240605 RIF, dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2023/24:4F8063

PDF

EU-NÄMNDEN

Möte i Europeiska unionens råd för rättsliga och inrikes

frågor

13 och 14 juni 2024

Preliminär dagordning

INRIKES FRÅGOR

1.Godkännande av dagordningen

2.(ev.) Godkännande av A-punkterna

a)Icke lagstiftande verksamhet

b)Lagstiftning

DEN POLITISKA STYRNINGEN AV SCHENGENOMRÅDET (SCHENGENRÅDET)

Icke lagstiftande verksamhet

3.Det övergripande läget i Schengenområdet

a)Kommissionens rapport om Schengenläget 2024

b)Prioriteringar för Schengenrådets cykel 2024–2025 - Diskussion

(Ansvarigt statsråd Gunnar Strömmer)

4.Schengenförklaring - Godkännande

(Ansvarigt statsråd Gunnar Strömmer)

5.Framtiden för EU:s viseringspolitik - Diskussion

(Ansvarigt statsråd Maria Malmer Stenergard)

6.Genomförandet av interoperabilitet - Lägesrapport

(Ansvarigt statsråd Gunnar Strömmer)

7.Övriga frågor

(Ansvariga statsråd Gunnar Strömmer och Maria Malmer Stenergard)

ÖVRIGA INRIKESFRÅGOR

Lagstiftningsöverläggningar

8. Förordningen om att förebygga och bekämpa sexuella övergrepp mot barn - Lägesrapport

(Ansvarigt statsråd Gunnar Strömmer)

9.Övriga frågor

Aktuella lagstiftningsförslag

- Information från ordförandeskapet

(Ansvariga statsråd Gunnar Strömmer och Maria Malmer Stenergard)

Icke lagstiftande verksamhet

10.Migrations- och asylpakten: genomförande

a)Uppföljning av ordförandeskapet

b)Gemensam plan för genomförande av pakten - Lägesrapport

(Ansvarigt statsråd Maria Malmer Stenergard)

11.Tillgång till data för effektiv brottsbekämpning: presentation av högnivågruppens rekommendationer

- Diskussion

(Ansvarigt statsråd Gunnar Strömmer)

12.Konsekvenserna av Rysslands angrepp mot Ukraina

a)Inre säkerhet

- Lägesrapport

(Ansvarigt statsråd Gunnar Strömmer)

b) Genomförandebeslut om förlängning av det tillfälliga skydd som infördes genom genomförandebeslut (EU) 2022/382

- Politisk överenskommelse/principöverenskommelse (Ansvarigt statsråd Gunnar Strömmer)

13.Hantering av säkerhetsutmaningar

a)Bedömning av den rådgivande styrelsen för underrättelseverksamhet - Föredragning av ordföranden för gruppen för kamp mot terrorism

- Lägesrapport

(Ansvarigt statsråd Gunnar Strömmer)

b)Förebyggande och bekämpning av våldsbejakande extremism och terrorism - Lägesrapport

(Ansvarigt statsråd Gunnar Strömmer)

14.Kampen mot olaglig narkotikahandel och organiserad brottslighet

a)Rapport från ordförandeskapet

- Lägesrapport

(Ansvarigt statsråd Gunnar Strömmer)

b) Slutsatser om kartläggningen av kriminella högrisknätverk

- Godkännande

(Ansvarigt statsråd Gunnar Strömmer)

15.Förstärkning av krisberedskap och krishantering på EU-nivå - Diskussion

(Ansvarigt statsråd Carl-Oskar Bohlin)

16.Övriga frågor

a)Icke-officiellt dokument om ett nytt säkerhetspaket - Information från Sverige

(Ansvarigt statsråd Gunnar Strömmer)

b)Ministermötet mellan EU och USA om rättsliga och inrikes frågor (Bryssel den 20–21 juni 2024)

-Information från ordförandeskapet (Ansvarigt statsråd Gunnar Strömmer)

c)Det kommande ordförandeskapets arbetsprogram - Föredragning av Ungern

(Ansvariga statsråd Gunnar Strömmer och Maria Malmer Stenergard)

RÄTTSLIGA FRÅGOR

Lagstiftningsöverläggningar

17. Förordningen om fastställande och erkännande av föräldraskap i gränsöverskridande situationer

- Riktlinjedebatt

(Ansvarigt statsråd Gunnar Strömmer)

18. Direktivet om harmonisering av vissa delar av insolvensrätten - Lägesrapport

(Ansvarigt statsråd Gunnar Strömmer)

19.Direktivet om bekämpande av korruption - Allmän riktlinje

(Ansvarigt statsråd Gunnar Strömmer)

20. Direktivet om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn och sexuell exploatering av barn

- Riktlinjedebatt

(Ansvarigt statsråd Gunnar Strömmer)

21.Övriga frågor

Aktuella lagstiftningsförslag

- Information från ordförandeskapet (Ansvarigt statsråd Gunnar Strömmer)

Icke lagstiftande verksamhet

22. Europeiska åklagarmyndigheten

- Lägesrapport

(Ansvarigt statsråd Gunnar Strömmer)

23.Rysslands anfallskrig mot Ukraina: kampen mot strafflöshet - Diskussion

(Ansvarigt statsråd Gunnar Strömmer)

24. Kampen mot olaglig narkotikahandel och organiserad brottslighet: rapport från ordförandeskapet

- Lägesrapport

(Ansvarigt statsråd Gunnar Strömmer)

25.Slutsatser om stärkandet och skyddet av en fri, öppen och välunderbyggd debatt

- Godkännande

(Ansvarigt statsråd Paulina Brandberg)

26.Genomförandet av Istanbulkonventionen - Lägesrapport

(Ansvarigt statsråd Paulina Brandberg)

27.Övriga frågor

a)Förhandlingarna mellan EU och USA om ett avtal om elektroniska bevis - Information från kommissionen

(Ansvarigt statsråd Gunnar Strömmer)

b)Resultattavlan för rättskipningen i EU 2024

-Information från kommissionen (Ansvarigt statsråd Gunnar Strömmer)

c) Tillgång till data för effektiv brottsbekämpning: presentation av högnivågruppens rekommendationer

-Information från ordförandeskapet (Ansvarigt statsråd Gunnar Strömmer)

d) Ministermötet mellan EU och USA om rättsliga och inrikes frågor (Bryssel den 20–21 juni 2024)

-Information från ordförandeskapet (Ansvarigt statsråd Gunnar Strömmer)

e)Det kommande ordförandeskapets arbetsprogram - Föredragning av Ungern

(Ansvarigt statsråd Gunnar Strömmer)