Kommenterad dagordning TTE energi 240530

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2023/24:4F7B8C

PDF

Kommenterad dagordning

2024-05-20

Klimat- och näringslivsdepartementet

Rådets möte (TTE Energi) den 30 maj 2024

Kommenterad dagordning

1.Godkännande av dagordningen

2.A-punkter

3.Rådsslutsatser om elnät

Vilken typ av behandling förväntas i rådet:

Antagande.

Ansvarigt statsråd:

Ebba Busch

Förslagets innehåll:

Som en följd av ett ökat fokus inom EU på energiomställning och på bättre energiinfrastruktur, vilket även lyfts i den s.k. Letta-rapporten om framtiden för EU:s inre marknad, har det belgiska ordförandeskapet tagit fram förslag till rådsslutsatser om elnät. Slutsatserna täcker ett brett spann av elnätsrelaterade frågor, men huvudfokus ligger på finansiering och på utvecklad planering och integrering av de europeiska elnäten. Slutsatserna förväntas antas vid rådsmötet den 30 maj.

Förslag till svensk ståndpunkt:

Regeringen välkomnar en diskussion om elinfrastruktur och hur den kan bidra till att genomföra energiomställningen, men samtidigt hålla nere elpriserna. Regeringen anser att både nationella och europeiska perspektiv är viktiga för ett effektivt utnyttjande av befintliga elnät och vid planeringen av nya.

Regeringen anser att det först och främst är viktigt att flaskhalsar och obalanser inom medlemsländer åtgärdas. Regeringen anser att en effektiv användning av elnät inom EU förutsätter rimligt utformade elnätsområden i alla medlemsländer.

Regeringens driver en budgetrestriktiv linje och anser att dessa rådslutsatser inte ska föregripa förhandlingar om EU:s fleråriga budgetramverk (MFF). Regeringen anser att statlig, och i synnerhet EU-gemensam delfinansiering av elnät, bara bör omfatta sammanlänkningar mellan medlemsstater och inte inom dem. Generellt bör inga ytterligare finansieringsinstrument införas. Avseende kostnadsdelningssystem för energiinfrastrukturprojekt anser regeringen att deltagande i dessa bör vara frivilligt.

Regeringen anser att all fossilfri energi måste bidra till energiomställningen och verkar för att rådslutsatserna ska vara teknikneutrala.

Regeringen har för avsikt att ställa sig bakom rådsslutsatserna.

Datum för tidigare behandling i riksdagen:

Ingen tidigare behandling.

Fortsatt behandling av ärendet:

Ej aktuellt.

Faktapromemoria:

Ej framtagen.

2 (6)

4.Meddelandet om RePowerEU-planen

Vilken typ av behandling förväntas i rådet:

Åsiktsutbyte.

Ansvarigt statsråd:

Ebba Busch

Förslagets innehåll:

Vid rådsmötet kommer det att hållas en diskussion om meddelandet om RePowerEU-planen från 2022. Meddelandet innehåller förslag på åtgärder i syfte att fasa ut EU:s beroende av energiimport från Ryssland så fort som möjligt. Planen inkluderar ett lagstiftningsförslag med förslag till revideringar i direktiv (EU) 2018/2001 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor, direktiv 2010/31/EU om byggnaders energiprestanda, samt direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet.

Förslag till svensk ståndpunkt:

Regeringen anser att EU klarat sig genom den akuta energikrisen och att en snabbare utrullning av fossilfri energi är en grundförutsättning för att vi ska klara den fortsatta energiomställningen.

Regeringen stödjer fortsatt RePowerEU-meddelandet och anser att det europeiska beroendet av rysk energi, inte minst fossil energi, snarast möjligt ska upphöra. Regeringen anser därför att EU bör anta sanktioner mot all rysk fossilgas. Som en konsekvens därav anser regeringen att sanktioner mot rysk flytande naturgas, särskilt import till terminaler som inte är kopplade till det europeiska gasnätet, bör införas snarast.

