Förordning (2007:1227) med instruktion för Harpsundsnämnden

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2007:1227
Departement/myndighet: Statsrådsberedningen
Utfärdad: 2007-11-29
Ändrad: t.o.m. SFS 2017:172
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Uppgifter

1 §   Harpsundsnämnden har till uppgift att driva jordbruk och skogsbruk vid statens egendom Harpsund. Nämnden svarar dock inte för förvaltning av huvudbyggnaden med tillhörande flygelbyggnader och inte heller för förvaltning av trädgård och park vid huvudbyggnaden.

Harpsundsnämnden ska också vårda och förvalta statens egendom Yxtaholm. Förordning (2010:597).

Ledning

2 §   Myndigheten leds av en nämnd. Denna ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter.

Vice ordförande utses av regeringen.

Finansiering och ekonomiskt resultat

3 §   Kostnaderna i verksamheten ska täckas med verksamhetens intäkter. Avgiftsförordningen (1992:191) ska inte tillämpas på Harpsundsnämnden.

Om verksamheten vid Harpsund resulterat i ett överskott får nämnden i årsbokslutet balansera ett överskott motsvarande tidigare underskott. Nämnden får därutöver i årsbokslutet balansera högst 70 procent av återstående överskott. Den del av överskottet som inte balanseras ska betalas in till Statens fastighetsverk senast sex månader efter räkenskapsårets utgång.

Om verksamheten vid Yxtaholm resulterat i ett överskott får nämnden i årsbokslutet balansera ett överskott motsvarande tidigare underskott. Nämnden får därutöver i årsbokslutet balansera högst 70 procent av återstående överskott. Den del av överskottet som inte balanseras ska betalas in till Länsstyrelsen i Södermanlands län senast sex månader efter räkenskapsårets utgång. Förordning (2011:1090).

Undantag från andra bestämmelser

4 §   Nämnden ska inte lämna resultatredovisning, delårsrapport eller budgetunderlag och inte heller upprätta finansieringsanalys enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. I årsredovisningen ska nämnden lämna en redogörelse om sin verksamhet under det senaste kalenderåret.

5 §   Kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) och förordningen (2017:170) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning ska inte tillämpas på nämnden.
Förordning (2017:172).

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.