Förordning (2016:1023) med instruktion för Ekonomistyrningsverket

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2016:1023
Departement/myndighet: Finansdepartementet E2
Utfärdad: 2016-11-17
Ändrad: t.o.m. SFS 2024:184
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Uppgifter

1 §   Ekonomistyrningsverket ska utveckla och förvalta den ekonomiska styrningen av den statliga verksamheten samt utföra revision av Sveriges hantering av EU-medel och främja en effektiv och korrekt hantering av dessa medel.

2 §   Myndigheten ska
   1. bistå regeringen med det underlag som behövs för att bedöma om statsförvaltningen är effektiv och om den interna styrningen och kontrollen är betryggande,
   2. utveckla och förvalta principer, regelverk och metoder för en effektiv ekonomisk styrning i staten,
   3. göra prognoser för samt analysera och lämna information om den offentliga ekonomin, med särskilt fokus på den statliga ekonomin, och
   4. inom sitt verksamhetsområde ge stöd till andra statliga myndigheter.

2 a §   Myndigheten ska ansvara för att samordna arbetet med att säkerställa korrekta utbetalningar från välfärdssystemen. Ytterligare bestämmelser om myndighetens ansvar finns i förordningen (2021:663) om arbetet med att säkerställa korrekta utbetalningar från välfärdssystemen. Förordning (2021:1056).

2 b §    /Träder i kraft I:2024-05-06/ Myndigheten ska
   1. ansvara för metodutveckling, vägledning och utbildning enligt förordningen (2024:183) om konsekvensutredningar,
   2. stödja kommittéer och särskilda utredare som omfattas av 1 § kommittéförordningen (1998:1474) i deras arbete med att ta fram konsekvensutredningar, och
   3. vid behov stödja Regeringskansliet i dess arbete med att ta fram konsekvensutredningar. Förordning (2024:184).

Ekonomisk styrning

3 §   Myndigheten ska
   1. utveckla en god redovisningssed i staten,
   2. utveckla och förvalta formerna för den ekonomiska rapporteringen för såväl enskilda myndigheter som staten som helhet,
   3. utveckla och förvalta den statliga redovisningen, finansiella styrningen och resultatstyrningen,
   4. utveckla, förvalta och samordna den statliga internrevisionen,
   5. utveckla och förvalta den interna styrningen och kontrollen i staten,
   6. redovisa och analysera hur de statliga myndigheterna följer det ekonomiadministrativa regelverket, och
   7. efter överenskommelse bistå Kammarkollegiet med stöd inför upphandling av samordnade ramavtal om administrativa system.
Förordning (2023:898).

Statsredovisning

4 §   Myndigheten ska
   1. ansvara för statsredovisningen,
   2. månatligen följa, analysera och redovisa utfallet för statens budget och ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten,
   3. redovisa årsutfallet för statens utgifter, dels i enlighet med strukturen för statens budget, dels realekonomiskt fördelat,
   4. redovisa årsutfallet för statens inkomster i enlighet med strukturen för statens budget,
   5. efter samråd med Regeringskansliet (Finansdepartementet) besluta om de inkomsttitlar och undertitlar som behövs för myndigheternas rapportering av utfall på statens budget under inkomsttypen 9000 och meddela berörda myndigheter dessa,
   6. underhålla strukturer och fördelningsnycklar mellan inkomsttyperna 9000 och 1000,
   7. vid budgetårets utgång redovisa skatter under inkomsttyperna 1000, 7000 och 8000, i enlighet med den uppställning som godkänts av riksdagen,
   8. fastställa det definitiva utfallet av skatteintäkterna under det andra året efter budgetårets utgång, och
   9. besluta om att inordna myndigheter i den statliga redovisningsorganisationen. Förordning (2021:1056).

Prognoser

5 §   Myndigheten ska
   1. göra analyser av och prognoser för statens utgifter respektive inkomster och intäkter,
   2. göra prognoser för kommunsektorn och ålderspensionssystemet samt för hela den konsoliderade offentliga sektorn,
   3. inför den ekonomiska vårpropositionen och budgetpropositionen sammanställa underlag avseende föregående, innevarande och de tre nästkommande åren för sådana inkomstberäkningar som Regeringskansliet (Finansdepartementet) inte gör,
   4. analysera måluppfyllelsen av de budgetpolitiska målen: utgiftstaket för de statliga utgifterna, balanskravet för kommunsektorn och överskottsmålet för den offentliga sektorn,
   5. redovisa prognoser avseende statens utgifter, dels i enlighet med strukturen för statens budget, dels realekonomiskt fördelat, och
   6. utveckla och förvalta metoder och modeller så att kvaliteten på prognoser, kalkyler och analyser kan förbättras.

