Kartläggning av svarta körskolor

Interpellation 2015/16:702 av Boriana Åberg (M)

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-06-02
Överlämnad
2016-06-02
Anmäld
2016-06-07
Svarsdatum
2016-06-17
Besvarad
2016-06-17
Sista svarsdatum
2016-06-20

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

PDF

Interpellationen

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Fenomenet med svarta trafikskolor, det vill säga skolor som saknar tillstånd och där personerna bakom varken betalar moms eller arbetsgivaravgifter, blir mer och mer utbrett i Sverige. Detta skapar en oroande utveckling som hotar säkerheten på våra vägar och försvårar uppfyllelsen av nollvisionen. I vissa fall är den svarta verksamheten så stor och väl organiserad att eleverna inte förstår att de har anlitat en olaglig trafikskola. På senare tid har det även rapporterats i medierna om hur svarta körskolor kringgår bestämmelsen om det maximala antalet handledartillstånd. Det är uppenbart att lagstiftningen inte räcker till för att stoppa dessa olagliga verksamheter.

När jag senast debatterade problematiken kring svarta körskolor med statsrådet Anna Johansson svarade ministern: När den förra regeringen införde det skärpta kravet att en handledare fick ha högst 15 elever var det med syfte att det skulle motverka den så kallade 'illegala körskoleverksamheten'. Om det nu visar sig att dessa regler inte fått den förväntade effekten är jag självklart öppen för att diskutera andra lämpliga åtgärder tillsammans med myndigheter och branschföreträdare. 

Statsrådet nämnde då, i början av förra året, att problemet måste kartläggas innan åtgärder presenteras. Den mediala debatten den senaste tiden har visat på att problemet är långt mer utbrett än vad politiken tidigare har velat inse.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet:

Är arbetet med att kartlägga problematiken med svarta körskolor påbörjat?

Vad innehåller kartläggningen, eller vad skulle den kunna innehålla om den ännu inte är påbörjad?

Vilka åtgärder har statsrådet vidtagit för att i samarbete med myndigheter och branschföreträdare hitta lämpliga åtgärder för att få bukt med de svarta trafikskolorna?

Debatt

(7 Anföranden)
Stillbild från Interpellationsdebatt 2015/16:702, Kartläggning av svarta körskolor

Interpellationsdebatt 2015/16:702

Webb-tv: Kartläggning av svarta körskolor

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 97 Statsrådet Anna Johansson (S)

Herr talman! Boriana Åberg har frågat mig om arbetet med att kartlägga problematiken med svarta körskolor har påbörjats och vad kartläggningen i så fall innehåller, eller vad den skulle kunna innehålla om den ännu inte är påbörjad, samt vilka åtgärder jag har vidtagit för att i samarbete med myndigheter och branschföreträdare hitta lämpliga åtgärder för att få bukt med de svarta trafikskolorna.

För att bedriva trafikskola krävs tillstånd, vilket regleras genom lagen om trafikskolor. Tillstånd till trafikskoleverksamhet och övningskörning ges av Transportstyrelsen som också svarar för tillsynen över de företag som har tillstånd.

För övningskörning krävs det att eleven har ett körkortstillstånd, och det krävs även en godkänd handledare som innehar ett handledartillstånd. Den som vill vara handledare ska ha genomgått en utbildning tillsammans med eleven som handledaren ska övningsköra med.

Det som kallas "olaglig körskoleverksamhet" är ofta olaglig övningskörning. År 2012 ändrades reglerna för hur många elever en handledare får ha till högst 15 elever. Detta gjordes med syftet att det skulle motverka illegal övningskörning. Branschen och Transportstyrelsen har fått signaler om att förändringen inte har fått det genomslag som den förväntades få. Transportstyrelsen planerar därför att genomföra en utvärdering av regelförändringen.

Vad avser en mer exakt kartläggning av brottslig verksamhet har polisen det huvudsakliga uppdraget att genomföra detta, och Transportstyrelsen har i dag en dialog med Polisen, Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten kring frågor om olaglig trafikskoleverksamhet eller olaglig övningskörning.

