Överklagande av Länsstyrelsen i Jönköpings läns beslut att avvisa Mullsjö Framtids begäran om utläggning av partivalsedlar inför valet 2022

Valprövningsnämndens beslut 2022:20

Länsstyrelsen i Jönköpings län avvisade i ett beslut den 1 december 2021 partiet Mullsjö Framtids begäran om utläggning av partivalsedlar. Länsstyrelsen motiverade sitt beslut i huvudsak enligt följande.

Valmyndigheten har i nyhetsbrev den 30 augusti 2021 informerat alla partier som har minst en procent av rösterna i något av de två senaste riksdagsvalen men saknar mandat i riksdagen om att begäran om utläggning av partivalsedlar ska göras senast den 12 november 2021.

Länsstyrelsen informerade Mullsjö Framtid den 28 oktober 2021 om att alla partier med mandat i kommun- och/eller regionfullmäktige har rätt till tryckning av partivalsedlar för aktuell valtyp på statens bekostnad och att begäran ska göras till Länsstyrelsen senast den 12 november 2021. Länsstyrelsen har därefter påmint Mullsjö Framtid vid två tillfällen, den 9 respektive den 10 november 2021. Mullsjö Framtid kom in med en begäran om utläggning av partivalsedlar den 15 november 2021

Den 7 december fattade Länsstyrelsen ett beslut om rättelse enligt 36:5 förvaltningslagen (2017:900). Rätt datum för när Mullsjö Framtid kom in med en begäran om utläggning av partivalsedlar är den 17 november 2021.

Redogörelse för överklagandet

Mullsjö Framtid har överklagat länsstyrelsens beslut och yrkar att Mullsjö Framtids begäran om utläggning av partivalsedlar ska bifallas.

Valmyndighetens yttrande

Valmyndigheten har yttrat sig och anfört i huvudsak följande.

Valmyndigheten har i månadsskiftet augusti-september 2021 sänt informationsbrev till av partier uppgivna e-postadresser och informerat om bland annat sista dag att begära utläggning av partivalsedlar. I de fall då Valmyndigheten fått meddelande om att adressaten ej kunnat nås på den angivna e-postadressen har vissa efterforskningar gjorts för att försöka nå fram till partierna, i första hand per e-post men i sista hand per reguljär postgång. Härutöver har dessa informationsbrev publicerats på Valmyndighetens webbplats. Dessutom har separat information om utläggning av valsedlar publicerats på webbplatsen. Vidare framgår av handlingarna i ärendet att Länsstyrelsen i Jönköpings län vid upprepade tillfällen sökt Mullsjö Framtid per e-post för att påminna om sista dag att begära utläggning av partivalsedlar och dessutom varit i telefonkontakt med företrädare för partiet för att påminna honom.

I det aktuella ärendet har Mullsjö Framtid av handlingarna i ärendet att döma inkommit med en begäran om utläggning av partivalsedlar till Länsstyrelsen i Jönköpings län efter den 12 november 2021. Valmyndigheten bedömer därför att Länsstyrelsens beslut att avvisa partiets begäran torde vara riktigt.

Mullsjö Framtid har vidhållit sitt överklagande.

Valprövningsnämndens bedömning av överklagandet

Av 6 kap. 7 § vallagen (2005:837) framgår att valsedlar som är avsedda att läggas ut på röstmottagningsställen tillhandahålls endast för de partier som begär det. Begäran ska göras senast den dag som den centrala valmyndigheten bestämmer.

Valmyndigheten har beslutat att en sådan begäran senast ska ha kommit in den 12 november 2021.

Valprövningsnämnden konstaterar att Mullsjö Framtids begäran kom in till länsstyrelsen den 17 november 2021, och således för sent. Länsstyrelsens beslut att avvisa partiets begäran var därför riktigt. Mullsjö Framtids överklagande ska därmed avslås.

​Valprövningsnämndens beslut

Valprövningsnämnden avslår överklagandet.​​


Beslut: Avslag Beslutat: 5 maj 2022
Ämnesord
  • Valsedlar

Valprövningsnämndens beslut

Valprövningsnämnden, VPN, prövar överklaganden av val till riksdag, landsting och kommun samt val till Sametinget och Europaparlamentet. Även överklaganden av nationella folkomröstningar prövas. Nämndens beslut sedan 1975 finns tillgängliga.