar i uppdraget, utan det ligger fast så som det har sett ut. Statsrådet upprepar också att arbetet med exporten ska förstärkas, och där har regeringen ökat anslagen till både Livsmedelsverket och Jordbruksverket.

Jag har tidigare frågat här hur den uppföljningen går, och det finns kanske anledning att återkomma till det. Men det är väldigt glädjande att höra att regeringen och statsrådet är tydliga med att man inte har gjort någon förändring i uppdraget. Livsmedelsverket ska alltså även fortsättningsvis ha en bra kontakt med branschen, en dialog och en öppenhet för synpunkter och ska agera konstruktivt. Det gläder mig.


Anf. 87 Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Herr talman! Det är på många olika sätt en unik process som vi har bedrivit med livsmedelsstrategin. En sak är att vi förankrar den så väldigt tajt. Vi har varit ute runt om i landet på sex olika orter. Det har varit fulla hus med branschfolk, intresseorganisationer, myndigheter och övriga som har funnits med och gjort massor med inspel. Vi har haft en elektronisk brevlåda som har fått oerhört mycket inspel. Vi har också haft branschmöten vid flera olika tillfällen. De inspelen och möjligheterna att vara med i processen har varit väldigt unika. De har också resulterat i att vi runt om i landet har flera regioner som jobbar med regionala livsmedelsstrategier, vilket är väldigt positivt. Det har dragit igång en massa aktiviteter runt om i vårt land. Det här är nödvändigt för att vi ska kunna stärka hela branschen.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Unikt är också att vi i den här regeringen tar strategin hit till riksdagen. Det är en stor skillnad mellan att ta en strategi till riksdagen och att bara ha den i en regering. Man måste inse hur viktigt det här området är. Vi måste kunna samlas över partigränser och blockgränser kring den viktiga frågan hur vi ska ha det med livsmedel i det här landet. Vi spräcker snart tiomiljonersgränsen, och det är inte så långt tills vi spräcker elvamiljonersgränsen. Vi blev 240 000 fler på jordklotet i går och blir ungefär lika många fler i dag. Men vi har en väldigt låg livsmedelsproduktion i det här landet.

Det är klart att vi måste tag i detta. I huvudsak produceras faktiskt livsmedel på någon landsbygd någonstans i världen. Frågan är bara på vilken landsbygd den ska produceras. Den här regeringen anser att det ska produceras betydligt mer livsmedel på svensk landsbygd. Jag hoppas att Jonas Jacobsson Gjörtler delar den uppfattningen.


Anf. 88 Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Herr talman! I den sista delen är det lätt att hålla med. Citatet som statsrådet anknyter till kommer, om jag förstått det rätt, från en LRF-medlem i norra Sverige som vid ett möte uttryckte det på det viset. Någon landsbygd någonstans kommer alltid att förse oss med livsmedel - varför inte vår egen? Jag tycker att det är väldigt kloka ord. Det är en typ av bevingade ord som i en mening fångar väldigt mycket av vad det här handlar om. Jag tror att vi är helt överens om att det är ett bra anslag.

Återigen: När det gäller strategin är den breda förankringen absolut viktig. Men det allra viktigaste är att innehållet är bra. Det hjälper inte med en brett förankrad strategi om den inte lever upp till de högt ställda förväntningar som finns bland alla dem som har involverats.

Jag upplever nog att statsrådet har en lite märklig definition av begreppet "förankra". Han säger att strategin är brett förankrad och beskriver en process där man har haft en massa möten i landet och fått inspel. Det tror jag i och för sig är bra, men det är inte det som är förankring. Förankringen sker ju när man tar fram de skarpa förslagen. Det handlar om att se till att de som är involverade tycker att den strategi som läggs på riksdagens bord för beslut och som förhoppningsvis ska gälla under lång tid framöver är bra och fångar och försöker lösa de utmaningar som finns. Det är det som är förankring. Där uppfattar jag att det har brustit ganska rejält, eftersom branschföreträdare uttrycker frustration över att de inte vet vad som händer. Den politiska förankringen har inte funnits alls under våren, utan börjar först i dag, när det bara är några få dagar kvar. Men vi ska som sagt göra vad vi kan för att det här ska bli bra.


Anf. 89 Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Herr talman! Livsmedelsstrategin är väldigt viktig. Jag tycker att det förslag som vi nu har sänt till Alliansen är bra. Men jag är säker på, Jonas, att vi kan göra strategin ännu bättre tillsammans. Den måste bli bra. Den ska bli det bästa för Sverige och det bästa för livsmedelsbranschen från primärproduktion till industri, export och så vidare. Det är regeringens ambition.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Saker och ting tar tid; så är det i en demokrati. Saker måste diskuteras och prövas för att det ska bli bra. Vi har ett sådant system i det här landet. Åsikter måste få komma fram. Detta ska vi värna. Jag ser fram emot det jobb vi ska göra tillsammans med alliansföreträdarna för att göra den här strategin ännu bättre.

Slutligen vill jag önska en trevlig sommar till dig, Jonas, liksom till herr talmannen och presidiet.

(TALMANNEN: Tack detsamma!)

Överläggningen var härmed avslutad.

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.