Hälsa, kommenterad dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D411F

PDF

Kommenterad dagordning

Rådet

2020-06-08

Socialdepartementet

Informell videokonferens mellan EU:s hälsoministrar den 12 juni 2020

Kommenterad dagordning

1. EU:s hälsoprogram 2021–2027 – EU4Health Programme

Vilken typ av behandling förväntas i rådet:

Diskussionspunkt.

Ansvarigt statsråd:

Lena Hallengren

Dokument:

2020/5824

Förslagets innehåll:

Den 27 maj 2020 presenterade EU-kommissionen förslag till ett nytt hälsoprogram för perioden 2021–2027 - EU4Health-programmet. Hälsoprogrammet har tidigare varit en del av förslag till förordning för Europeiska Socialfonden Plus (ESF+) men har med anledning av covid-19 brutits ur ESF+ och föreslås nu regleras i en egen förordning.

Det föreslagna programmet består av två delar. Den första delen fokuserar på hälsosäkerhet och krisberedskap samt krishantering i syfte att stödja arbetet på europeisk, nationell och regional nivå. Mer konkret nämns bland annat stöd till kritisk hälsoinfrastruktur, strukturer, processer, prognosskapande och laboratoriekapacitet. Den andra delen fokuserar på

stöd till den långsiktiga visionen om förbättrad hälsa för unionsmedborgarna och innefattar åtgärder för att främja hälsa, motverka sjukdomar och verka för stödjande miljöer för hälsosamma levnadsvanor. En budget om totalt

9, 4 miljarder euro har föreslagits för hälsoprogrammets genomförande under programperioden.

Inför diskussionen har det kroatiska ordförandeskapet skickat ut ett diskussionsunderlag. I underlaget sammanfattar det kroatiska ordförandeskapet förslaget till hälsoprogram och dess inriktning. Diskussionsunderlaget innehåller frågor om medlemsstaternas syn på hälsoprogrammet – särskilt vilka områden som bör prioriteras – samt frågor om hur de olika finansiella instrument som är anknutna till hälsoprogrammet inom området kan koordineras på bästa sätt.

Förslag till svensk ståndpunkt:

Inom ramen för den med Finansutskottet överlagda ståndpunkten (4/6 2020) kan regeringen välkomna kommissionens förslag till hälsoprogram för perioden 2021–2027. Det är positivt att kommissionen agerar för att bistå medlemsstaterna i hanteringen av covid-19 krisens socioekonomiska konsekvenser samt för att stärka skyddet av medborgarnas hälsa och krisberedskapen i hälso- och sjukvården. Det är viktigt att EU:s medlemsstater agerar gemensamt och fortsätter arbetet med att förebygga och begränsa smittspridning och stärka beredskapen inom hälso- och sjukvården till skydd för medborgarna och folkhälsan. Hälso- och sjukvårdssystemen i EU:s medlemsländer har genomgått hårda prövningar och stöd från EU till medlemsstaterna inom området kan bidra till att förbättra den gemensamma beredskaps- och krishanteringen.

Det samarbete på EU-nivå som föreslås genom förslaget till hälsoprogram kan genom utbyte av erfarenheter och goda exempel mellan medlemsstaterna bidra till ökad effektivitet, hållbara hälsosystem samt ökad kunskap och förståelse på hälsoområdet. Hälsoprogrammet kan också bidra till att förbättra folkhälsan och hälsoutvecklingen inom unionen.

Det är angeläget att det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet inte nedprioriteras med anledning av spridningen av covid-19 och balans bör eftersträvas mellan dessa båda områden. En god folkhälsa bidrar till ett motståndskraftigt samhälle som bättre kan hantera större hälsokriser.

2 (5)

Det är angeläget att medlemsstaterna ges inflytande över hur de årliga anslagen inom hälsoprogrammet ska beslutas samt hur prioriteringarna inom de olika programområdena ska gå till. Det är också viktigt att jämställdhetsperspektivet ges utrymme vid utformningen och analysen av det arbete som vidtas inom ramen för programmet. De åtgärder som vidtas bör även vara miljömässigt och socialt hållbara samt förenliga med att driva på den gröna omställningen.

Regeringen anser fortsatt att kompetensfördelningen inom hälso- och sjukvårdsområdet mellan EU och medlemsstaterna inte ska förändras.

Tidigare behandling i Riksdagen:

Information till Socialutskottet lämnades den 4 juni.

Fortsatt behandling av ärendet:

Förhandlingar i rådsarbetsgrupp väntas

Faktapromemoria:

En faktapromemoria är under utarbetande för delgivning till riksdagen.

3 (5)

2. Vaccines Strategy

Vilken typ av behandling förväntas i rådet:

Informationspunkt

Ansvarigt statsråd:

Lena Hallengren

Dokument:

-

Förslagets innehåll:

EU-kommissionen väntas lämna information om arbetet på EU-nivå med framtagandet av en EU-plan för vaccin mot covid-19.

Förslag till svensk ståndpunkt:

Regeringens utgångspunkt är att fokus för den EU gemensamma vaccinationsplanen ska ligga på sådant som ger mervärde att samarbeta om på EU-nivå. Det kan handla om att stödja forskning och utveckling, samordna produktion av vaccin i EU, kartlägga möjliga produktionsanläggningar och genomföra gemensamma upphandlingar. Om det blir aktuellt med import av vaccin så kan EU spela en viktig roll som en stor aktör inom den globala handelspolitiken. Regeringen betonar vikten av det fortsatta stöd som EMA ger vad gäller att snabbt och säkert utveckla vaccin mot covid-19. Regeringen anser att det bör utredas hur relevanta finansiella instrument som Emergency Support Instrument kan användas för att påskynda utveckling och godkännande av läkemedel och vacciner för att säkerställa tillgänglighet så snabbt som möjligt. Regeringen anser att alla relevanta insatser på EU-nivå för att säkra vacciner bör övervägas inklusive eventuell användning av JPA samt att EU:s stöd till forskning och innovation är mycket viktigt. Det bör också ske en ändamålsenlig samverkan med industrin.

Regeringen välkomnar internationellt samordnade åtgärder och samarbete på EU-nivå och globalt för att säkerställa att vaccin mot covid-19 tillgängliggörs grundat på behov och med jämlik fördelning i hela EU och globalt.

Regeringen understryker emellertid att det är bråttom och konkreta resultat

4 (5)

behöver uppnås utan dröjsmål. Regeringen anser dock att det i nuläget inte är ändamålsenligt att binda sig till en specifik lösning för att få tillgång till vaccin mot covid-19. Den nationella samordnaren för covid-19 vaccin behöver utarbeta en bred strategi för att Sverige ska få tillgång där olika vägar måste övervägas.

Tidigare behandling i Riksdagen: Överläggning hölls med Socialutskottet den 4 juni.

Fortsatt behandling av ärendet:

-

Faktapromemoria:

-

5 (5)