Till innehåll på sidan

Tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster för att hantera ökade arbetskostnader till följd av pandemin

Betänkande 2021/22:SkU2

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
13 oktober 2021

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Tillfälligt minskad skatt för arbetsinkomster för år 2021 och 2022 (SkU2)

Regeringen har föreslagit en tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster för åren 2021 och 2022. Tanken är att kompensera dem som har låga till medelhöga arbetsinkomster för ökade arbetskostnader som kan uppstå på grund av coronapandemin.

Den som har arbetsinkomster som är högre än 60 000 kr och som är lägre än 500 000 kr om året ska kunna få skatteminskningen, som ska ske med en fast summa. Då blir minskningen av skatten procentuellt störst för personer med låga inkomster, men även de som har medelhöga inkomster får den.

Vid arbetsinkomster från och med 240 000 kronor till och med 300 000 kronor ska skatteminskningen vara 2 250 kronor, som är det högsta beloppet. Mellan 60 000 kr och 240 000 kr trappas skattereduktionen upp och mellan 300 000 kr och 500 000 kr trappas den ned.

De nya reglerna börjar gälla den 1 december 2021. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Reglerna ska användas första gången för det beskattningsår som börjar efter den 31 december 2020. De ska sluta gälla den 31 december 2022.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2021-09-09
Justering: 2021-09-28
Trycklov: 2021-10-06
Reservationer: 1
Betänkande 2021/22:SkU2

Alla beredningar i utskottet

2021-09-09

Tillfälligt minskad skatt för arbetsinkomster för år 2021 och 2022 (SkU2)

Regeringen har föreslagit en tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster för åren 2021 och 2022. Tanken är att kompensera dem som har låga till medelhöga arbetsinkomster för ökade arbetskostnader som kan uppstå på grund av coronapandemin.

Den som har arbetsinkomster som är högre än 60 000 kr och som är lägre än 500 000 kr om året ska kunna få skatteminskningen, som ska ske med en fast summa. Då blir minskningen av skatten procentuellt störst för personer med låga inkomster, men även de som har medelhöga inkomster får den.

Vid arbetsinkomster från och med 240 000 kronor till och med 300 000 kronor ska skatteminskningen vara 2 250 kronor, som är det högsta beloppet. Mellan 60 000 kr och 240 000 kr trappas skattereduktionen upp och mellan 300 000 kr och 500 000 kr trappas den ned.

De nya reglerna ska börja gälla den 1 december 2021. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Reglerna ska börja användas första gången för det beskattningsår som börjar efter den 31 december 2020. De ska sluta gälla den 31 december 2022.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2021-10-12
Debatt i kammaren: 2021-10-13

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 8 Anne Oskarsson (SD)

Herr ålderspresident! Jag står här med anledning av propositionen som handlar om tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster för att hantera ökade arbetskostnader till följd av pandemin.

Förslaget innebär att skattereduktion kan fås för arbetsinkomster på mellan 60 000 kronor och 500 000 kronor - något högre upp till 300 000 kronor, och sedan sker en avtrappning. Detta får till följd att marginalskatten höjs för inkomster under genomsnittet.

Skattereduktionen ges med en bestämd summa. Procentuellt blir den störst för personer med låga inkomster, men den träffar även medelhöga inkomster. Bidraget kan fås först efter inlämnad deklaration, vilket innebär att det betalas ut tidigast andra kvartalet 2022.

Herr ålderspresident! Det finns andra grupper som skulle ha behov av skattereduktion, till exempel arbetslösa, pensionärer och personer med sjukersättning eller aktivitetsersättning.

Förslaget kan sägas vara ofördelaktigt för pensionärer, som nu igen ska betala mer skatt i förhållande till yrkesverksamma. Det är synnerligen olyckligt att precis när man har kommit till rätta med skatteskillnaderna mellan pensioner och arbete höjs skatten igen, och man får en ny pensionärsskatt. Pensionen är ju en uppskjuten arbetsinkomst. Det som regeringen gör genom förslaget är att öka klyftan mellan arbetsinkomst och annan inkomst.

