Förordning (2007:1021) med instruktion för Barnombudsmannen

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2007:1021
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2007-11-22
Ändrad: t.o.m. SFS 2019:1062
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Uppgifter m.m.

1 §   I lagen (1993:335) om Barnombudsman finns bestämmelser om Barnombudsmannens uppgifter, förordnande, organisation m.m.

Vid fullgörande av sina uppgifter enligt 2 § lagen om Barnombudsman ska Barnombudsmannen systematiskt och återkommande följa upp och utvärdera tillämpningen av barnkonventionen i berörda verksamheter hos förvaltningsmyndigheter, kommuner och regioner. Barnombudsmannen ska, utifrån sin ombudsmannaroll, belysa levnadsvillkor för flickor respektive pojkar och för barn som definierar sig på andra sätt. Barnombudsmannen ska förmedla och föra en dialog om slutsatser och iakttagelser med de myndigheter och huvudmän som är berörda. Utifrån sådana uppföljningar och utvärderingar ska Barnombudsmannen också genomföra insatser som bidrar till att utveckla och sprida kunskap om tillämpningen av barnkonventionen. Förordning (2019:1062).

Ledning

2 §   Myndigheten leds av en myndighetschef.

Anställningar och uppdrag

3 §   Barnombudsmannen är myndighetschef.

Ärendenas handläggning

4 §   Ärendena avgörs av ombudsmannen.

Undantag från myndighetsförordningen

5 §   Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

23 § första stycket om anställningar och uppdrag.
Förordning (2017:998).

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.