ds 2003 45

Departementsserien 2003:45

Departementsserien

Departementsserien, Ds, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen. Serien innehåller utredningar som regeringens departement har gjort.

ds 2003 45

Innehåll

1

Sammanfattning .......................................................

9

2

Promemorians lagförslag ..........................................

11

2.1

Förslag till lag om ändring i brottsbalken ..........................

11

3

Inledning och bakgrund ...........................................

15

3.1

Fenomenet människohandel ...............................................

15

3.2

Situationen i Sverige.............................................................

19

3.3

Något om de åtgärder som vidtagits i Sverige....................

21

3.4Något om Sveriges internationella arbete mot

människohandel ...................................................................

24

4

FN-protokollet
mot

Departementsserien

Departementsserien, Ds, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen. Serien innehåller utredningar som regeringens departement har gjort.