Kommenterad dagordning EPSCO 7 maj 2024

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2023/24:4F750B

PDF

Kommenterad dagordning rådet

2024-04-29 A2024/00650

Arbetsmarknadsdepartementet

Rådets möte (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) den 7 maj 2024

Kommenterad dagordning

1.Godkännande av dagordningen

2.A-punkter

a)Icke lagstiftande verksamhet

b)Lagstiftning (Offentlig överläggning i enlighet med artikel 16.8 i fördraget om Europeiska unionen)

SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALPOLITIK

Lagstiftning (Offentlig överläggning i enlighet med artikel 16.8 i fördraget om Europeiska unionen)

3.Direktivet om genomförande av principen om likabehandling (artikel 19)

Vilken typ av behandling förväntas i rådet:

Diskussionspunkt. Riktlinjediskussion.

Ansvarigt statsråd:

Paulina Brandberg

Dokument:

Kompletteras

Förslagets innehåll:

Med stöd av artikel 13 i EG-fördraget (nu artikel 19.1 EUF-fördraget) presenterade kommissionen den 2 juli 2008 ett förslag till direktiv med förbud mot diskriminering på grund av religion eller övertygelse, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning. Direktivet ska tillämpas på alla personer, såväl inom den offentliga som den privata sektorn i fråga om socialt skydd, inklusive social trygghet och hälso- och sjukvård, sociala förmåner, utbildning samt tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster, som är tillgängliga för allmänheten, inklusive bostäder. Syftet med förslaget är att diskrimineringsgrunderna ska få ett likvärdigt skydd på EU- nivå. Det krävs enhällighet i rådet för att direktivet ska antas.

Förslag till svensk ståndpunkt:

Regeringen välkomnar ett brett direktiv mot diskriminering. Regeringen avser framföra att det är viktigt med enhetligt EU-rättsligt skydd mot diskriminering och stödjer fortsatt arbete med förslaget i syfte att kunna anta direktivet så snart som möjligt.

Datum för tidigare behandling i riksdagen:

Förslaget om ett antidiskrimineringsdirektiv har behandlats i EU-nämnden den 26 september och den 12 december 2008, den 5 juni och den 25 november 2009, den 4 juni och den 3 december 2010, den 15 juni och den

25 november 2011, den 15 juni och den 30 november 2012, den 14 juni och den 6 december 2013, den 13 juni och den 5 december 2014, 12 juni och den 4 december 2015, den 10 juni och den 2 december 2016, den 9 juni och den 1 december 2017, den 15 juni 2018, den 6 december 2018, den 5 juni 2019, den 27 november 2020, den 11 juni 2021, den 10 juni 2022, den 2 december 2022 samt den 9 juni 2023.

Överläggning med Arbetsmarknadsutskottet i fråga om förslaget om ett antidiskrimineringsdirektiv skedde den 13 oktober 2015. Information gavs senast till arbetsmarknadsutskottet den 25 april 2024.

2 (8)

Fortsatt behandling av ärendet:

-

Faktapromemoria:

2007/08:FPM127

Icke lagstiftande verksamhet

4.Slutsatser om kvinnors ekonomiska egenmakt och ekonomiska oberoende som en väg mot substantiell jämställdhet

Vilken typ av behandling förväntas i rådet:

Beslutspunkt. Godkännande.

Ansvarigt statsråd:

Paulina Brandberg

Dokument:

8957/24

Förslagets innehåll:

Det belgiska ordförandeskapet i EU:s ministerråd har lagt fram ett utkast till rådsslutsatser beträffande kvinnors ekonomiska egenmakt och självständighet som ett led på vägen till reell jämställdhet.

Utkastet återspeglar innehållet i ett av tolv kritiska områden av Pekingplattformen. I korthet kan sägas att begreppet ekonomisk självständighet enligt rådsslutsatserna innehåller tre dimensioner; inkomst av arbete, förekomst av övriga ekonomiska tillgångar samt möjligheten att utöva kontroll över de egna ekonomiska tillgångarna.

Rådsslutsatserna belyser såväl de skillnader som finns mellan kvinnors och mäns tillgångar i EU som det faktum att det saknas könsuppdelad statistik som visar transfereringar av tillgångar inom hushållet. Detta kan leda till att kvinnors andel av ett hushålls ekonomi överskattas och att deras risk att utsättas för fattigdom underskattas. Vidare kan brist på ekonomisk

3 (8)

självständighet leda till ekonomiskt våld, vilket kan bidra till att kvinnor får svårare att bryta upp från förhållanden i vilka fysiskt våld förekommer.

Rådsslutsatserna innehåller ett antal uppmaningar riktade till medlemsstaterna och kommissionen.

