Till innehåll på sidan

Meddelanden om europeiskt gigabitsamhälle och handlingsplan för 5G

Fakta-pm om EU-förslag 2016/17:FPM14 : KOM(2016) 587, KOM(2016) 588

Fakta-PM om EU-förslag

En faktapromemoria, fakta-PM, är en redogörelse från regeringen till riksdagen om ett förslag från EU-kommissionen. Där framgår vad förslaget går ut på, hur det kan påverka svenska regler och vad regeringen anser om förslaget.

PDF
DOC

Regeringskansliet

Faktapromemoria 2016/17:FPM14

Meddelanden om europeiskt gigabitsamhälle och handlingsplan för 5G

Näringsdepartementet

2016-10-19

Dokumentbeteckning

KOM(2016) 587

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén. Konnektivitet för en konkurrenskraftig digital inre marknad - mot ett europeiskt gigabitsamhälle

KOM(2016) 588

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén. 5G för Europa: en handlingsplan

Sammanfattning

Kommissionen lämnade den 14 september 2016 meddelandet Konnektivitet för en konkurrenskraftig digital inre marknad – mot ett europeiskt gigabitsamhälle. Meddelandet får ses som ett paraplymeddelande för hela översynen av ramverket för elektronisk kommunikation och ett antal initiativ presenteras således och ett antal uppmaningar riktas till medlemsstaterna. Dessutom presenteras ett antal strategiska mål. Regeringen stödjer på ett övergripande plan ambitionerna i meddelandet.

Samma dag presenterade kommissionen meddelandet 5G för Europa: en handlingsplan. Meddelandet framför ambitionen av snabb utbyggnad av 5G- nät i Europa och att Europa ska ligga före i 5G-kapplöpningen. För att lyckas med detta presenterar kommissionen åtta åtgärder som ska vidtas. Regeringen stödjer på ett övergripande plan ambitionerna i meddelandet om handlingsplanen.

1 Förslaget

1.1Ärendets bakgrund

KOM(2016) 587 Europeiskt gigabitsamhälle

En fullt fungerande digital inre marknad har enligt kommissionens beräkningar potential att bidra till EU:s ekonomi med 415 miljarder euro per år och skapa hundratusentals nya jobbtillfällen. Enligt dessa beräkningar kan en sammankopplad digital inre marknad generera upp mot 250 miljarder euro i tillväxt de kommande åren. I syfte att uppnå detta presenterade kommissionen 2015 sin handlingsplan för en digital inre marknad, (DSM, Digital Single Market). Ett av de viktigaste initiativen inom ramen för DSM är översynen av ramverket för elektroniska kommunikationer.

Kommissionens förslag publicerades den 14 september. De består av ett direktiv som utgör en horisontell omarbetning av fyra av de ursprungliga fem direktiven på området i form av en ”europeisk kommunikationslag” (COM(2016) 590 final), och en ny förordning om Berec (organet för de europeiska regleringsmyndigheterna), som ges status av EU-myndighet och därtill vissa begränsade beslutsbefogenheter (COM(2016) 591 final). I samband med förslagen presenterades också:

”Wifi-förordningen” om främjande av internetkonnektivitet i lokala samhällen, COM(2016) 589 final.

Meddelandet 5G för Europa: en handlingsplan COM(2016) 588 final.

Meddelandet ”Konnektivitet för en konkurrenskraftig digital inre marknad – mot ett europeiskt gigabitsamhälle”, KOM(2016) 587, som är inriktat på hur hela EU ska kopplas upp med hög kapacitet. Det meddelandet anger den tematiska inriktningen för översynen, då kommissionen anser att incitament för att bygga nät med ny teknik inte beaktats i det nuvarande ramverket.

Följande två initiativ som refereras till i meddelandet om europeiskt gigabitsamhäller hanteras i separata fakta-PM:

Direktiv om europeisk ”kommunikationslag” (COM(2016) 590 final.

Förordning om främjande av internetkonnektivitet i lokala samhällen, COM(2016) 589 final.

Ansvarig för den övergripande DSM-portföljen är kommissionens vice ordförande Ansip. Kommissionär Oettinger ansvarar för översynen av ramverket för elektroniska kommunikationer.

1.2Förslagets innehåll

KOM(2016) 587 Europeiskt gigabitsamhälle

I meddelandet presenteras ett antal strategiska mål:

Strategiskt mål för 2025: Gigabit-konnektivitet för alla viktiga socioekonomiska drivkrafter såsom skolor, transportknutpunkter och viktiga tillhandahållare av offentliga tjänster samt starkt digitaliserade företag.

Strategiskt mål för 2025: Alla tätortsområden och alla större marktransportvägar bör ha kontinuerlig 5G-täckning. Mellanliggande mål för 2020: 5G-konnektivitet bör finnas som en fullvärdig kommersiell tjänst i minst en större stad i varje medlemsstat – kommersiellt införande under 2018.

Strategiskt mål för 2025: Alla europeiska hushåll, oavsett om det rör sig om hushåll på landsbygden eller i städer, kommer att ha tillgång till internet med en hastighet på minst 100 Mbit/s nedlänk, uppgraderingsbar till gigabithastighet.

