Förordning (2007:1178) med instruktion för Statens försvarshistoriska museer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2007:1178
Departement/myndighet: Kulturdepartementet
Utfärdad: 2007-11-22
Ändrad: t.o.m. SFS 2022:1815
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Uppgifter

1 §   Statens försvarshistoriska museer har till uppgift att främja kunskapen om det svenska försvaret genom tiderna och om försvarets roll i samhällsutvecklingen. Myndigheten ska verka för att dess verksamhet ska vara en angelägenhet för alla människor i samhället.

I myndigheten ingår Armémuseum och Flygvapenmuseum samt Försvarets traditionsnämnd. Förordning (2015:1002).

2 §   Myndigheten ska särskilt
   1. vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika de samlingar som har anförtrotts myndigheten,
   2. hålla ett urval av samlingarna tillgängligt för allmänheten samt driva och stödja utställningsverksamhet och annan pedagogisk verksamhet,
   3. stödja samlingar av militär art i Sverige,
   4. främja studier och forskning i ämnen som tillhör verksamhetsområdet, och
   5. verka för ökad kunskap grundad på forskning och samverkan med andra, exempelvis universitet och högskolor, och förmedla kunskap inom sitt verksamhetsområde.
Förordning (2011:1561).

2 a §   Myndigheten ska bedriva internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete. Förordning (2017:1091).

3 §   Myndigheten ska även handlägga frågor som rör traditioner, traditionsvård och liknande ärenden på det militära området.

3 a §   Myndigheten ska rapportera uppgifter om sin besöksutveckling till Myndigheten för kulturanalys.
Myndigheterna ska samråda om vilken rapportering som behövs. Förordning (2014:169).

3 b §   Myndigheten ska följa upp det regionala utfallet av sin verksamhet och rapportera det till Statens kulturråd.
Myndigheterna ska samråda om vilken rapportering som behövs. Förordning (2014:169).

4 §   Utöver de uppgifter som myndigheten har enligt 1 och 2 §§ får den tillhandahålla varor samt åta sig att utföra undersökningar, utredningar och andra tjänster inom sitt verksamhetsområde.

Fördelning av vissa uppgifter

5 §   Armémuseum ska fullgöra de uppgifter inom myndigheten som rör lantförsvaret och statens trofésamling.

6 §   Flygvapenmuseum ska fullgöra de uppgifter inom myndigheten som rör flygstridskrafterna.

Samverkan

7 §   I fråga om sjöförsvaret ska myndigheten i lämplig omfattning samråda med Statens maritima och transporthistoriska museer. Förordning (2018:2072).

7 a §   Myndighetens samverkan med myndigheter och andra aktörer ska omfatta det civila samhällets organisationer.
Förordning (2014:169).

Ledning

8 §   Myndigheten leds av en myndighetschef.

Särskilda organ

9 §   Försvarets traditionsnämnd ska fullgöra de uppgifter inom myndigheten som rör militära traditioner.

I Försvarets traditionsnämnd ingår två ledamöter som utses av myndigheten, tre ledamöter som utses av Försvarsmakten, en ledamot som utses av Statens maritima och transporthistoriska museer samt statsheraldikern vid Riksarkivet.

Överintendenten är ordförande i nämnden.
Förordning (2018:2072)

Anställningar och uppdrag

10 §   Överintendenten är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

11 §   Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

12 §   Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Avgifter

13 §   När myndigheten utför de uppgifter som anges i 2 § 2, får den ta ut avgifter för verksamheten inom ramen för full kostnadstäckning. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

Myndigheten får ta betalt för depositioner av föremål ur samlingarna enligt grunder som myndigheten föreskriver.

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

För barn och unga under 19 år ska myndigheten ha fri entré till alla utställningar. Förordning (2022:1815).

14 §   För verksamhet som anges i 4 § ska myndigheten ta ut avgifter motsvarande full kostnadstäckning. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen.

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

Undantag från myndighetsförordningen

15 §   Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

29 § om ärendeförteckning.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.