Till innehåll på sidan

Direktiv om aktiestrukturer med olika röstvärden för företag som ansöker om att notera sina aktier på en tillväxt-marknad för små och medelstora företag

Fakta-pm om EU-förslag 2022/23:FPM47 : COM(2022) 761

Fakta-PM om EU-förslag

En faktapromemoria, fakta-PM, är en redogörelse från regeringen till riksdagen om ett förslag från EU-kommissionen. Där framgår vad förslaget går ut på, hur det kan påverka svenska regler och vad regeringen anser om förslaget.

PDF
DOC
Sammanfattning

Europeiska kommissionen föreslår att företag som för första gången tar upp sina aktier till handel (noterar sig) på en tillväxtmarknad för små och medelstora företag ska tillåtas ha en aktiestruktur där olika aktieslag har olika röstvärden. I Sverige omfattas endast publika aktiebolag av förslaget.

Till skydd för minoritetsaktieägares och bolagets intressen föreslås vissa åtgärder, däribland bestämmelser om att beslut att anta eller ändra en aktie­struktur med olika röstvärden ska fattas av bolagsstämman med kvalificerad majoritet. Omröstning ska ske separat för varje aktieslag vars röst­rättigheter berörs av beslutet.

Vidare föreslår kommissionen att företag som använder sig av en aktiestruktur med olika röst­värden ska lämna viss information till investerare, däribland

Fakta-PM om EU-förslag

En faktapromemoria, fakta-PM, är en redogörelse från regeringen till riksdagen om ett förslag från EU-kommissionen. Där framgår vad förslaget går ut på, hur det kan påverka svenska regler och vad regeringen anser om förslaget.