Till innehåll på sidan

Förordning (2018:1425) med instruktion för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2018:1425
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2018-06-28
Ändrad: t.o.m. SFS 2022:120
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Uppgifter

1 §   Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är förvaltningsmyndighet för frågor som rör ungdomspolitiken och politiken för det civila samhället.

2 §   Myndigheten ska verka för att målen inom ungdomspolitiken och politiken för det civila samhället uppnås genom att
   1. ta fram, samla och sprida kunskap,
   2. bidra till samordning av statliga insatser,
   3. samverka med myndigheter, kommuner, regioner och det civila samhällets organisationer, och
   4. fördela statsbidrag.
Förordning (2019:1130).

Särskilda uppgifter som rör genomförandet av ungdomspolitiken

3 §   Myndigheten ska utifrån ungdomars olika förutsättningar och levnadsvillkor
   1. bidra till att ungdomar etablerar sig i arbets- och samhällslivet, och
   2. verka för att ungdomar har meningsfulla och utvecklande fritidsaktiviteter.

4 §   Myndigheten ska verka för att ungdomsperspektivet integreras i statliga myndigheters verksamhet och stödja utvecklingen av kunskapsbaserad ungdomspolitik i kommuner och regioner. Förordning (2019:1130).

5 §   Myndigheten ska följa upp och analysera ungdomars levnadsvillkor, attityder och värderingar.

Särskilda uppgifter som rör genomförandet av politiken för det civila samhället

6 §   Myndigheten ska verka för att öka kunskapen om det civila samhället hos offentliga aktörer samt främja samverkan mellan statliga myndigheter och det civila samhället.

7 §   Myndigheten ska följa upp och analysera offentliga aktörers insatser i förhållande till målet för politikområdet. Myndigheten ska också årligen följa upp det civila samhällets villkor utifrån de centrala principerna självständighet och oberoende, dialog, kvalitet, långsiktighet, öppenhet och insyn samt mångfald.

Internationellt samarbete och mobilitet

8 §   Myndigheten ska vara
   1. nationellt programkontor för Erasmus+ Ungdomsfrågor,
   2. nationellt programkontor för Europeiska solidaritetskåren,
   3. nationell korrespondent för EU:s Youth Wiki-verktyg, och
   4. nationell kontaktpunkt för EU-programmet för medborgare, jämlikhet, rättigheter och värden. Förordning (2022:120).

9 §   Myndigheten ska representera Sverige i Nordiska barn- och ungdomskommittén.

Arbetets bedrivande

10 §   Myndigheten ska i sin verksamhet
   1. främja ungdomars lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, och
   2. integrera ett jämställdhetsperspektiv.

Myndigheten ska i sin verksamhet motverka diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Redovisningar av statistik, uppföljningar och analyser

11 §   I myndighetens redovisningar av statistik, uppföljningar och analyser ska kön vara en övergripande indelningsgrund om det inte finns särskilda skäl mot detta. När det är relevant ska även ålder och andra indelningsgrunder användas.

Ledning

12 §   Myndigheten leds av en myndighetschef.

13 §   Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst elva ledamöter.

Anställningar och uppdrag

14 §   Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

15 §   Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

16 §   Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.