1

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2023/24:4F7509

PDF

Kommenterad dagordning

Europeiska unionens råd

2024-04-29

Utrikesdepartementet

Europakorrespondentenheten

Rådet för utrikes frågor (utveckling) den 7 maj 2024

Kommenterad dagordning

1.Godkännande av dagordningen

2.A-punkter

3.Aktuella frågor

Informationspunkt

EU:s höga representant väntas ta upp aktuella frågor på utvecklingsområdet.

4. Ukraina och Ukrainaplanen

Diskussionspunkt

Ansvarigt statsråd: Bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell

Diskussionens innehåll: Rådet förväntas diskutera EU:s stöd till Ukraina med fokus på nästa steg i genomförandet av Ukrainaplanen.

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen välkomnar det ambitiösa arbetet som har gjorts av Ukraina i framtagandet av Ukrainaplanen i nära samarbete med EU-kommissionen. Sverige välkomnar att Ukrainaplanen är väl förankrad och avstämd med de största givarna. Regeringen verkar för att EU-närmandet spelar en central roll i genomförandet av Ukrainaplanen och understryker vikten av att mobilisera den privata sektorn och civilsamhället i uppbyggnad och utveckling. Sverige tycker att dessa prioriteringar är väl

omhändertagna i Ukrainaplanen, men diskussionen är ett tillfälle att synliggöra koppling mellan uppbyggnad, EU-närmande och säkerhet.

Regeringen anser att det är viktigt att säkerställa en hållbar finansiering från EU till Ukraina. Regeringen välkomnar därför kommissionens förslag om att använda den extraordinära avkastningen från den ryska centralbankens immobiliserade tillgångar för att stödja Ukraina och ser fram emot ett snabbt antagande i rådet. Regeringen är vidare öppen för att gå längre i frågan om immobiliserade tillgångar än vad EU hittills kunnat enas om.

Datum för tidigare behandling i riksdagen: Rysslands aggression mot Ukraina behandlades senast vid EU-nämndens sammanträde den 19 april inför möte i rådet för utrikes frågor den 22 april. Frågan om Ukrainaplanen har inte tidigare behandlats i riksdagen.

5. Palestina

Diskussionspunkt

Ansvarigt statsråd: Bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell

Diskussionens innehåll: Rådet förväntas diskutera situationen i Palestina, med fokus på den humanitära situationen och EU:s stöd till reformer av Palestinska myndigheten.

Förslag till svensk ståndpunkt:

Den humanitära situationen i Gaza är ohållbar och måste omgående förbättras. Hela befolkningen bedöms lida av akut otrygg livsmedelsförsörjning och enligt experter kan hungersnöd vara nära förestående i norra Gaza. FN:s säkerhetsrådsresolution 2728 (2024) måste genomföras. Regeringen är tydlig i sina krav på respekt för den internationella humanitära rätten. Alla kvarvarande personer i gisslan måste friges omedelbart och villkorslöst. Israel har rätt att försvara sig inom folkrättens, inklusive den humanitära rättens, ramar. För att humanitära organisationer ska kunna verka säkert och i den omfattning som den akuta situationen påkallar, krävs en omedelbar humanitär vapenvila.

Regeringen välkomnar Israels aviserade åtaganden om ökat humanitärt tillträde och understryker att dessa måste genomföras fullt ut, utan dröjsmål, och sedan upprätthållas. Behoven är enorma och de humanitära leveranserna

2 (4)

in i och inom Gaza måste öka radikalt för att förhindra ytterligare mänskligt lidande. Den maritima humanitära korridoren från Cypern kan komplettera men inte ersätta storskaliga leveranser via land och befintliga hamnar.

Samtidigt är det viktigt att alla möjligheter till ökad humanitär införsel undersöks. Regeringen uppmanar Israel att under rådande omständigheter inte genomföra en markoffensiv mot Rafah. Regeringen betonar att den internationella domstolens provisoriska åtgärder, inklusive de som beslutades den 28 mars, är bindande.

Regeringens bedömning är att mer långsiktiga internationella insatser för återuppbyggnad förutsätter ett varaktigt slut på stridigheterna samt ett politiskt ramverk som möjliggör för Palestinska myndigheten att ta över styret i Gaza. Det är angeläget att den Palestinska myndigheten genomför nödvändiga reformer som stärker dess demokratiska och rättsstatliga funktionssätt samt effektivitet och finansiella hållbarhet. Den enda hållbara lösningen på konflikten Israel-Palestina är en förhandlad tvåstatslösning i enlighet med folkrätten.

Datum för tidigare behandling i riksdagen: Situationen i Mellanöstern behandlades senast vid EU-nämndens sammanträde den 19 april, inför möte i rådet för utrikes frågor den 22 april.

6. EU:s engagemang i fragila kontexter

Diskussionspunkt

Ansvarigt statsråd: Bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell

Diskussionens innehåll: Rådet förväntas diskutera hur EU:s utvecklingssamarbete bör utformas i fragila kontexter för att på bästa sätt tillvarata EU:s intressen, möta grundläggande behov hos utsatta lokalbefolkningar och stärka motståndskraft mot kris, konflikt och instabilitet i berörda länder.

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen välkomnar en gemensam och mer systematisk EU-ansats till utvecklingssamarbete i fragila kontexter. Det är viktigt att tillvarata erfarenheter och lärdomar från tidigare stöd och insatser. Regeringen anser att EU:s bistånd bör vara flexibelt och baserat på landspecifika överväganden, men i regel är det avgörande med bästa möjliga

3 (4)

samordning mellan politiskt påverkansarbete, säkerhetssektorstöd och utvecklingssamarbete. Regeringen anser att i länder där militärkupper har ägt rum bör EU:s stöd riktas direkt mot befolkningen och inte bidra till att stärka militärjuntorna. I syfte att bättre möta gränsöverskridande utmaningar och stärka regionala aktörers förmåga att i större utsträckning ta ansvar för sin egen säkerhet bör EU:s engagemang även innefatta stöd till regionala och subregionala organisationer som exempelvis AU och Ecowas.

Datum för tidigare behandling i riksdagen: Team Europas engagemang i komplexa miljöer i Afrika behandlades i EU-nämnden den 17 november 2023 inför rådet för utrikes frågor (utveckling) den 21 november 2023.

4 (4)