Företagsfrämjande åtgärder

Skriftlig fråga 2010/11:518 av Åsling, Per (C)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2011-05-16
Anmäld
2011-05-17
Besvarad
2011-05-25
Svar anmält
2011-05-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 16 maj

Fråga

2010/11:518 Företagsfrämjande åtgärder

av Per Åsling (C)

till närings- och energiminister Maud Olofsson (C)

Det är ingen överdrift att hävda att de svenska små och medelstora företagen bär upp den svenska ekonomin och sysselsättningen. Mer än två tredjedelar av alla anställda i privat näringsverksamhet arbetar i små och medelstora företag. Räknar man in alla anställda, inklusive den offentliga sektorn, står de små och medelstora företagen för drygt hälften av alla anställningar. Knappt en tredjedel av det svenska exportvärdet kommer från småföretag.

Företagen finns inom alla sektorer, med en tydlig tyngdpunkt inom tjänstesektorn, där två tredjedelar av alla företag är verksamma. I den moderna tjänsteekonomin kommer småföretagen förmodligen därmed att bli än viktigare.

Att främja företagsamhet är således att främja hela den svenska sysselsättningen och ekonomin. Det är därmed en uppgift som inte bör isoleras till näringsdepartementet, utan som bör vara en prioriterad fråga i hela regeringens arbete, inom alla departement. Genom regeringens förtjänstfulla arbete har en bra makroekonomisk grund lagts för företagande genom sunda statsfinanser, sänkta skatter på arbete, RUT- och ROT-avdrag och förenklade regler. Det arbetet bör de kommande åren förstärkas genom att främjande av företagsamhet görs till en prioriterad fråga för regeringens samlade arbete.

Mot denna bakgrund vill jag fråga vilka åtgärder näringsministern avser att vidta för att förstärka tillgången till privat riskkapital, exempelvis genom ett riskkapitalavdrag.

Svar på skriftlig fråga 2010/11:518 besvarad av Närings- och energiminister Maud Olofsson

den 25 maj

Svar på frågorna

2010/11:518 Företagsfrämjande åtgärder

2010/11:525 Företagsfrämjande åtgärder

Närings- och energiminister Maud Olofsson

Per Åsling har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att förstärka tillgången till privat riskkapital, exempelvis genom riskkapitalavdrag. Han har vidare frågat statsministern vilka åtgärder han avser att vidta för att främja departementsövergripande åtgärder för att främja företagsamhet som ett viktigt mål för regeringens samlade politik. Statsministern har överlämnat frågan till mig.

Till att börja med vill jag understryka att företagsamhet är ett mycket viktigt mål för regeringens samlade politik. I regeringsförklaringen den

Den 5 oktober 2010 betonades att entreprenörskap och företagande ska uppmuntras och att fler företag ska starta, stanna och växa i Sverige.

Regeringen vidtog under den gångna mandatperioden en rad generella åtgärder för att förbättra företagsklimatet i Sverige. Skatterna har sänkts för företagare, på företagande och kostnaderna för att anställa har minskat. En rad åtgärder har vidtagits för att regler, processer och förfaranden ska vara bättre anpassade till företagens villkor och verklighet. De administrativa kostnaderna har sänkts.

Nya sektorer har öppnats upp för ökat entreprenörskap, inte minst inom välfärdsområdet. Införandet av RUT- och ROT-avdragen har bidragit till ett ökat företagande. Regeringen har redan vidtagit en mängd åtgärder för att förbättra trygghetssystemen för företagare vilket är betydelsefullt för befintliga såväl som potentiella företagare.

Regeringen har också tagit fram en strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet, utifrån vilken en rad insatser har genomförts på alla utbildningsnivåer, vilket även framgår av svaret på fråga 2010/11:516.

Nu vidtar regeringen ytterligare åtgärder för att förstärka företagsklimatet i Sverige. I januari 2011 tillsattes en kommitté med uppdrag att se över företagsbeskattningen. Kommittén ska göra en bred översyn av beskattningen av bolag. Syftet är att utforma beskattningen så att företagande, investeringar och sysselsättning gynnas. I uppdraget ligger även att lämna förslag på skatteincitament för Forskning och utveckling (FoU) samt skatteincitament för riskkapital. Kommittén ska presentera ett delbetänkande om riskkapitalavdrag den 31 januari 2012, om skatteincitament för FoU den 1 oktober 2012 och en slutredovisning ska ske den 1 november 2013.

Regeringen ser ökad innovation som centralt för att möta de stora samhälleliga utmaningar Sverige står inför, bland annat vad gäller klimatet, den demografiska utvecklingen och den globala konkurrensen. Detta är bakgrunden till det påbörjade arbetet med en innovationsstrategi för Sverige som kommer att förbättra innovationsklimatet genom samverkan mellan politikområden, sektorer, regional, nationell och EU-nivå. Innovationsstrategin är ett konkret exempel på en departementsövergripande åtgärd i syfte att förbättra innovationskraft och företagande i hela Sverige.

I en precis framtagen rapport (Ds 2011:17) framgår det att Sverige står sig bra eller mycket bra i en internationell jämförelse av företagens förutsättningar och näringslivets konkurrenskraft. Regeringen fortsätter också varje dag att arbeta med förbättringar av det svenska företagsklimatet inom alla branscher och sektorer.

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.