Vidare anser regeringen att det är viktigt med en teknikneutral behandling av alla fossilfria energislag, och att medlemsstater behåller sin rätt att styra över sin egen energimix.

Datum för tidigare behandling i riksdagen:

Överläggning i näringsutskottet den 21 juni 2022.

3 (6)

Fortsatt behandling av ärendet:

Ej aktuellt.

Faktapromemoria:

Faktapromemoria 2021/22:FPM74 och 102.

5. Den gröna given

Vilken typ av behandling förväntas i rådet:

Åsiktsutbyte.

Ansvarigt statsråd:

Ebba Busch

Förslagets innehåll:

Vid rådsmötet kommer en diskussion om läget vad gäller den gröna given att hållas. Den 11 december 2019 presenterade EU-kommissionen meddelandet om den gröna given. Syftet med den gröna given är att ställa om EU:s politik till ett rättvist och välmående samhälle med en modern, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi med nettonollutsläpp 2050 och där den ekonomiska tillväxten har frikopplats från resursförbrukningen. Den gröna given ska också skydda, bevara och förbättra EU:s naturkapital och skydda allmänhetens hälsa och välbefinnande från miljörelaterade risker och effekter.

Många EU-rättsakter har reviderats de senaste åren för att genomföra den gröna given, inte minst genom lagstiftningspaketet Fit for 55. På energiområdet inkluderas där bland annat revideringar av direktiven om förnybar energi, energieffektivitet och byggnaders energiprestanda. Lagstiftningen är nu antagen och i medlemsstaterna pågår genomförandet.

Förslag till svensk ståndpunkt:

Som konstaterats av Europeiska rådet ger omställningen till klimatneutralitet möjligheter för ekonomisk tillväxt, nya affärsmodeller och marknader, nya

4 (6)

arbetstillfällen och teknisk utveckling. Den gröna omställningen är nödvändig av både ekonomiska, klimatmässiga och säkerhetspolitiska skäl.

Fokus i det fortsatta genomförandet måste vara att fasa ut användningen av fossila bränslen i hela EU och underlätta för industri och konsumenter att välja de mest kostnadseffektiva fossilfria lösningarna. Varje region och industri måste ges möjlighet att bygga konkurrenskraft och ekonomisk tillväxt baserat på sina specifika förutsättningar.

Stärkt konkurrenskraft i genomförandet av den gröna given förutsätter ökad elektrifiering och teknikneutralitet mellan alla fossilfria tekniker, både kärnkraft och förnybart, samt minskad detaljreglering i fortsatt utveckling av regelverk i hur den gröna givens övergripande mål nås.

Datum för tidigare behandling i riksdagen:

Överläggning i miljö- och jordbruksutskottet den 17 mars 2020.

Fortsatt behandling av ärendet:

Ej aktuellt.

Faktapromemoria:

2019/20:FPM13.

5 (6)

Övriga frågor

a)Slutliga och uppdaterade nationella energi- och klimatplaner (NEKP) - lägesrapport

Vilken typ av behandling förväntas i rådet:

Information från kommissionen.

Ansvarigt statsråd:

Ebba Busch

b)Efterlevnad av kommissionens förfarande för antagande av kapacitetsmekanismer - lägesrapport

Vilken typ av behandling förväntas i rådet:

Information från kommissionen.

Ansvarigt statsråd:

Ebba Busch

c)Det årliga Karlovy Vary-uttalandet och behovet av att stärka den rättvisa omställningen i regioner påverkade av utfasning av fossila bränslen

Vilken typ av behandling förväntas i rådet:

Information från de tjeckiska och slovakiska delegationerna.

Ansvarigt statsråd:

Ebba Busch

d) Arbetsprogram för inkommande ordförandeskap

Vilken typ av behandling förväntas i rådet:

Information från den ungerska delegationen.

Ansvarigt statsråd:

Ebba Busch

6 (6)