Vårändringsbudget för 2020

Betänkande 2019/20:FiU21

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
16 juni 2020

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Ja till regeringens vårändringsbudget för 2020 (FiU21)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i vårändringsbudgeten om ändrade inkomster och utgifter för staten under 2020.

I vårändringsbudgeten finns ytterligare åtgärder för att minska coronavirusets effekter på den svenska ekonomin. Statens budget för pågående år ökar med 60,3 miljarder kronor. Ungefär 41,6 miljarder av dessa medel beror på åtgärder med anledning av den pågående coronapandemin. Utgiftstaket för staten höjs till 1 742 miljarder kronor, vilket är en ökning med 350 miljarder kronor jämfört med vad som tidigare beslutats.

De största utgiftsökningarna gäller stöd till kommuner och regioner med 20,0 miljarder kronor, stöd vid korttidsarbete 17,1 miljarder, arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 7,5 miljarder samt tillskott till statliga bolag 3,3 miljarder kronor.

Regeringen har också föreslagit lagändringar som beräknas öka statens inkomster:

 • En begränsning av investeraravdraget i inkomstskattelagen införs. Denna ändring börjar gälla den 1 augusti 2020.
 • Bestämmelserna om kemikalieskatt ändras så att det införs en beskattning av utländska säljare. Vissa lagändringar om kemikalieskatten börjar gälla den 1 september 2020 och andra ändringar börjar gälla den 1 oktober 2020.

Sammantaget försämras statens budgetsaldo med 59,2 miljarder kronor och den offentliga sektorns finansiella sparande minskar med 55,3 miljarder kronor som en följd av regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen punkterna 1-8, 11-32 och 34. Delvis bifall till punkten 33. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 1
Propositioner: 1

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2020-05-28
Justering: 2020-06-11
Trycklov: 2020-06-16
Betänkande 2019/20:FiU21

Alla beredningar i utskottet

2020-05-28

Ja till regeringens vårändringsbudget för 2020 (FiU21)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i vårändringsbudgeten om ändrade inkomster och utgifter för staten under 2020.

I vårändringsbudgeten finns ytterligare åtgärder för att minska coronavirusets effekter på den svenska ekonomin. Statens budget för pågående år ökar med 60,3 miljarder kronor. Ungefär 41,6 miljarder av dessa medel beror på åtgärder med anledning av den pågående coronapandemin. Utgiftstaket för staten ska höjas till 1 742 miljarder kronor, vilket är en ökning med 350 miljarder kronor jämfört med vad som tidigare beslutats.

De största utgiftsökningarna gäller stöd till kommuner och regioner med 20,0 miljarder kronor, stöd vid korttidsarbete 17,1 miljarder, arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 7,5 miljarder samt tillskott till statliga bolag 3,3 miljarder kronor.

Regeringen föreslår också lagändringar som beräknas öka statens inkomster:

 • En begränsning av investeraravdraget i inkomstskattelagen införs. Denna ändring ska börja gälla den 1 augusti 2020.
 • Bestämmelserna om kemikalieskatt ändras så att det införs en beskattning av utländska säljare. Vissa lagändringar om kemikalieskatten ska börja gälla den 1 september 2020 och andra ändringar börjar gälla den 1 oktober 2020.

Sammantaget försämras statens budgetsaldo med 59,2 miljarder kronor och den offentliga sektorns finansiella sparande minskar med 55,3 miljarder kronor som en följd av regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2020-06-15
Debatt i kammaren: 2020-06-16
Stillbild från Debatt om förslag 2019/20:FiU21, Vårändringsbudget för 2020

Debatt om förslag 2019/20:FiU21

Webb-tv: Vårändringsbudget för 2020

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2020-06-16
Förslagspunkter: 1, Acklamationer: 1
Stillbild från Beslut: Vårändringsbudget för 2020, Beslut