Förslag till svensk ståndpunkt:

Regeringens övergripande målsättning i den nationella jämställdhetspolitiken är att säkerställa att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Målsättningen på EU-nivå är att säkerställa att EU lever upp till sina åtaganden utifrån fördragen. Utgångspunkt är de nationella jämställdhetspolitiska målen. Regeringen avser att ställa sig bakom ett godkännande av utkastet till rådsslutsatser.

Datum för tidigare behandling i riksdagen:

Överläggning om innehållet i rådsslutsatserna skedde med Arbetsmarknadsutskottet den 5 mars 2023. Information gavs till arbetsmarknadsutskottet den 25 april.

Fortsatt behandling av ärendet:

-

Faktapromemoria:

-

5. Kvinnor i det offentliga livet

Vilken typ av behandling förväntas i rådet:

Diskussionspunkt. Riktlinjedebatt.

Ansvarigt statsråd:

Paulina Brandberg

Dokument:

8947/1/24 REV 1

4 (8)

Förslagets innehåll:

Det belgiska ordförandeskapet i EU:s ministerråd har förslagit att en riktlinjedebatt ska hållas vid ministerrådsmötet den 7 maj. Temat för debatten är ”Kvinnor i det offentliga livet”.

Diskussionsunderlaget som har skickats ut inför mötet fokuserar framför allt på kvinnors representation i det politiska livet, men även kvinnors representation i den privata sektorn nämns.

Förslag till svensk ståndpunkt:

Regeringen avser att i diskussionen lyfta kvinnors representation på poster som förtroendevalda i Sverige och i korthet återge hur Sverige uppnått dessa resultat. Vidare avser regeringen även betona att resultatet uppnåtts utan lagstiftning om kvotering.

Datum för tidigare behandling i riksdagen:

Information gavs till arbetsmarknadsutskottet den 25 april.

Fortsatt behandling av ärendet:

-

Faktapromemoria:

-

6. Övriga frågor

a) Ordförandeskapsevenemang

i)Informellt möte med jämställdhetsministrarna (Bryssel, den 26–27 februari 2024)

Vilken typ av behandling förväntas i rådet:

Informationspunkt. Det belgiska ordförandeskapet väntas informera om det informella jämställdhetsministermötet som hölls den 26–27 februari.

5 (8)

Ansvarigt statsråd:

Paulina Brandberg

ii)HBTQI-konferens (Bryssel, den 17 maj 2024)

Vilken typ av behandling förväntas i rådet:

Informationspunkt. Det belgiska ordförandeskapet väntas informera om den HBTQI-konferens som kommer hållas i Bryssel den 17 maj.

Ansvarigt statsråd:

Paulina Brandberg

b)Ändring av namnet för rådskonstellationen för "sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor"

Vilken typ av behandling förväntas i rådet:

Det belgiska ordförandeskapet väntas informera om ändring av namnet för rådskonstellationen för "sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor".

Ansvarigt statsråd:

Paulina Brandberg

c) Undersökning om våld mot kvinnor - lägesrapport

Vilken typ av behandling förväntas i rådet:

Informationspunkt. Kommissionen väntas ge information om undersökningen om våld mot kvinnor.

Ansvarigt statsråd:

Paulina Brandberg

6 (8)

d)Genomförande av EU:s anslutning till Istanbulkonventionen – lägesrapport

Vilken typ av behandling förväntas i rådet:

Informationspunkt. Det belgiska ordförandeskapet och kommissionen väntas ge information om genomförandet av EU:s anslutning till Istanbulkonventionen.

Ansvarigt statsråd:

Paulina Brandberg

e)Förberedelse av meddelandet om genomförandet av jämlikhetsstrategin för hbtqi-personer 2020–2025 - lägesrapport

Vilken typ av behandling förväntas i rådet:

Informationspunkt. Kommissionen väntas ge information om meddelandet om genomförandet av jämlikhetsstrategin för hbtqi-personer 2020–2025.

Ansvarigt statsråd:

Paulina Brandberg

f)Meddelande om de framsteg som gjorts med genomförandet av EU:s handlingsplan mot rasism - lägesrapport

Vilken typ av behandling förväntas i rådet:

Informationspunkt. Kommissionen väntas ge information om meddelande om de framsteg som gjorts med genomförandet av EU:s handlingsplan mot rasism.

Ansvarigt statsråd:

Paulina Brandberg

7 (8)

g)EU:s kandidat i valet till FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Vilken typ av behandling förväntas i rådet:

Informationspunkt. Kommissionen väntas ge information om EU:s kandidat till FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Ansvarigt statsråd:

Tobias Billström

8 (8)