Kommissionen uppmuntrar medlemsstaterna att, i nära samarbete med alla berörda aktörer, ge sitt politiska, regleringsmässiga och finansiella stöd till visionen om ett europeiskt gigabitsamhälle som beskrivs i meddelandet och uppmanar

Europeiska rådet och Europaparlamentet att godkänna de strategiska målen för internetkonnektivitet på den digitala inre marknaden,

Europaparlamentet och rådet att snabbt gå vidare med beredningen av det åtföljande förslaget till en europeisk elektronisk kommunikationskodex, i syfte att nå en politisk överenskommelse före utgången av 2017, och ett genomförande i medlemsstaterna i god tid före 2020.

KOM(2016) 588 final 5G för Europa: en handlingsplan

Kommissionen uppger att en snabb utbyggnad av 5G-nät är en strategisk möjlighet för Europa. 5G ses som en revolutionerande teknik som möjliggör industriell omvandling genom trådlösa bredbandstjänster med gigabithastighet, stöd i form av nya typer av tillämpningar som sammankopplar enheter och föremål och mångsidighet genom virtualisering av programvara som möjliggör innovativa affärsmodeller inom talrika områden (t.ex. transport, hälsa, tillverkning, logistik, energi, media och underhållning).

Kommissionen ser ett behov av en samordnad insats. Lansering av kommersiella 5G-tjänster kommer att kräva avsevärda investeringar, tillgång till lämplig spektrummängd och nära samarbete mellan telekomaktörer och viktiga användarindustrier. Nätoperatörer kommer inte att investera i ny infrastruktur om de inte har tydliga utsikter till en stabil efterfrågan och regleringsvillkor som gör investeringen lönsam.

Kommissionen identifierar åtta åtgärder som ska vidtas.

1.Tillsammans med medlemsstater och berörda aktörer i branschen åstadkomma en gemensam tidplan för tidig lansering av 5G-nät före utgången av 2018. Uppmuntra medlemsstaterna att före utgången av 2017 utforma nationella färdplaner för utbyggnad av 5G-nät. Varje medlemsstat ska utse minst en större stad som ska vara redo för 5G före utgången av 2020 och att alla stadsområden och stora marktransportleder har oavbruten 5G-täckning senast 2025.

2.Före utgången av 2016 identifiera en provisorisk förteckning av pionjärspektrumband för en inledande lansering av 5G-tjänster. Förteckningen bör omfatta minst tre spektrumområden: under 1 GHz, mellan 1 GHz och 6 GHz samt över 6 GHz.

3.Före utgången av 2017 komma överens om en komplett uppsättning spektrumband som ska harmoniseras för en inledande utbyggnad av kommersiella 5G-nät i Europa.

4.Fastställa mål för utbyggnad och kvalitet för övervakning av framstegen i samband med de viktigaste scenarierna för utbyggnad av fibernät och cellulära nät.

5.Säkerställa tillgången till de ursprungliga 5G-standarderna senast vid utgången av 2019, främja insatser till stöd för en övergripande standardiseringsstrategi.

6.Främja industrin att planera för viktiga tekniska försök så tidigt som 2017 och senast i mars 2017 lägga fram detaljerade färdplaner för genomförandet av avancerad förkommersiell testning.

7.Uppmana medlemsstaterna att överväga att använda den framtida 5G-infrastrukturen för att göra de kommunikationstjänster som används för allmän ordning och säkerhet effektivare.

8.Fastställa mål och former för en facilitet för riskkapitalfinansiering till förmån för uppstartsföretag.

Kommissionen uppmanar Europaparlamentet och rådet att godkänna handlingsplanen.

1.3Gällande svenska regler och förslagets effekt på dessa

Meddelandena har ingen direkt anknytning till eller inverkan på svenska regler.

1.4Budgetära konsekvenser/Konsekvensanalys

Meddelandena har inga direkta budgetkonsekvenser. Kommissionen uppmanar dock medlemsstaterna att kombinera sitt offentliga stöd på ett effektivt sätt genom bidrag och finansieringsinstrument för att uppnå de långsiktiga mål om konnektivitet som fastställs i meddelandet.

2 Ståndpunkter

2.1Preliminär svensk ståndpunkt

Regeringen stödjer på ett övergripande plan kommissionens initiativ och ambitionerna i meddelandena. Vilka av de tänkta åtgärder som kan och bör vidtas behöver analyseras vidare. De olika lagstiftningsförslagen som refereras till hanteras i separata fakta-PM.

2.2Medlemsstaternas ståndpunkter

Inte kända.

2.3Institutionernas ståndpunkter

Europaparlamentet har ännu inte tillkännagivit någon ståndpunkt angående förslagen.

2.4Remissinstansernas ståndpunkter

Meddelandena är inte föremål för remiss.

3 Förslagets förutsättningar

3.1Rättslig grund och beslutsförfarande

Inte direkt relevant eftersom meddelandena inte innehåller lagstiftningsförslag.

3.2Subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen

Inte direkt relevant eftersom meddelandena inte innehåller lagstiftningsförslag.

4 Övrigt

4.1Fortsatt behandling av ärendet

Ordförandeskapet avser inte behandla meddelandena i rådsarbetsgruppen för telekom och informationssamhället.

4.2Fackuttryck/termer

Fakta-PM om EU-förslag

En faktapromemoria, fakta-PM, är en redogörelse från regeringen till riksdagen om ett förslag från EU-kommissionen. Där framgår vad förslaget går ut på, hur det kan påverka svenska regler och vad regeringen anser om förslaget.