Till innehåll på sidan

Förordning (2009:895) med instruktion för Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2009:895
Departement/myndighet: Utrikesdepartementet
Utfärdad: 2009-07-02
Ändrad: t.o.m. SFS 2021:689
Upphävd: 2022-01-20
Författningen har upphävts genom: SFS 2021:1252
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Uppgifter

1 §   Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll ansvarar för frågor om teknisk kontroll, inklusive ackreditering och frågor i övrigt om bedömning av överensstämmelse samt för samordning av marknadskontroll, reglerad mätteknik och ädelmetallkontroll.

Utgångspunkten är Sveriges intresse av
   1. en väl fungerande inre marknad som kännetecknas av fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital,
   2. ett öppet och starkt multilateralt handelssystem, och
   3. behovsanpassade kontrollordningar som bidrar till säkerhet och hög kvalitet.

2 §   Myndigheten ska särskilt ansvara för
   1. ordningar för bedömning av överensstämmelse/teknisk provning och kontroll, inbegripet att
   - i Europeiska unionen (EU), internationellt och nationellt verka för öppna och harmoniserade tekniska kontrollordningar, ackrediteringssystem och normer för ömsesidigt godtagande av resultat från provningar, certifieringar och andra bevis om överensstämmelse som undanröjer tekniska handelshinder,
   - upprätthålla och vidareutveckla öppna, kostnadseffektiva och behovsanpassade ordningar för teknisk kontroll och bedömning av överensstämmelse i övrigt som står i överensstämmelse med principerna inom EU och som bidrar till att underlätta internationell handel,
   - vara GLP-myndighet (Good Laboratory Practice) enligt förordningen (1991:93) om införande av OECD:s principer om god laboratoriesed,
   2. ackrediteringsverksamhet, inbegripet att
   - vara nationellt ackrediteringsorgan i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93,
   - främja och utveckla ett nationellt system för ackreditering som möter nationell och internationell acceptans,
   3. anmälda och utsedda organ, inbegripet att anmäla och utöva tillsyn över organ som enligt lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll ska anmälas för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse enligt bestämmelser som gäller inom EU,
   4. samordning av marknadskontroll, inbegripet att
   - tillsammans med andra myndigheter verka för en effektiv och behovsanpassad marknadskontroll nationellt och inom EU, bl.a. genom marknadskontrollrådet och genom tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 av den 20 juni 2019 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011,
   - vara centralt samordningskontor enligt artikel 10.3 i förordning (EU) 2019/1020,
   5. reglerad mätteknik och ädelmetallkontroll, inbegripet att
   - upprätthålla ett behovsanpassat regelverk för reglerad mätteknik till skydd mot oriktiga mängduppgifter vad gäller varor och nyttigheter samt mot oriktiga angivelser av finhalter hos ädelmetallarbeten, vilket ska syfta till konkurrens på lika villkor, skapa goda förutsättningar för internationell handel samt bidra till en effektiv inre marknad,
   - utöva tillsyn och marknadskontroll över produkter inom det egna ansvarsområdet, och
   6. riksmätplatser, inbegripet att utöva tillsyn över riksmätplatserna så att de uppfyller kraven i internationella standarder.

Myndigheten ska i övrigt bevaka och delta i internationellt samarbete inom sina ansvarsområden och se till att de regelverk och rutiner som myndigheten ansvarar för är kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag.
Förordning (2021:689).

3 §   Inom ramen för regeringens arbete och prioriteringar ska myndigheten bistå regeringen med expertstöd genom underlag och yttranden samt vid behov genom deltagande i internationella möten och förhandlingsprocesser.

4 §   Myndigheten får bedriva tjänsteexport inom ramen för de uppgifter som anges i denna instruktion.

Myndigheten ska, med beaktande av tillgängliga personella resurser, stödja anslutningsländer, kandidatländer och övriga länder som harmoniserar sin lagstiftning med EU eller genomför anpassning till Världshandelsorganisationens (WTO) krav i deras uppbyggnad av infrastruktur för teknisk kontroll.

Samverkan

5 §   Myndigheten ska vid fullgörandet av sina uppgifter ha ett nära samarbete med berörda myndigheter och organ, näringsliv och andra intressenter, samt informera och lämna råd i frågor inom sina ansvarsområden.

Ledning

6 §   Myndigheten leds av en myndighetschef.

7 §   Vid myndigheten finns ett insynsråd som består av högst tio ledamöter.

Anställningar och uppdrag

8 §   Generaldirektören är myndighetschef.

Särskilda organ

9 §   Vid myndigheten finns ett råd för marknadskontroll (marknadskontrollrådet). Närmare bestämmelser om rådet finns i förordningen (2014:1039) om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn. Förordning (2021:689).

Personalansvarsnämnd

10 §   Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

11 §   Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Avgifter

12 §   Myndigheten får ta ut avgifter enligt lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll, förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon samt förordningen (1999:780) om handel med ädelmetallarbeten.
Förordning (2011:828).

Rätt att meddela föreskrifter

13 §   Myndigheten har uppgifter enligt
   - lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll,
   - förordningen (2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll,
   - lagen (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon,
   - förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon,
   - förordningen (2014:864) om frivillig miljöledning och miljörevision,
   - taxitrafikförordningen (2012:238),
   - avgasreningsförordningen (2011:345), och
   - förordningen (1994:99) om vatten- och värmemätare.
Förordning (2014:865).

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.