Ett bra sätt att motverka svart körskoleverksamhet är att göra det enkelt för branschen att följa reglerna, vilket gynnar de företag som gör rätt för sig samtidigt som det motverkar svart verksamhet. Regeringen gav därför år 2015 Transportstyrelsen i uppdrag att analysera regleringen av trafikskolor och förarutbildare och föreslå författningsändringar i syfte att åstadkomma enkla och ändamålsenliga regler för tillträde och tillsyn av verksamheterna. Regeringsuppdraget har genomförts i samarbete med branschorganisationerna. Arbetet har resulterat i konkreta förslag från Transportstyrelsen på regeländringar som underlättar för företag i branschen genom regelförenklingar. Transportstyrelsen går nu tillsammans med branschen vidare för att utveckla bättre möjligheter att arbeta med egenkontroll. Uppdragets slutrapport har varit på remiss, och ärendet bereds nu vidare inom Regeringskansliet.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Regeringen anser att rättvisa konkurrensvillkor är en mycket viktig fråga oavsett bransch. Företag som gör rätt för sig ska inte utkonkurreras av dem som inte följer lagar och regler. En god förarutbildning är viktig för att ge blivande körkortstagare nödvändiga kunskaper för att kunna framföra fordon på ett säkert sätt. Det handlar i det stora perspektivet om nollvisionen.


Anf. 98 Boriana Åberg (M)

Herr talman! Jag tackar ministern för svaret. Jag tycker att det är upprörande att ministern säger att det som kallas för olaglig körskoleverksamhet ofta är olaglig övningskörning. Det är en grov underdrift och en bagatellisering av problemet. På senare tid har medierna uppmärksammat omfattningen av så kallade svarta körskolor. Nyligen avslöjade Göteborgs-Posten hur lätt det är att frångå maxgränsen på 15 tillstånd per handledare. SVT visade ett program i ämnet. Och Nya Kristinehamns-Posten skrev om svarta körskolor i Värmland med omnejd.

Olagliga körskolor är välorganiserade och har bilar med dubbelkommando. De distribuerar de rätta svaren på teoriprovets frågor på hela världens språk och marknadsför sig oblygt i sociala medier. Ändå väljer ministern att se detta som olaglig övningskörning. Det är minst sagt upprörande. Dessvärre är ministern inte ensam om detta. När vi moderater i trafikutskottets betänkande om trafiksäkerhet krävde ett krafttag mot olagliga körskolor blev svaret från majoriteten: Transportstyrelsen har vidtagit åtgärder för att stävja trafikskoleverksamhet som bedrivs utan tillstånd. Vilka åtgärder är det? Och hur verkningsfulla är dessa åtgärder? Det är två frågor som jag skulle vilja få svar på i dag.

Ja, det är ett steg i rätt riktning att Transportstyrelsen planerar att göra en utvärdering av begränsningen av antalet tillstånd till 15. Men 15 är på tok för många. I Finland är antalet tillstånd för privat övningskörning tre, på tre år.

Jag delar ministerns uppfattning att det är positivt att Transportstyrelsen samarbetar med Polisen, Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten för att stävja olaglig körskoleverksamhet. Olaglig körskoleverksamhet har många dimensioner som berör dessa myndigheters arbetsområden.

Svarta körskolor parasiterar på samhället. De betalar varken arbetsgivaravgifter, moms, F-skatt, tillsynsavgifter till Transportstyrelsen eller några andra skatter och avgifter. Ännu värre är att de saknar försäkringar. De lurar ungdomar och utsätter dem för fara. I värsta fall riskerar de människoliv.