Beslut: Vårändringsbudget för 2020

Webb-tv: Beslut

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Vårändringsbudget för 2020

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Utgiftstaket för statenRiksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget till 1 742 miljarder kronor för 2020.Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:99 punkt 8.Ändrad inkomstberäkning, ändrade utgiftsramar, ändrade anslag samt nya och ändrade beställningsbemyndigandenRiksdagen
  a) godkänner ändrad beräkning av inkomster för 2020 enligt regeringens förslag,
  b) godkänner ändrade ramar för utgiftsområden och anvisar ändrade anslag enligt utskottets förslag i bilaga 3,
  c) bemyndigar regeringen att under 2020 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som regeringen föreslår.Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:99 punkterna 32 och 34 samt bifaller delvis proposition 2019/20:99 punkt 33.Lagstiftning som ligger till grund för ändrad inkomstberäkningRiksdagen antar regeringens förslag till
  1. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),
  2. lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet,
  3. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
  4. lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244),
  5. lag om ändring i lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik.Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:99 punkterna 1-5.Övriga förslag som ligger till grund för ändrad inkomstberäkningRiksdagen
  a) godkänner att regeringen genom försäljning till bokfört värde överlåter de byggnader som stiftelsen Thielska Galleriet disponerar på fastigheten Djurgården 1:1 i Stockholm till stiftelsen Thielska Galleriet,
  b) godkänner att regeringen från försäljningsintäkterna vid en försäljning av de byggnader som stiftelsen Thielska Galleriet disponerar på fastigheten Djurgården 1:1 i Stockholm får avräkna dels det belopp som behövs för att lösa lån i Riksgäldskontoret som hör till byggnaderna, dels de direkta försäljningsomkostnader som uppkommer för staten vid en försäljning.Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:99 punkterna 6 och 7.Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltningRiksdagen godkänner att regeringen under 2020 förvärvar en del av fastigheten Umeå Stadsliden 3:10 för 85 000 000 kronor.Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:99 punkt 11.Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskapRiksdagen
  a) bemyndigar regeringen att för 2020 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret för att tillgodose Försvarets materielverks behov av rörelsekapital som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 46 500 000 000 kronor,
  b) bemyndigar regeringen att besluta om försäljning av två ubåtar av Södermanlandklass med syftet att ubåtarna ska ägas av Polen.Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:99 punkterna 12 och 13.Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorgRiksdagen godkänner det föreslagna namnet på och användningen av anslaget 1:11 Insatser för ökad tillgänglighet inom hälso- och sjukvården.Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:99 punkt 14.Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdomRiksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 2:1 Pensionsmyndigheten.Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:99 punkt 15.Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskningRiksdagen
  a) godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:16 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling,
  b) bemyndigar regeringen att under 2020-2022 för anslagen 2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå och 2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå besluta om årliga medlemsavgifter till kunskaps- och innovationsplattformen KIC Healthy living inom hälsa under Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT Health) på högst 900 000 kronor för vart och ett av anslagen,
  c) bemyndigar regeringen att under 2020 besluta om medlemskap i en kunskaps- och innovationsplattform inom klimatområdet under Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT Climate-KIC) och att under 2020-2025 för anslaget 2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå besluta om en årlig medlemsavgift på högst 150 000 kronor,
  d) bemyndigar regeringen att under 2020-2022 för anslaget 2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå besluta om årliga kapitaltillskott till Infrafrontier GmbH på högst 500 000 kronor,
  e) bemyndigar regeringen att under 2020 för anslaget 3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation besluta om en medlemsavgift till det gemensamma företaget för ett europeiskt högpresterande datorsystem High Performance Computing (Euro-HPC) på högst 25 000 000 kronor.Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:99 punkterna 16-20.Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedelRiksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:10 Gårdsstöd m.m.Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:99 punkt 21.Utgiftsområde 24 NäringslivRiksdagen
  a) bemyndigar regeringen att under 2020-2022 för anslaget 1:8 Sveriges geologiska undersökning besluta om en årlig medlemsavgift till kunskaps- och innovationsplattformen KIC Raw materials under Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT Raw materials) på högst 350 000 kronor,
  b) bemyndigar regeringen att under 2020 för anslaget 1:17 Kapitalinsatser i statligt ägda företag besluta om kapitaltillskott på högst 2 950 000 000 kronor till Almi Företagspartner AB,
  c) bemyndigar regeringen att under 2020 för anslaget 1:17 Kapitalinsatser i statligt ägda företag besluta om kapitaltillskott på högst 300 000 000 kronor till Statens Bostadsomvandling AB (SBO),
  d) bemyndigar regeringen att under 2020 för anslaget 1:17 Kapitalinsatser i statligt ägda företag besluta om kapitaltillskott på högst 75 000 000 kronor till Apotek Produktion & Laboratorier AB,
  e) godkänner det ändrade uppdraget för Statens Bostadsomvandling AB (SBO) i enlighet med regeringens förslag,
  f) godkänner det ändrade uppdraget för Teracom Group AB i enlighet med regeringens förslag,
  g) bemyndigar regeringen att under 2020 göra ett ekonomiskt åtagande i form av ett aktieägaravtal mellan ägarna till Instrument in Support of Trade Exchanges (Instex),
  h) bemyndigar regeringen att under 2020 för anslaget 2:3 Exportfrämjande verksamhet besluta om dels förvärv av aktier i Instex, dels tillskott av kapital till Instex till ett belopp om sammanlagt högst 3 000 000 kronor,
  i) bemyndigar regeringen att besluta att Aktiebolaget Svensk Exportkredit får ta upp lån i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 200 000 000 000 kronor,
  j) bemyndigar regeringen att under 2020 ställa ut kreditgarantier för exportkrediter som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till högst 500 000 000 000 kronor.Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:99 punkterna 22-31.Åtgärder med anledning av förslagenRiksdagen avslår motion

  2019/20:3606 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) yrkandena 1-3.