Statlig lokalförsörjning

6 §   Myndigheten ska samla in och tillhandahålla uppgifter om den statliga lokalförsörjningen och följa upp dessa uppgifter. Myndigheten ska också lämna yttrande över sådana hyresavtal som kräver regeringens medgivande.

Rapportering

7 §   Myndigheten ska varje år till regeringen lämna
   1. underlag till pris- och löneomräkningen,
   2. en redovisning och analys av hur de statliga myndigheterna följer det ekonomiadministrativa regelverket senast den 23 april,
   3. information om de bestämmelser som gäller för varje inkomsttitel,
   4. en redovisning av den statliga avgiftsbelagda verksamheten,
   5. en redovisning över den statliga internrevisionen och myndigheternas interna styrning och kontroll senast den 31 mars, och
   6. yttranden om de årliga räkenskaper som ansvariga organ ska upprätta enligt artikel 63.5 a och 63.6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012. Förordning (2023:898).

8 §   Myndigheten ska vidare lämna
   1. information om statens finanser till internationella organisationer,
   2. utfall för statens budget enligt rådets direktiv 2011/85/EU av den 8 november 2011 om krav på medlemsstaternas budgetramverk till Statistiska centralbyrån,
   3. underlag som avser statens finansiella sparande, både reala och finansiella räkenskaper, till Statistiska centralbyrån,
   4. underlag som avser den statliga sektorn vid beräkning av den offentliga förvaltningens sparande och bruttoskuld enligt Europeiska unionens konvergenskriterier till Statistiska centralbyrån, och
   5. en redovisning av, i förekommande fall, skillnaden mellan det finansiella sparandet och saldot i statens budget till Statistiska centralbyrån och regeringen. Förordning (2021:1056).

EU-revision

9 §   Myndigheten är revisionsmyndighet för program inom
   - Europeiska regionala utvecklingsfonden,
   - Europeiska socialfonden+,
   - Europeiska fonden för en rättvis omställning,
   - Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden,
   - Asyl-, migrations- och integrationsfonden,
   - Fonden för inre säkerhet, och
   - instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik.

Myndigheten ska i egenskap av revisionsmyndighet fullgöra uppgifter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060 av den 24 juni 2021 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden, Fonden för en rättvis omställning och Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden, samt finansiella regler för dessa och för Asyl-, migrations- och integrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik. Förordning (2021:1056).

10 §   Myndigheten är attesterande organ för Europeiska garantifonden för jordbruket och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling som regleras i artikel 12 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/2116 av den 2 december 2021 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av förordning (EU) nr 1306/2013. Förordning (2023:898).

11 §   Myndigheten är revisionsmyndighet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1059 av den 24 juni 2021 om särskilda bestämmelser för målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden och finansieringsinstrument för yttre åtgärder, för Interregprogram som förvaltas av en myndighet som är placerad i Sverige.

Myndigheten ska även företräda Sverige i de grupper av revisorer som inrättas för Interregprogram vars förvaltande myndigheter inte är placerade i Sverige. Förordning (2021:1056).

12 §   Har upphävts genom förordning (2021:1056).

13 §   Myndigheten ska utföra sådan kontroll och vidta sådana övriga åtgärder som avses i
   1. artikel 6.1 och 6.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1082/2006 av den 5 juli 2006 om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS), och
   2. de kompletterande bestämmelser som finns i
      a) 9 § lagen (2009:704) om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete, och
      b) förordningen (2010:387) om kontroll av förvaltningen av offentliga medel i europeiska grupperingar för territoriellt samarbete.

13 a §   Myndigheten ska lämna sådana upplysningar som avses i artikel 15.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1371 av den 5 juli 2017 om bekämpande genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägeri som riktar sig mot unionens finansiella intressen, i den ursprungliga lydelsen.
Förordning (2019:309).