Det är sant som ministern skriver att det är polisens uppgift att kartlägga brottslig verksamhet. Dessvärre är svarta körskolor inte ett område som prioriteras av polisen. Det saknas resurser. Straffvärdet är lågt, och det krävs omfattande bevismaterial. Risken att bli stoppad på vägen av en kontrollerande trafikpolis är minimal, inte minst med tanke på hur regeringen har dragit ned på antalet trafikpoliser. Visst har det hänt att polisundersökningar av svarta körskolor har lett till åtal. Det har till och med hänt att åtal har lett till fällande domar, men påföljderna har varit mycket ringa och inte haft någon avskräckande effekt.


Anf. 99 Statsrådet Anna Johansson (S)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Herr talman! Boriana Åberg och jag är väldigt överens om allvaret i förekomsten av svarta körskolor. Min avsikt var inte att negligera eller förminska problemet genom att hänvisa till att det här är olaglig övningskörning. Det handlar om att det antal personer som man har rätt att vara handledare för överskrids. Därmed är det en olaglig övningskörningsverksamhet. Det är varken mer eller mindre allvarligt än att det också är olaglig körskoleverksamhet. Jag har svårt att förstå upprördheten i den delen.

Sedan är problemet med den här typen av brottslig verksamhet att det är svårt att kartlägga någonting som till sin natur är dolt. Det är alltid lättare att kartlägga saker när man kan begära in uppgifter och snabbt få en bild av hur någonting ser ut. Här är det en verksamhet som av uppenbara orsaker befinner sig i en gråzon eller en svartzon. De som utnyttjar de här körskolorna har naturligtvis väldigt lite intresse av att anmäla dem, och de kan vara svåra att upptäcka eftersom det inte är en uppenbar verksamhet.

De åtgärder som nu bereds inom Regeringskansliet hoppas jag kommer att vara av den arten att de kommer att göra det lättare att komma åt den här typen av verksamhet. När Transportstyrelsen råkar på den här typen av verksamhet tar man i första hand kontakt med verksamheten och ger den möjligheten att ansöka om ett tillstånd. Om det inte sker har man för vana att polisanmäla. Men Transportstyrelsen har varken befogenheter eller resurser för att utöva tillsyn över en olaglig verksamhet. Transportstyrelsen har ett mandat och ett uppdrag att utöva tillsyn över den verksamhet som har tillstånd men inte över olaglig verksamhet - det är en polisiär fråga.

Sedan 2012 är antalet elever som en handledare får ha 15. Det var den tidigare regeringen som fattade beslut om det. Man kan i alla fall misstänka att den förändringen har haft rakt motsatt effekt. Tidigare, när en handledare kunde ha ett större antal elever, kunde man nämligen ganska lätt identifiera dem som kanske hade 40 eller 50 elever. Det var ganska lätt att hitta dem och ställa följdfrågor om huruvida det handlade om en affärsdrivande verksamhet som inte följde de regler som fanns. Med begränsningen till 15 kan man möjligen misstänka att det faktiskt har blivit svårare att upptäcka dem. Innan man går vidare och säger att man ska begränsa antalet ytterligare tror jag att man ska värdera risken att det blir en verksamhet som i ännu högre grad går under radarn men inte minskar. Då har vi inte vunnit så mycket.

Regeringen har ett stort fokus på att minska skattefusket och att se till att vi har sjysta konkurrensvillkor mellan olika företag. Det handlar om att säkerställa att staten får in de inkomster som vi behöver. Det handlar också om att seriösa företag inte ska få en konkurrensnackdel i förhållande till sådana som medvetet bryter mot lagar och regler. Vi kommer att fortsätta det arbetet i många olika branscher. Det här är naturligtvis en sådan.


Anf. 100 Boriana Åberg (M)

Herr talman! Tack, ministern, för svaret! Det är viktigt att kalla saker för deras rätta namn. Olaglig och brottslig verksamhet är just olaglig och brottslig. Det har också ett pedagogiskt värde när man riktar sig till dem som köper dessa tjänster, så att de vet att de gör något som inte är bra och att de bryter mot lagen.

