Förordning (2017:1085) med instruktion för Delegationen mot segregation

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2017:1085
Departement/myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet IU
Utfärdad: 2017-11-16
Ändrad: t.o.m. SFS 2020:28
Upphävd: 2023-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2022:1709
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Uppgifter

1 §   Delegationen mot segregation ska genom ett sektorsövergripande arbete bidra till att öka de långsiktiga effekterna av insatser för att minska och motverka social och ekonomisk segregation på nationell, regional och lokal nivå. Detta omfattar insatser för att förbättra situationen i socioekonomiskt utsatta områden och motverka strukturella orsaker till segregation.

Främja samverkan och kunskapsutbyte

2 §   Myndigheten ska
   1. främja ökad samverkan mellan myndigheter, regioner, kommuner, organisationer inom det civila samhället, näringsliv, forskare och andra relevanta aktörer,
   2. bidra till kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan relevanta aktörer, och
   3. stödja relevanta aktörer i att utföra ett strategiskt och kunskapsbaserat arbete som följs upp och utvärderas.
Förordning (2019:1127).

3 §   Myndigheten fördelar statsbidrag enligt författningar där myndigheten fått ett sådant uppdrag.

Följa och sprida forskning och annan kunskap

4 §   Myndigheten ska följa forskning och annan kunskapsutveckling i frågor som rör segregation. Myndigheten ska även bidra till kunskapsutveckling genom analyser av bakomliggande orsaker till segregation och av insatser och metoder som kan bidra till att minska och motverka segregation. Denna kunskap ska göras tillgänglig och spridas till relevanta aktörer.

5 §   Myndigheten ska förse regeringen med analyser, utredningar och sektorsövergripande uppföljningar av utvecklingen i frågor som rör segregation.

Arbetets bedrivande

6 §   Myndigheten ska i sin verksamhet integrera ett likabehandlings-, funktionshinders-, barn- och ungdomsperspektiv och aktivt främja jämställdhet.

Redovisningar av statistik, uppföljningar och analyser

7 §   I myndighetens redovisning av statistik, uppföljningar, analyser och utredningar ska kön vara en övergripande indelningsgrund om det inte finns särskilda skäl mot detta. Redovisningarna ska också, när det är relevant, vara uppdelade i socioekonomisk bakgrund, ålder eller andra indelningsgrunder.

Ledning

8 §   Myndigheten leds av en myndighetschef.

9 §   Vid myndigheten finns ett insynsråd som består av högst tio ledamöter. Förordning (2020:28)

Anställningar och uppdrag

10 §   Direktören är myndighetschef.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.