En grupp som har drabbats särskilt hårt av pandemin är just pensionärerna. Folkhälsomyndigheten ansåg att 70-plussare skulle isolera sig, då de ansågs vara sköra äldre. De skulle inte gå och handla mat och besöka affärer. Att få mat hemkörd är dock inte utan kostnad. Alla över 70 år betraktades som en homogen grupp - ingen individualisering.

Herr ålderspresident! Många pensionärer förlorade sin livspartner under pandemin. Och då det var flest män som dog blev kvinnorna satta i en nästan omöjlig situation. Många äldre har avsagt sig hemtjänst under pandemin för att de fick träffa för många nya. Det var upp till 14 olika personer som kom under en 14-dagarsperiod.

De som har bott på särskilda boenden blev instängda och utsattes då för en extra risk då de blivit ensamma och deprimerade. De fick inte träffa sina nära och kära. Många dog ensamma.

Herr ålderspresident! Fattigpensionärerna är en grupp som regeringen borde ha gett skattereduktion. Det känns absolut inte bra att se äldre damer med hatt och rouge på kinderna gå och plocka burkar för att få ihop vardagsekonomin.

Av de 700 000 svenskar som uppbär garantipension är 300 000 fattigpensionärer enligt EU. Av dessa personer är 200 000 kvinnor.

Risken att ha en disponibel inkomst som kan medföra risk för fattigdom stiger med åldern. Risken är störst för kvinnor som är över 75 år. Var tredje har låg disponibel inkomst till följd av att de har varit hemma med barn, arbetat deltid eller tagit hand om anhöriga då samhället inte har räckt till.

Varannan kvinna över 65 år lever ensam. Bland män i samma ålder lever var fjärde ensam.

Den ålderism som härskar i landet gör det inte lätt för äldre personer att få ett nytt arbete.

Vad säger då remissinstanserna? Många tvivlar på träffsäkerheten i förslaget. Enligt Folkhälsomyndigheten riskerar förslaget att öka skillnaderna mellan olika gruppers ekonomiska situation, vilket kan vara negativt för en jämlik hälsa i befolkningen.

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering framhåller att ökat hemarbete kan leda till minskade hushållsutgifter och bedömer att det ur stimulanssynpunkt hade varit mer kostnadseffektivt med riktade bidrag till dem som har lägst inkomst.

Vi sverigedemokrater menar att alla med låg inkomst borde ha fått skattereduktion, oavsett vilken inkomst det är fråga om - pension, aktivitetsstöd etcetera. Samma inkomst borde ge samma skattereduktion.

Propositionen borde snarare ha gjort en ansats att stimulera hushållen mer och se till att de får skattereduktion.

Jag yrkar avslag på propositionen och bifall till reservationen.


Anf. 9 Sultan Kayhan (S)

Herr ålderspresident! Coronapandemin har drabbat hela världen. En viktig åtgärd för att minska smittspridningen har varit att hålla avstånd, om möjligt arbeta hemifrån och gärna färdas på annat sätt än med kollektivtrafik.

Det är dock långt ifrån alla som har kunnat arbeta hemifrån. Vårdpersonal har behövt befinna sig på plats för att rädda liv, och kollektivtrafiken har fortsatt att gå. Många LO-medlemmar utöver dem som arbetar inom vården och kollektivtrafiken har behövt befinna sig på plats för att både produktion och samhälle har behövt fortsätta fungera.

Anpassningar som har krävts för ändrade färdsätt till arbetet och för hemarbete kan ha inneburit ökade arbetskostnader. För att kompensera för ökade arbetskostnader till följd av pandemin och som en stimulans för konjunkturen föreslår regeringen en tillfällig skattereduktion för 2021 och 2022. Regeringen tycker att det är viktigt att åtgärden tydligt riktas till personer med låga och medelhöga inkomster. Därför gäller skattereduktionen för personer med inkomster mellan 60 000 kronor och 500 000 kronor. Skattereduktionen ges med en bestämd summa och blir därför procentuellt störst för personer med låga inkomster.

