FAC, Kommenterad dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2022/23:4EE01B

PDF

Kommenterad dagordning

Europeiska unionens råd

2023-03-13

Utrikesdepartementet

Europakorrespondentenheten

Rådet för utrikes frågor den 20 mars 2023

Kommenterad dagordning

1.Godkännande av dagordningen

2.A-punkter

3.Aktuella frågor

Informationspunkt

EU:s höga representant väntas ta upp aktuella frågor på det utrikes- och säkerhetspolitiska området.

4. Rysslands aggression mot Ukraina

Diskussionspunkt

Ansvarigt statsråd: Utrikesminister Tobias Billström

Diskussionens innehåll: Rådet förväntas diskutera Rysslands aggression mot Ukraina.

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen fördömer i starkast möjliga ordalag Rysslands aggression mot Ukraina.

Regeringen verkar för att bibehålla enigheten i EU om stärkt stöd till Ukraina och ökat tryck på Ryssland. Detta är en tydlig prioritering under Sveriges EU-ordförandeskap.

Den 18 mars inträffar årsdagen av Rysslands illegala annektering av Krim. Rysslands agerande utgör ett brott mot folkrätten, inklusive FN-stadgan och Ukrainas territoriella integritet. Regeringen stödjer EU:s gemensamma politik om icke-erkännande och de restriktiva åtgärder som införts. Läget för de mänskliga rättigheterna på Krim är allvarligt.

Regeringen verkar för att EU ska fortsätta att stärka det politiska, ekonomiska, humanitära, rättsliga och militära stödet till Ukraina.

Det är angeläget att återuppbyggnaden av Ukraina inleds så snart som möjligt. Regeringen verkar för att EU ska spela en central roll i det internationella samarbetet kring återuppbyggnadsstöd.

Regeringen verkar för att EU tillsammans med partners och likasinnade ska fortsätta att öka trycket på Ryssland, inklusive genom att kontinuerligt skärpa sanktionerna. Samtidigt bör EU fortsätta arbetet med att säkerställa genomförandet av redan beslutade sanktioner samt motverka kringgående av dessa. Regeringen verkar för ett gemensamt förhållningssätt inom EU i frågan om frysta tillgångar.

EU tillsammans med partners bör fortsätta verka för att ansvar utkrävs för de brott som har begåtts under den ryska aggressionen. Regeringen stödjer de ansträngningar som pågår, bland annat i internationella brottmålsdomstolen ICC, för att lagföra de ansvariga. Regeringen stödjer också inrättandet av en särskild tribunal för aggressionsbrottet. Det är ett viktigt steg att EU har enats i frågan om att inrätta ett internationellt center för lagföring av aggressionsbrottet mot Ukraina.

EU bör aktivt stödja och uppmuntra Ukrainas EU-närmande och fortsatta reformsteg, samtidigt som utvidgningsprocessens integritet och trovärdighet värnas.

Datum för tidigare behandling i riksdagen: Rysslands aggression mot Ukraina behandlades senast vid EU-nämndens sammanträde den 17 februari 2023 inför rådets möte den 20 februari.

2 (4)

5. Tunisien

Diskussionspunkt

Ansvarigt statsråd: Utrikesminister Tobias Billström

Diskussionens innehåll: Rådet väntas diskutera den politiska och ekonomiska situationen i Tunisien mot bakgrund av den senaste utvecklingen i landet.

Förslag till svensk ståndpunkt: Den politiska och ekonomiska utvecklingen i Tunisien är allvarlig.

EU bör förmedla tydliga budskap till Tunisien om vikten av att respektera mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer.

Parallellt bör EU stödja den tunisiska befolkningen ekonomiskt och uppmana till strukturella reformer. Ett tydligt åtagande av Tunisien om att utföra genomgripande ekonomiska reformer är centralt för att landet ska kunna få stöd från Internationella valutafonden.

Datum för tidigare behandling i riksdagen: -

6. Övriga frågor

Utrikesministrarnas och försvarsministrarnas gemensamma möte

7. Strategiska kompassen – genomförande

Diskussionspunkt

Ansvariga statsråd: Utrikesminister Tobias Billström och försvarsminister Pål Jonson

Diskussionens innehåll: Rådet väntas diskutera genomförandet av den strategiska kompassen och vidareutvecklingen av EU:s säkerhets- och försvarspolitiska samarbete.

3 (4)

Förslag till svensk ståndpunkt: Rådande omvärldsläge och Rysslands aggression mot Ukraina har visat att EU måste bli än bättre på att hantera hot mot och risker för vår säkerhet, i närområdet och globalt.

Regeringen stödjer det fortsatta genomförandet av den strategiska kompassen och ser positivt på att EU:s säkerhets- och försvarspolitiska samarbete vidareutvecklas.

Datum för tidigare behandling i riksdagen: Strategiska kompassen behandlades senast vid EU-nämndens sammanträde den 23 mars 2022 inför Europeiska rådets möte den 24–25 mars.

8. Europeiska unionens stöd till Ukraina

Diskussionspunkt

Ansvariga statsråd: Utrikesminister Tobias Billström och försvarsminister Pål Jonson

Diskussionens innehåll: Rådet väntas diskutera upphandling av ammunition för Ukraina samt EU:s stöd till Ukraina genom Europeiska fredsfaciliteten (EPF) och träningsinsatsen EUMAM.

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen understryker vikten av att ytterligare militärt stöd kommer Ukraina till gagn så snart som möjligt och stödjer därför förslag om gemensam ammunitionsupphandling samt fortsatta träningsinsatser genom EUMAM.

Datum för tidigare behandling i riksdagen: Rysslands aggression mot Ukraina behandlades senast vid EU-nämndens sammanträde den 17 februari 2023 inför rådets möte den 20 februari.

Fortsatt behandling av ärendet: Europeiska unionens stöd till Ukraina väntas diskuteras vid Europeiska rådets möte den 23–24 mars 2023.

4 (4)