Förordning (2010:1385) med instruktion för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2010:1385
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2010-11-25
Ändrad: t.o.m. SFS 2018:1524
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Uppgifter

1 §   Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har till uppgift att ur ett patient-, brukar-, och medborgarperspektiv följa upp och analysera verksamheter och förhållanden inom hälso- och sjukvård, tandvård och omsorg. Förordning (2015:169).

2 §   Myndigheten ska
   1. följa upp och analysera vårdens och omsorgens funktionssätt,
   2. effektivitetsgranska statliga åtaganden och verksamheter, samt
   3. inom sitt verksamhetsområde bistå regeringen med underlag och rekommendationer för effektivisering av statlig verksamhet och styrning.

3 §   Myndigheten har även till uppgift att
   1. kontinuerligt utvärdera sådan information om vården och omsorgen som lämnas till den enskilde, i fråga om informationens innehåll, kvalitet, ändamålsenlighet och tillgänglighet,
   2. på regeringens uppdrag bistå med utvärderingar och uppföljningar av beslutade eller genomförda statliga reformer och andra statliga initiativ, samt
   3. inom sitt verksamhetsområde bedriva omvärldsbevakning och genomföra internationella jämförelser.

3 a §   Myndigheten ska i sitt arbete enligt 1-3 §§ inkludera ett jämställdhetsperspektiv där det är möjligt.
Förordning (2018:1524). 4 § Myndigheten ska senast den 1 februari varje år ange i en särskild analys- och granskningsplan vilken huvudsaklig inriktning verksamheten ska ha under året.

Ledning

5 §   Myndigheten leds av en styrelse.

6 §   Styrelsen ska bestå av högst sju ledamöter.

7 §   Utöver vad som framgår av myndighetsförordningen (2007:515) ska styrelsen fatta beslut om publicering av resultatet av sådana analyser, granskningar, uppföljningar och utvärderingar som avses i 1-3 §§, samt om en sådan analys- och granskningsplan som avses i 4 §.

Rådgivande organ

8 §   Vid myndigheten ska det finnas ett patient- och brukarråd. Rådet ska särskilt
   1. identifiera och lämna förslag på lämpliga områden för analys och granskning, samt
   2. bistå myndigheten i arbetet med att identifiera patienters, brukares och medborgares behov av information.

Styrelsen beslutar om övriga uppgifter.
Förordning (2015:169).

9 §   Patient- och brukarrådet består av myndighetens direktör, som är ordförande, och högst 20 andra ledamöter. Rådet ska innehålla företrädare för t.ex. patientnämnder, patientföreningar och brukarorganisationer.
Förordning (2015:169).

Anställningar och uppdrag

10 §   Generaldirektören är myndighetschef. Förordning (2016:1255).

11 §   Ledamöterna i patient- och brukarrådet utses av styrelsen för en bestämd tid, dock längst tre år.
Förordning (2015:169).

Rapportering

12 §   Myndigheten ska löpande redovisa till regeringen resultatet av sådana analyser, granskningar, uppföljningar och utvärderingar som avses i 1-3 §§.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.