Bostadsbyggnadsstatistik

Interpellation 2015/16:789 av Fredrik Schulte (M)

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2016-09-01
Överlämnad
2016-09-06
Anmäld
2016-09-08
Sista svarsdatum
2016-09-20
Svarsdatum
2016-09-27
Besvarad
2016-09-27

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

PDF

Interpellationen

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

Enligt SCB:s statistik över påbörjade nybyggda bostadslägenheter har bostadsbyggandet kraftigt ökat under 2016. Statistiken tar dock inte hänsyn till att många kommuner nu tvingats initiera byggandet av så kallade modulbostäder för att klara bostadsförsörjningen med anledning av senare års mycket omfattande asylinvandring. Detta är problematiskt ur flera perspektiv. Modulbostäderna är varken avsedda för eller lämpliga som en långsiktig lösning på bostadsbristen. Framväxten av hela bostadskvarter av modulbostäder i motsats till en organisk framväxt av bostäder riskerar också att skapa nya miljonprogramsområden med omfattande social utsatthet. Det är därför olyckligt att det bildsätts som att bostadskrisen är på väg att lösas när de strukturella hindren för en sunt fungerande bostadsmarknad fortfarande finns kvar. Den höga nybyggnadstakten bygger alltså delvis på "uppblåsta" siffror genom att byggandet av modulbostäder inkluderas i statistiken. Det innebär en risk för att de verkliga problemen inte adresseras.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Peter Eriksson:Tänker statsrådet vidta några åtgärder med anledning av det som har framförts?

Debatt

(5 Anföranden)
Stillbild från Interpellationsdebatt 2015/16:789, Bostadsbyggnadsstatistik

Interpellationsdebatt 2015/16:789

Webb-tv: Bostadsbyggnadsstatistik

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 53 Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Fru talman! Fredrik Schulte har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder med anledning av det han framför angående SCB:s bostadsbyggnadsstatistik.

SCB är ansvarig för att utveckla, framställa och sprida officiell statistik och annan statlig statistik samt samordna systemet för den officiella statistiken. En del av den avser nybyggnad av bostäder.

Statistiken redovisas på kommunnivå med variablerna hustyp, lägenhetstyp och upplåtelseform. Inrapporteringen till SCB sker via frågeformulär till kommunerna, och det finns en eftersläpning i denna inrapportering.

För att kunna ge en aktuell indikation på bostadsbyggandets utveckling redovisar SCB kvartalsvis preliminär statistik baserad på ett ofullständigt underlag. Årsvis redovisas dock fullständig och mer detaljerad information.

Fredrik Schulte påpekar att statistiken inte särredovisar de bostäder som uppförs för användning under begränsad tid. Regeringen styr inte SCB:s arbete med den officiella statistiken på den detaljnivån. Den officiella statistiken ska vara av god kvalitet och utmärkas av bland annat relevans och aktualitet. Det är den statistikansvariga myndigheten som ansvarar för att statistiken möter kraven på kvalitet.

Enligt uppgift från SCB är man medveten om att bostäder i vissa fall tillkommer med stöd av tidsbegränsade bygglov. Uppgiften ingår dock inte bland dem som samlas in.

Fredrik Schulte beskriver i sin interpellation det faktum att det nu byggs väldigt många bostäder snabbt och på platser där de inte kommer att stå kvar långsiktigt som ett problem.

Min uppfattning är den motsatta. Det är angeläget att kommuner i samarbete med olika byggherrar snabbt skapar möjligheter för de många nyanlända att få en bostad. Det är en förutsättning för att de ska kunna etablera sig med studier och arbete.

Jag vill påminna om att regeringen och de borgerliga partierna i riksdagen för mindre än ett år sedan enades om att förenkla kraven på byggnader som uppförs eller tas i anspråk med tidsbegränsat bygglov, just för att underlätta för kommunerna i detta avseende.

Sammanfattningsvis är jag glad över att det byggs historiskt mycket i Sverige. Jag avser att återkomma till riksdagen med förslag som underlättar för kommunerna att skapa tidsbegränsade lösningar på de nu akuta bostadsproblemen samtidigt som det långsiktiga arbetet för att etablera bostadsbyggandet på en hög nivå fortgår.


Anf. 54 Fredrik Schulte (M)

Fru talman! Jag delar ministerns uppfattning att det är positivt att det byggs mycket historiskt sett.

Jag är dock orolig för att man tar dessa siffror på lite för stort allvar - eller, rättare sagt, att dessa siffror går på steroider. Precis som svaret antyder har många kommuner en akut bostadssituation, och precis som vi diskuterade i en debatt för 15 minuter sedan bygger man temporärt för att klara av mottagandet av nyanlända. Om man penetrerar dessa siffror skulle man se att de går på steroider, för en stor del avser tillfälligt uppställda bostäder.

Jag har inget faktaunderlag för detta, för det finns inget faktaunderlag att tillgå. Jag har ställt frågan till riksdagens utredningstjänst, och där har man konstaterat att det inte går att ta fram några siffror på detta.

