Till innehåll på sidan

Förordning (2007:1054) med instruktion för lokala säkerhetsnämnder vid kärntekniska anläggningar

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2007:1054
Departement/myndighet: Klimat- och näringslivsdepartementet
Utfärdad: 2007-11-22
Ändrad: t.o.m. SFS 2022:1745
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Uppgifter

1 §   Det ska finnas en lokal säkerhetsnämnd vid
   1. kärnkraftverket och anläggningarna för slutförvaring i Forsmark,
   2. kärnkraftverket och anläggningen för mellanlagring av använt kärnbränsle i Simpevarp, och
   3. kärnkraftverket i Ringhals.

Nämnderna ska utöva en sådan insyn som avses i 19-21 §§ lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet. Förordning (2022:1745).

2 §   Den lokala säkerhetsnämnden ska särskilt
   1. följa det kärntekniska säkerhets- och strålskyddsarbetet, i synnerhet vid den anläggning som nämnden är utsedd för,
   2. inhämta information om det kärntekniska säkerhets- och strålskyddsarbete som har utförts eller planeras vid anläggningen,
   3. inhämta information om planeringen av beredskapen mot kärnenergiolyckor vid anläggningen,
   4. ställa samman material för information om säkerhets- och strålskyddsarbetet och beredskapsplaneringen, och
   5. svara för information till allmänheten, myndigheter och institutioner på det lokala planet om säkerhets- och strålskyddsfrågor samt frågor om planeringen av beredskapen mot kärnenergiolyckor.

3 §   Den lokala säkerhetsnämnden får i mån av tillgång på medel låta utföra sådana utredningar som behövs för att nämnden ska kunna bedöma betydelsen av vidtagna eller planerade kärntekniska säkerhets- eller strålskyddsåtgärder vid den kärntekniska anläggningen.

4 §   Den lokala säkerhetsnämnden ska senast den 1 mars varje år lämna en berättelse om verksamheten under det senaste budgetåret till regeringen och en kopia av berättelsen till Strålsäkerhetsmyndigheten. Förordning (2022:1745).

Ledning

5 §   Den lokala säkerhetsnämnden är en nämndmyndighet.

6 §   Nämnden består av högst nio ledamöter. Förordning (2022:1745).

Ärendenas handläggning

7 §   Nämnden är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

När ärenden av större vikt handläggs ska alla ledamöter vara närvarande, om det är möjligt. Förordning (2022:1745).

8 §   Ärendena avgörs efter föredragning.

Anställningar och uppdrag

9 §   Nämndens ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter utses av regeringen för en tid av högst fyra år.

Ledamöterna ska utses efter förslag av den kommun där den kärntekniska anläggningen är belägen. Om nämndens uppdrag avser en kärnteknisk anläggning vars beredskapszon omfattar även andra kommuner får dock högst tre ledamöter utses efter förslag av en sådan kommun. Ledamöterna bör vara bosatta i den kommun som föreslagit dem. Förordning (2022:1745).

10 §   Den lokala säkerhetsnämnden har en sekreterare.

Undantag från myndighetsförordningen

11 §   De lokala säkerhetsnämnderna omfattas inte av de bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) som avser
   1. medverkan i EU-arbetet och annat internationellt samarbete (7 §),
   2. beslutförhet (15 och 16 §§),
   3. föredragning (20 §),
   4. anställning eller uppdrag som ledamot eller ordförande (22 §),
   5. myndighetens rätt att företräda staten inför domstol (27 §),
   6. åtgärder med anledning av Riksrevisionens årsberättelse (28 §), och
   7. ärendeförteckning (29 §).

Överklagande

12 §   Bestämmelser om hur man får överklaga nämndens beslut om begäran enligt 21 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet finns i 24 § samma lag.

När ett annat beslut av nämnden överklagas, ska skrivelsen med överklagandet ställas till den myndighet som ska pröva överklagandet och ska ha kommit in dit inom tre veckor från den dag klaganden fick del av beslutet. Om skrivelsen kommit in för sent, ska myndigheten avvisa den. Skrivelsen ska dock inte avvisas, om förseningen beror på att nämnden har gett klaganden en felaktig upplysning om hur man överklagar. Skrivelsen ska inte heller avvisas, om den har kommit in till den lokala säkerhetsnämnden inom överklagandetiden.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.