14 §   Myndigheten ska varje år redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att säkerställa att revisionen av EU-medel utförts på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

Informationssystemet Hermes

15 §   Myndigheten ska utveckla och förvalta statens informationssystem för budgetering, hantering av dokument och uppföljning (Hermes), med undantag för den del av systemet som utgörs av det verksamhetsstöd som avses i 26 a § förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet (RK Statsbudgetstöd), samt tillhandahålla en teknisk plattform, drift och användarstöd avseende RK Statsbudgetstöd, efter samråd med Regeringskansliet och i enlighet med dess behov.

Myndigheten ska till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 31 januari varje år redovisa en arbetsplan för de närmaste två åren när det gäller verksamhetsstödet för den statliga budgetprocessen.

Stöd till myndigheter

16 §   Myndigheten ska inom sitt verksamhetsområde ge stöd till andra statliga myndigheter genom metoder, riktlinjer, utredningar, utbildning och rådgivning.

Myndigheten får inom sitt verksamhetsområde utföra uppdrag åt andra statliga myndigheter.

Tjänsteexport

17 §   Myndigheten får bedriva sådan tjänsteexport som är direkt hänförlig till myndighetens uppgifter och verksamhetsområde.

Samverkan

18 §   Myndigheten ska samverka med Statskontoret i syfte att säkerställa en effektiv och ändamålsenlig statsförvaltning.

19 §   Myndigheten ska vid framtagandet av prognoser över statens inkomster och utgifter samarbeta med Konjunkturinstitutet och bistå institutet med att förklara större skillnader mellan myndigheternas prognoser.

Ledning

20 §   Myndigheten leds av en myndighetschef.

21 §   Vid myndigheten finns en överdirektör.
Förordning (2024:60).

Särskilda organ

22 §   Vid myndigheten finns ett redovisningsråd. Rådet har till uppgift att ge myndighetschefen råd för att främja utvecklingen av god redovisningssed i staten. Redovisningsrådet består av högst sju ledamöter.

23 §   Vid myndigheten finns ett internrevisionsråd. Rådet har till uppgift att ge myndighetschefen råd för att främja utvecklingen av den statliga internrevisionen. Internrevisionsrådet består av myndighetens chef, som är ordförande, och högst sju andra ledamöter.

Anställningar och uppdrag

24 §   Generaldirektören är myndighetschef.

25 §   Ledamöterna i redovisningsrådet och internrevisionsrådet samt ordföranden i redovisningsrådet utses av myndigheten.

Personalansvarsnämnd

26 §   Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.
Tillämpligheten av vissa förordningar 27 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Avgifter

28 §   Myndigheten ska ta ut avgifter för samråd enligt 5 § förordningen (1994:1261) om statliga myndigheters redovisningssystem och 7 § avgiftsförordningen (1992:191).

Avgift för samråd enligt 7 § avgiftsförordningen ska tas ut med följande belopp:

Avgiftsintäkter per år     Årlig avgift (kronor)
(kronor)

högst 999 999          0
1 000 000-24 999 999      5 900
25 000 000-99 999 999      8 900
100 000 000-149 999 999      11 800
150 000 000-299 999 999      14 800
300 000 000 eller mer      17 700
Förordning (2023:898).

29 §   Myndigheten ska ta ut avgifter för tjänsteexport och för verksamhet hänförlig till de administrativa system som avses i 3 § 7. Avgifter får dock inte tas ut för verksamhet som avser informationssystemet Hermes.

30 §   Myndigheten får ta ut avgifter för sådan verksamhet som avses i 16 §.

Rätt att meddela föreskrifter

31 §   Myndigheten får meddela föreskrifter i fråga om verkställigheten av författningar om den statliga redovisningen, finansiella styrningen och resultatstyrningen.

Rätt att få upplysningar

32 §   Myndigheten har rätt att från andra statliga myndigheter få den information som myndigheten behöver för sin verksamhet.


Övergångsbestämmelser

2016:1023
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.
   2. Genom förordningen upphävs förordningen (2010:1764) med instruktion för Ekonomistyrningsverket.
   3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande när myndigheten handlägger ärenden som avser EU-revision för programperioden 2007-2013.

2021:1056
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande vid handläggning av ärenden som avser EU-revision för programperioden 2014-2020.

2023:898
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2024.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande vid handläggningen av ärenden som avser EU-revision för programperioden 2014-2022.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.