Det är onekligen ett problem att svarta körskolor inte hamnar under något egentligt ansvar för tillsyn. Det är mycket riktigt att Transportstyrelsen bara utövar tillsyn över de registrerade verksamheterna.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Ministern säger i sitt svar: Ett bra sätt att motverka svart körskoleverksamhet är att göra det enkelt för branschen att följa reglerna, vilket gynnar de företag som gör rätt för sig samtidigt som det motverkar svart verksamhet. Menar ministern att de som fuskar gör det för att reglerna är för krångliga? Jag är självklart för alla former av regelförenklingar för företagen, men förenklade regler biter inte på den växande branschen av svarta körskolor. Skalan av olaglig körskoleverksamhet har många nyanser, från privatpersoner som bedriver utbildning utan tillstånd och tar emot svart betalning till personer som bedriver utbildning i företagsliknande verksamheter - i egna lokaler och med bilar med dubbelkommando - utan att ha trafikskoletillstånd eller några andra tillstånd. Mitt emellan finns det företagsverksamheter som har alla erforderliga tillstånd men fuskar med skatt och moms.

De som bedriver svarta körskolor gör det medvetet, inte för att de inte förstår reglerna eller för att dessa regler är krångliga. Det är en farlig kultur som sprider sig. Dessa verksamheter bedrivs av och riktar sig dessvärre i första hand till människor som kommer från andra länder där man inte har samma traditioner av att betala skatt.

Det är ytterst olyckligt att det första som händer när man kommer till Sverige är att man dras in i olika typer av illegala och svarta verksamheter, antingen som kund eller som utförare. Det ger dessa människor en helt felaktig bild av hur vårt samhälle fungerar, och de riskerar att hamna i en felaktig och många gånger destruktiv situation som det är väldigt svårt att ta sig ur. Det kanske är enklare, snabbare och billigare, men det är moraliskt förkastligt och undergräver tilltron till samhället hos dem som är med och bidrar med skatteintäkterna.

Det är den ena sidan. Den andra är förstås farorna på våra vägar: Vad händer när människor utan kunskaper och utbildning ger sig ut och övningskör eller kör, om de mot förmodan lyckas får körkort? Hur många liv står på spel?

Särskilt tragiskt är det att unga människor luras. De luras på både pengar och trygghet när de anlitar en svart körskola och det visar sig att lektionerna har varit så bristfälliga att de inte klarar av uppkörningen. Då är pengarna som man sparat under lång tid också borta.


Anf. 101 Statsrådet Anna Johansson (S)

Herr talman! Jag tror att man kan börja med att konstatera att det finns ett skäl till att vi har reglerat hur övningskörningsverksamheten och trafikskoleverksamheten i Sverige ska bedrivas. Att det krävs både utbildning och tillstånd också för att privat övningsköra med någon och att det krävs speciella tillstånd för att bedriva körskoleverksamhet beror ju på att vi har en tradition i Sverige av att sätta trafiksäkerheten väldigt högt. Det handlar också om ordning och reda på arbetsmarknaden med skatter och annan lagstiftning men också när det gäller sådana saker som Boriana Åberg nämnde i sitt tidigare inlägg: försäkringar, ansvar gentemot kunden och så vidare. Det finns många goda skäl till varför vi har en reglerad verksamhet här.

Det är naturligtvis ytterst de seriösa företagen som drabbas av illojal konkurrens, men även, precis som Boriana Åberg säger, de som anlitar de här svarta körskoleföretagen. De riskerar naturligtvis att få en dålig och bristfällig utbildning som gör att de har svårare att klara sin uppkörning. De bidrar också till att den här typen av verksamhet fortsätter att bedrivas. Det finns alltså goda skäl att bekämpa den här verksamheten.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Tyvärr finns det inga enkla svar när det gäller den här typen av brottslighet. Det vi vet har fungerat i andra branscher är när till exempel Skattemyndigheten, Polisen och exempelvis Arbetsmiljöverket gör samordnade insatser. Därför tycker jag att det är viktigt att Transportstyrelsen nu har en utvecklad samverkan med andra myndigheter för att se på vilket sätt man kan komma åt den här verksamheten.