Dessutom föreslås en infasning vid arbetsinkomster över 60 000 kronor per år och att skattereduktionen ges med fullt belopp vid 240 000 kronor. Sedan sker en avtrappning vid inkomster på 300 000-500 000 kronor.

Herr ålderspresident! Det finns en orättvis pensionärsskatt. Men Sverigedemokraterna har aldrig varit intresserade av att ta bort den.

Skatteklyftan infördes av Alliansen genom uppdelad inkomstbeskattning och jobbskatteavdrag, inte av oss. Vi socialdemokrater har hela tiden drivit på för att ta bort denna klyfta. Nu är vi snart i mål. Snart är den orättvisa pensionärsskatten borttagen. Och det är verkligen inte Sverigedemokraternas förtjänst, utan snarare tvärtom.

Sverigedemokraternas nyfunna omtanke om pensionärerna fanns inte när de svek pensionärerna, till exempel 2015, då de röstade med M:s, KD:s, L:s och C:s budget varigenom klyftan med pensionärsskatten kvarstod i stället för att minskas, som den skulle ha gjort med vår S-, MP- och V-budget.

Så sent som hösten 2019 valde Sverigedemokraterna att hellre stödja M-KD-budgeten än pensionärerna. När högerns budget gick igenom med Sverigedemokraternas stöd fördröjdes borttagandet av skatteklyftan ytterligare.

Nu säger Sverigedemokraterna att det vore "olyckligt" med en skattereduktion som inte inkluderar pensionärer. De är helt enkelt inte trovärdiga när de står här och säger det, för inte ens i sitt färska budgetförslag har de något särskilt seriöst förslag för att ta bort skatteklyftan. Skulle Sverigedemokraternas budgetmotion få stöd skulle den bara leda till en ny skatteklyfta för sjukpensionärer och för personer med funktionsnedsättning, just när vi socialdemokrater har lagt fram ett förslag om att ta bort den befintliga.

Herr ålderspresident! Den tillfälliga skattereduktionen för låg- och medelinkomsttagare är något helt annat än ett jobbskatteavdrag. Det är en tillfällig skattereduktion kopplad till ökade arbetskostnader på grund av pandemin. Den är som sagt tillfällig och ska inte innebära några ökade skillnader mellan olika gruppers ekonomiska situation eller skapa någon ny skatteklyfta annat än tillfälligt.

Regeringen har gjort allt den har kunnat för att hantera pandemins effekter. En del av det har inneburit stöd till företag. Går man in på Företagarnas hemsida ser man en lång lista över alla stöd som företagen har kunnat få under pandemin - faktiskt hela 14 olika. Där var det ingen som protesterade.

Varför skulle det nu vara så hemskt med stöd till löntagare? Det kanske det förmenta arbetarpartiet Sverigedemokraterna kan förklara för de LO-medlemmar som varje arbetsdag har varit tvungna att ta sig till arbetet under pandemin.

Jag yrkar bifall till utskottets förslag i betänkandet.


Anf. 10 Tony Haddou (V)

Tillfällig skattereduk-tion för arbetsinkoms-ter för att hantera ökade arbetskostnader till följd av pandemin

Herr ålderspresident! Jag yrkar bifall till reservationen.

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut fattades under § 14.)

Beslut, Genomförd

Beslut: 2021-10-13
Förslagspunkter: 1, Voteringar: 1

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster för att hantera ökade arbetskostnader till följd av pandemin

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster.Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:200 och avslår motionerna

  2020/21:4087 av Tony Haddou m.fl. (V) och

  2020/21:4088 av Eric Westroth m.fl. (SD).
  • Reservation 1 (SD, V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (SD, V)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S890011
  M61009
  SD05408
  C28003
  V02304
  KD20182
  L18002
  MP13003
  -0100
  Totalt211781842
  Ledamöternas röster