Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Betänkande 2013/14:TU1

 1. 1, Förslag
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
17 december 2013

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Pengar till vägar, järnvägar, IT och post (TU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 45,4 miljarder kronor till vägar, järnvägar, IT och post för 2014. Mest pengar går till att vidmakthålla och utveckla statens transportinfrastruktur.

Trafikutskottet har följt upp regeringens resultatredovisning i budgetpropositionen för kommunikationsområdet. I resultatredovisningen redogör regeringen för utvecklingen inom området i förhållande till målen för transportpolitiken och politiken för informationssamhället. Utskottet välkomnar det arbete regeringen har gjort för att utveckla och förtydliga målen och resultatredovisningen. Utskottet har också följt upp statens insatser för att göra kollektivtrafiken mer tillgänglig för personer med funktionsnedsättning och vilka resultat insatserna har haft. Med utgångspunkt i de problem som utskottets uppföljning visar på är det viktigt att regeringen fortsätter att redovisa insatser och resultat, även ur ett användarperspektiv.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2013-11-28
Justering: 2013-12-05
Trycklov: 2013-12-09
Trycklov till Gotab och webb: 2013-12-10
Trycklov: 2013-12-10
Reservationer: 4
Betänkande 2013/14:TU1

Alla beredningar i utskottet

2013-11-05, 2013-11-21, 2013-11-28

Pengar till vägar, järnvägar, IT och post (TU1)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 45,4 miljarder kronor till vägar, järnvägar, IT och post för 2014. Mest pengar går till att upprätthålla och utveckla statens transportinfrastruktur.

Trafikutskottet har följt upp regeringens resultatredovisning i budgetpropositionen för kommunikationsområdet. I resultatredovisningen redogör regeringen för utvecklingen inom området i förhållande till målen för transportpolitiken och politiken för informationssamhället. Utskottet välkomnar det arbete regeringen har gjort för att utveckla och förtydliga målen och resultatredovisningen. Utskottet har också följt upp statens insatser för att göra kollektivtrafiken mer tillgänglig för personer med funktionsnedsättning och vilka resultat insatserna har haft. Med utgångspunkt i de problem som utskottets uppföljning visar på är det viktigt att regeringen fortsätter att redovisa insatser och resultat, även ur ett användarperspektiv.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 2013-12-17
Stillbild från Debatt om förslag 2013/14:TU1, Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Debatt om förslag 2013/14:TU1

Webb-tv: Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2013-12-17
Förslagspunkter: 6, Acklamationer: 4, Voteringar: 2

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Mål- och resultatfrågor inom utgiftsområde 22 Kommunikationer

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen
  a) godkänner vad trafikutskottet har anfört om utskottets uppföljning av regeringens resultatredovisning för utgiftsområde 22 Kommunikationer.
  b) godkänner vad trafikutskottet har anfört om utskottets uppföljning av tillgängligheten i transportsystemet för personer med funktionsnedsättning.
 2. Sektorsmål för transportsektorns klimatutsläpp

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2012/13:T17 yrkande 8.
  • Reservation 1 (S, MP, V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S010408
  M99008
  MP02500
  FP22002
  C22001
  SD18002
  KD19000
  V01702
  Totalt180146023
  Ledamöternas röster
 3. Anslagen för 2014 inom utgiftsområde 22 Kommunikationer

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen
  a) bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 93 100 000 000 kronor 2015-2050,
  b) bemyndigar regeringen att för 2014 ta upp lån i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 44 000 000 000 kronor för vissa infrastrukturprojekt,
  c) bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 14 300 000 000 kronor 2015-2019,
  d) bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:7 Trafikavtal ingå ekonomiska åtaganden i samband med tjänstekoncessioner, avtal om trafiktjänst baserat på allmän trafikplikt, samverkansavtal och upphandling av transportpolitiskt motiverad trafik som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 7 500 000 000 kronor 2015-2027,
  e) godkänner investeringsplanen för anskaffning av fartyg till Gotlandstrafiken 2014-2016,
  f) bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:11 Trängselskatt i Stockholm ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 7 000 000 000 kronor 2015-2048,
  g) bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:14 Trängselskatt i Göteborg ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 4 000 000 000 kronor 2015-2039,
  h) godkänner de ekonomiska målen för Sjöfartsverket samt bemyndigar regeringen att besluta om utdelning och skattemotsvarighet i enlighet med vad regeringen förordar,
  i) bemyndigar regeringen att för 2014 ge Sjöfartsverket finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordar,
  j) godkänner investeringsplanen för Sjöfartsverket för 2014-2016,
  k) godkänner de ekonomiska målen för Luftfartsverket samt bemyndigar regeringen att besluta om utdelning och skattemotsvarighet i enlighet med vad regeringen förordar,
  l) bemyndigar regeringen att för 2014 ge Luftfartsverket finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordar,
  m) godkänner investeringsplanen för Luftfartsverket för 2014-2016,
  n) fastställer avgiftsuttaget för finansiering av åtgärder mot allvarliga fredstida hot och påfrestningar som gäller elektronisk kommunikation till högst 100 000 000 kronor under 2014,
  o) bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 2:2 Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 197 000 000 kronor 2015 och 2016,
  p) bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 2:3 Grundläggande betaltjänster ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 55 000 000 kronor 2015 och 2016,
  q) bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 155 000 000 kronor 2015 och 2016,
  r) anvisar anslagen för budgetåret 2014 inom utgiftsområde 22 Kommunikationer enligt utskottets förslag i bilaga 3.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:1 utgiftsområde 22 punkterna 1-18 och avslår motionerna
  2012/13:T320 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 18,
  2013/14:C419 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkandena 5 och 6,
  2013/14:T338 av Siv Holma m.fl. (V) yrkandena 3, 4 och 7,
  2013/14:T385 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V),
  2013/14:T453 av Tony Wiklander m.fl. (SD),
  2013/14:T459 av Mattias Karlsson och Sven-Olof Sällström (båda SD),
  2013/14:T517 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkandena 1 och 8,
  2013/14:T520 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkande 1,
  2013/14:T521 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkandena 1, 3-7, 10 och 11 samt
  2013/14:T526 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkande 30.
 4. Trafikverkets ansvar för miljöfrågor

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2013/14:T526 yrkande 13.
  • Reservation 2 (MP)
 5. Anslaget för Gotlandstrafiken

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2013/14:T265 av Siv Holma m.fl. (V) yrkande 2 och
  2013/14:T462 av Christer Engelhardt m.fl. (S).
  • Reservation 3 (V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 3 (V)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S104008
  M100007
  MP25000
  FP22002
  C22001
  SD18002
  KD19000
  V01702
  Totalt31017022
  Ledamöternas röster
 6. Sjöfartsverkets finansiering

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2013/14:T339 yrkande 9.
  • Reservation 4 (V)