Till innehåll på sidan

Revidering av förordningen om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar

Fakta-pm om EU-förslag 2022/23:FPM55 : COM(2022) 748

Fakta-PM om EU-förslag

En faktapromemoria, fakta-PM, är en redogörelse från regeringen till riksdagen om ett förslag från EU-kommissionen. Där framgår vad förslaget går ut på, hur det kan påverka svenska regler och vad regeringen anser om förslaget.

Sammanfattning
Revideringen av förordningen för klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar är en del av genomförandet av EU:s gröna giv och EU:s kemikaliestrategi för hållbarhet.
Ändringarna syftar till att bättre skydda människors hälsa och miljön från faror med kemikalier samt stärka den inre marknaden. Några av de större förändringarna är regler för e-handel, regler för försäljning av kemikalier vid påfyllnadsstationer, digital märkning och att kommissionen får mandat att initiera förslag till harmoniserad klassificering av ämnen.
Regeringen välkomnar kommissionens förslag och är särskilt angelägen om att takten i klassificeringsarbetet ökar, att den viktigaste faroinformationen fortsatt finns på den fysiska förpackningen samt att lagefterlevnaden i samband

Fakta-PM om EU-förslag

En faktapromemoria, fakta-PM, är en redogörelse från regeringen till riksdagen om ett förslag från EU-kommissionen. Där framgår vad förslaget går ut på, hur det kan påverka svenska regler och vad regeringen anser om förslaget.