Jag tror inte heller att de flesta körskolor bedrivs i den formen för att regelverket är krångligt. Däremot tror jag att om man gör regelverket enklare och därmed kanske också billigare för de seriösa körskolorna så kommer också prisskillnaden gentemot de svarta körskolorna att minska, vilket gör att det blir mer attraktivt att välja de seriösa körskolorna. De får bättre förutsättningar att bedriva sin verksamhet på ett effektivt sätt. I den delen tror jag alltså att det finns ett samband.

Vi vill naturligtvis att de som driver körskola ska ha goda förutsättningar att göra det kostnadseffektivt. Vi ska ha tydliga regler som bidrar till att upprätthålla trafiksäkerhet, men vi ska inte göra det krångligt i onödan. Därför är det viktigt också med den här regelöversynen.

Jag ser också fram emot att ta del av resultatet av Transportstyrelsens utvärdering av begränsningen av antal körkortselever så småningom. Men det är viktigt att framhålla att det här är en olaglig verksamhet, en brottslig verksamhet, och det är därför en polisiär fråga. Upptäcker man därför eller hör ryktas om att den här typen av verksamhet försiggår är det polisanmälan som är rätt sak att göra.

Det går nämligen inte att komma åt detta bara genom att förbättra regelverken. Regelverken finns där; ändå finns det de som väljer att bryta mot dem. Därför är risken för upptäckt naturligtvis också en viktig fråga.


Anf. 102 Boriana Åberg (M)

Herr talman! Jag kan konstatera att jag och ministern är eniga om vikten av bra körkortsutbildning, sjysta villkor för företag, rättvis konkurrens och fortsatt hög säkerhet på våra vägar. Nu är det ministern som har makten i sin hand och kan se till att förverkliga alla dessa önskemål.

Jag kan drista mig till att ge ministern några tips, till exempel att begränsa antalet övningskörningstillstånd till ungefär fem eller färre, att förbjuda att privatpersoner registrerar sig som ägare till bilar med dubbelkommando och självklart att göra en översyn av hela verksamheten.

Sommaren är här. Många elever har slutat skolan och har börjat övningsköra och blickar mot den frihet som ett körkort ger. Det är vår uppgift att se till att det sker på ett säkert och bra sätt.

Jag vill också önska ministern en trevlig sommar.


Anf. 103 Statsrådet Anna Johansson (S)

Herr talman! Tack så mycket, Boriana Åberg!

Jag tror som sagt var att vi är överens om vikten av att minimera risken för att den här typen av verksamhet fortsätter.

Jag tror dock att innan man går vidare med ett skarpt förslag om att minska antalet handledarelever till exempelvis fem bör man nog också beakta risken för att det ytterligare ökar risken för mörkertal, därför att när du inte kan registrera fler än fem är det risk för att det är ännu fler som har betydligt fler, men det blir ännu svårare att upptäcka dem i registren.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Det kan också finnas fullt legitima skäl till att ha 10-13 handledarelever samtidigt. Det kan till exempel vara i en glesbefolkad del av landet där det är långt till närmsta körskola. Det kan handla om att de befintliga körskolorna inte kan erbjuda körskoleverksamhet på olika språk.

Jag tror därför att man ordentligt ska utreda vilka konsekvenserna blir när man vill införa regelförändringar. Grundproblemet här, vidhåller jag, är inte att det är brister i regelverket. Grundproblemet är att människor, trots att det finns ett bra, tydligt och väldigt kraftfullt regelverk väljer att bryta mot dessa regler.

Därför är det också viktigt att polisen får kännedom om den här typen av verksamhet och också får möjlighet att utreda dessa brott. Det är som sagt var brott med lågt straffvärde och ofta svåra bevislägen.

Det här är ett område som vi fortsätter att arbeta med, och jag ser fram emot Transportstyrelsens fortsatta arbete med det. Jag önskar också Boriana Åberg en trevlig sommar!

Överläggningen var härmed avslutad.

Intressenter

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.