Protokoll utskottssammanträde 2017/18:35

Trafikutskottets protokoll 2017/18:35

RIKSDAGEN

TRAFIKUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:35

DATUM

2018-08-23

TID

10.00-10.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Förslag om komplettering av Europeiska unionens typgodkännandelagstiftning med anledning av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av COM(2018) 397.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

§ 2

Förslag om inrättande av programmet för ett digitalt Europa för perioden 2021-2027

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av COM(2018) 434.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

SD-ledamöterna reserverade sig mot beslutet och anförde att de ställer sig positiva till själva sakfrågorna gällande högpresterande datorsystem, artificiell intelligens, cybersäkerhet och att främja teknik för företag men att de anser att finansieringen av detta är oklar och hur detta i slutändan påverkar svenska skattebetalare. De ansåg därför att förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen.

§ 3

Förslag om inrättade av fonden för ett sammanlänkat Europa och upphävande av förordning (EU) nr 1316/2013 och (EU) nr 283/2014

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av COM(2018) 438.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

SD-ledamöterna reserverade sig mot beslutet och anförde att Sverigedemokraterna vid upprepade tillfällen har kritiserat kommissionens förslag gällande ständigt ökade kostnader för investeringar i den europeiska infrastrukturen. De ansåg att den ökade budgeten som föreslås skulle innebära en orimlig och oproportionerlig kostnadsökning och ansåg därför att förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen.

§ 4

Förslag om inrättande om ändring av förordning (EG) nr 391/2009 med anledning av Förenade kungarikets utträde ur Europeisk unionen

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av COM(2018) 567.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

§ 5

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1316/2013 med anledning av Förenade kungarikets utträde ur Europeisk unionen

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av COM(2018) 568.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

§ 6

Inkomna EU-dokument

Sammanställningen av inkomna EU-dokument från tiden juni - augusti 2018 och faktapromemoriorna 2017/18:FPM110, FPM112, FPM114-117, FPM147 och FPM151 lades till handlingarna.

§ 7

Inkomna skrivelser

Anmäldes till utskottet inkomna skrivelser enligt bilaga 2.

§ 8

§ 9

Övriga frågor

Anmäldes till protokollet att företrädare för utskottet träffade den 19 juni 2018 företrädare från det tyska parlamentets digitaliseringskommitté.

Anmäldes till protokollet att Erik Ottoson (M) deltog i ett interparlamentariskt möte om TEN-T i Bryssel den 20 juni 2018 anordnat av Europaparlamentets utskott för transport och turism (TRAN).

Anmäldes till protokollet att företrädare för utskottet träffade den 17 juli 2018 den franska senatorn Fabienne Keller för ett möte om vägtullar.

Justering av protokoll

Utskottet beslutade att bemyndiga ordföranden att justera protokollet för dagens sammanträde.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Vid protokollet

Justeras den 23 augusti 2018

Karin Svensson Smith

TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till protokoll

2017/18:35

§ 1-9

Närvarande via telefon

LEDAMÖTER

N

Karin Svensson Smith (MP), ordf.

X

Jessica Rosencrantz (M), vice ordf.

X

Pia Nilsson (S)

Suzanne Svensson (S)

X

Edward Riedl (M)

Lars Mejern Larsson (S)

Tony Wiklander (SD)

Sten Bergheden (M)

Leif Pettersson (S)

Anders Åkesson (C)

Boriana Åberg (M)

Jasenko Omanovic (S)

Per Klarberg (SD)

X

Nina Lundström (L)

X

Robert Halef (KD)

X

Johan Andersson (S)

SUPPLEANTER

Teres Lindberg (S)

X

Erik Ottoson (M)

Rikard Larsson (S)

Jimmy Ståhl (SD)

X

Lotta Finstorp (M)

Mattias Jonsson (S)

Daniel Bäckström (C)

Lorentz Tovatt(MP)

Jörgen Andersson (M)

Maria Andersson Willner (S)

Sara-Lena Bjälkö (SD)

Lars Tysklind (L)

Birger Lahti (V)

X

Tuve Skånberg (KD)

Krister Örnfjäder (S)

Nina Kain (SD)

Adam Marttinen (SD)

Stina Bergström (MP)

Daniel Riazat (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Mathias Sundin (L)

Said Abdu (L)

Monica Green (S)

Patrik Engström (S)

Roland Utbult (KD)

Marie –Louise Rönnmark (S)

X = Ledamöter som deltagit i handläggningen

O = Ledamöter som härutöver har varit närvarande

TRAFIKUTSKOTTET 2018-08-23 Bilaga 2 till protokoll

2017/18:35

Skrivelse angående framtida luftskepp
dnr: 2302-2017/18, privatperson

Skrivelse angående gratis busskort till unga
dnr: 2284-2017/18, privatperson

Skrivelse angående höghastighetståg
dnr: 2205-2017/18, privatperson

Skrivelse angående kostnader för järnvägs- och bilvägsbyggen
dnr: 2388-2017/18, privatperson

Skrivelse angående järnväg i Norrbotten
dnr: 508-2017/18, privatperson

Skrivelse angående synpunkter på järnvägsspår
dnr: 2188-2017/18, privatperson

Skrivelse angående den öppna utfrågningen i juni 2018
dnr: 2557-2017/18, Föreningen Östra spåret, Varberg

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.