Det är positivt att det byggs temporära bostäder, vilket vi debatterade för en kvart sedan och är överens om att det måste till för att hantera den akuta situationen. Faran är dock att kommunerna lägger ned så stor kraft och vedermöda på att klara den temporära situationen att de kommer att halka efter med den långsiktiga bostadsförsörjningsplaneringen.

Jag var med kommunalrådet i min hemkommun för några månader sedan när han tog första spadtaget i ett byggprojekt. Han konstaterade då att det var åtta år sedan som kommunfullmäktige började diskutera att bygga på denna plats. Det tog alltså åtta år från det att idén väcktes till dess att spaden sattes i marken.

Det var förvisso ett ganska stort bostadsprojekt, men det är ingen tidsrymd som är ovanlig för större byggprojekt. Tyvärr är det snarare normen eftersom Sverige har en krånglig och omständlig plan- och bygglag.

Om kommunerna börjar hantera det akuta problemet kan det innebära att den långsiktiga bostadsplaneringen drabbas, alltså det vi kommer att se i statistiken om åtta år eller kanske om sex år, för vi har ju förenklat reglerna lite grann.

Min oro är att vi ser dessa siffror, slår oss för bröstet och säger "titta vad duktiga vi är" men inte ser att det är ett resultat av många års planarbete från kommunernas sida och att vi nu till följd av det temporära problemet riskerar att ställa till det i ett långsiktigt perspektiv.

Jag har ingen lösning att presentera, men jag vill flagga för problemet. Man måste ta detta på allvar och konstatera att siffrorna på det ökade bostadsbyggandet delvis kan vara lite uppblåsta. Det är dock inget snack om saken att byggandet totalt sett har ökat, och det är positivt.


Anf. 55 Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Fru talman! Vad gäller statistiken har Fredrik Schulte en poäng. Det finns brister i statistiken. Vi har inte en riktigt bra, snabb och tydlig rapportering av bostadsstatistiken.

Men efter att ha pratat med rätt många människor inom denna sektor, både på myndigheter och ute i byggsvängen, känner jag mig trygg med att de temporära bostäder som finns, särskilt i en del av våra större städer, utgör en liten del av det totala byggandet av bostäder i Sverige i dag. Jag tror inte att det kommer att göra en jättestor skillnad framöver när man tittar tillbaka på statistiken.

När vi nästa år får mer exakta siffror över årets byggande kommer man att se att det finns en del, men det är definitivt en mindre del av den sammanlagda byggnationen.

De tidsbegränsade lösningarna behövs, men det är inte de som avgör om vi klarar dessa frågor totalt sett eller inte. Jag tror att det handlar om andra saker. Förutom att själva byggandet ökar finns det positiva tendenser när det gäller tiderna; bygglovs- och detaljplaneprocesserna går snabbare i dag. Det hänger samman med det som jag var inne på i en tidigare interpellationsdebatt, nämligen att fler och fler kommuner lär sig att hantera detta på ett bättre sätt.

Man får nya kunskaper, och det finns några kommuner som har varit snabbare, bättre och smartare än andra när det gäller att använda regelsystemet. Växjö, med en grönblå regering, är en sådan kommun.

De som har varit duktiga sprider kunskapen ut till andra kommuner, och man lär sig att sköta det på ett snabbare sätt. I dag finns många exempel på att det kanske bara tar ett år från det att man drar igång en process tills man kan sätta spaden i jorden. Det tycker jag att man ska vara glad för.

Samtidigt vet vi att det finns ett mycket större engagemang ute i kommunerna för att bygga mer i dag. Regeringen är tydlig med att det behöver byggas. Vi ställer krav på kommunerna, och vi kommer också att ställa tydligare krav på länsstyrelserna att vara med i processen för att prioritera bostadsförsörjningen. Vi ger också stöd till kommuner som tar sitt ansvar på detta område, till exempel genom den kommunbonus som vi har infört och som kommer att gynna de kommuner som genomför de bostadssatsningar och byggnationer som vi tycker är nödvändiga.


Anf. 56 Fredrik Schulte (M)

Svar på interpellationer

Fru talman! Jag har egentligen inte så mycket att tillägga mer än att det vore bra ifall departementet själv gör en kartläggning eller uppdrar åt SCB att göra en kartläggning där man skiljer på det temporära och det ordinarie bostadsbyggandet. Det är viktigt att vi får ett tydligt statistikunderlag att utgå från när vi fattar beslut om att förändra bostadspolitiken.

Jag tackar för tre bra debatter. Än så länge tycker jag att det är positiva signaler, men nu är det upp till ministern att leverera. Annars kommer det att bli tuffare toner i debatten framöver, i slutet av mandatperioden.


Anf. 57 Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Fru talman! Jag får väl också tacka och säga att jag absolut inte ska riskera att ta tuffare debatter med Fredrik Schulte. Det är trevliga debatter vi har haft nu. Det hoppas jag att vi kan fortsätta med, så det kommer åtgärder.

Överläggningen var härmed avslutad.

Intressenter

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.