Utskottsinitiativ

Bilaga

PDF

Utskottsinitiativ 30/4 2015

Från Kent Ekeroth (SD) och Adam Marttinen (SD), Justitieutskottet

De senaste åren har det blivit allt vanligare med människor från EU-länder, i synnerhet Rumänien och Bulgarien, som tigger runtom i Sverige. Det är en beklaglig och oroväckande utveckling som ofta innebär svåra förhållanden för de människor som det handlar om.

Många av dessa EU-migranter bor under ovärdiga levnadsförhållanden på gatan, i läger eller i det som närmast kan beskrivas som kåkstäder. Bosättningarna, som ofta är olagliga, medför sanitära olägenheter och nedskräpning. Utvecklingen innebär många gånger oacceptabla boendemiljöer med risker för de enskilda i form av miljö- och hälsoproblem. Det är en ohållbar utveckling. Vår uppfattning är att något måste göras för att komma tillrätta med problemen.

Med anledning av denna situation väcker vi härmed ett utskottsinitiativ enligt 9 kap. 16 § Riksdagsordningen och vill att utskottet tillkännager till Regeringen följande:

Organiserande av tiggeri ska kriminaliseras. Svenska kommuner måste ges verktyg att kunna möta utmaningarna på gator, torg och i parker. Det finns redan i dag regler för hur man får bo, både på kommunal och privat mark. Dessa lagar måste gälla för alla. Svårigheterna ligger i tolkningar av reglerna och brister när det gäller möjligheterna till avhysning av illegala bosättningar. Detta måste förtydligas. Dessutom vill vi att Ordningslagen ses över, bland annat vad gäller regler för penninginsamling och hur den ska tillämpas i landets kommuner för att man lokalt ska kunna agera enligt regelverket.

Landets kommuner måste få bättre möjligheter att kunna säkerställa att illegala boplatser inte uppkommer eller permanentas. Därför vill vi bland annat göra det möjligt att låta kommunerna anställa personal som upprätthåller ordningsföreskrifterna. I dag är det bara polisen som har den befogenheten. Bakgrunden är att insatserna är mycket resurskrävande, vilket inte bara gäller polisen, utan också sociala myndigheter och Kronofogdemyndigheten som kopplas in.

Utöver översynen av regelverket för kommunerna vill vi även att regelverket för bosättningar på privat mark och avhysning ses över. Många markägare känner oro och frustration då det är markägarens sak att själv hantera ett avlägsnande av en grupp personer som olovligen bosatt sig på en fastighet, ofta med stora kostnader som följd. Vi vill att reglerna för så kallad särskild handräckning hos Kronofogdemyndigheten förenklas och ses över, eftersom de i dag är administrativt betungande.

En nationell samordnare har fått i uppdrag att stödja det arbete som utförs av myndigheter, kommuner och landsting och organisationer som möter utsatta EU-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige. Det är bra. Regeringen bör dock agera skyndsamt.

Utöver att hantera lokala problem och frågor i Sverige krävs att regeringen tar initiativ på EU- nivå.

Det är Sverigedemokraternas inställning att utskottet bör tillkännage för regeringen att mot bakgrund av detta omgående återkomma till riksdagen med förslag om åtgärder för

att snabbt komma tillrätta med denna problematik.