Protokoll utskottssammanträde 2015/16:28

Kulturutskottets protokoll 2015/16:28

KULTURUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:28

DATUM

Torsdagen den 19 maj 2016

TID

Kl. 09.30–09.43
09.46–10.35

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2015/16:27 av den 17 maj 2016.

§ 2

Överläggning med regeringen

Utskottet överlade med statssekreterare Agneta Karlsson, Socialdepartementet, om utkast till rådets slutsatser om förbättrad integritet, transparens och gott styre i stora idrottsevenemang (7363/16 SPORT 9 SOC 156 ECOFIN 246 JUR 132 FISCH 41).

Underlaget utgjordes av den promemoria som tidigare skickats från Socialdepartementet (dnr 2270-2015/16) där följande ståndpunkt anges:

EU:s kompetens på idrottsområdet regleras i artikel 165 i Fördraget om europeiska unionens funktionssätt (FEUF). Enligt FEUF har EU en stödjande kompetens på detta område, som dock inte får innebära någon harmonisering av medlemsstaternas regelverk. Regeringens bedömning är att slutsatserna med god marginal ryms inom ramen för EU:s stödjande kompetens och att subsidiaritetsprincipen därmed respekteras.

Regeringen anser att utkastet till rådsslutsatser om förbättra integritet, transparens och gott styre i stora idrottsevenemang är väl avvägda och behövliga i en tid där vissa internationella idrottsförbund visar på brister i god styrning i anslutning till tilldelandet och genomförandet av stora idrottsevenemang.

Regeringen anser det bra att utkastet innehåller tydliga skrivningar som bl.a. tar tillvara barns och arbetstagares rättigheter, samt jämställdhet mellan könen och förebyggande av alla former av diskriminering. Det är även bra att fokus finns på evenemangs hållbarhet och inbjudan till den internationella idrottsrörelsen, att inom ramen för sin självständighet, vid organiseringen av stora idrottsevenemang följa erkända internationella standarder och initiativ som Förenta Nationernas Global Compact.

Ordföranden konstaterade att det i utskottet fanns stöd för regeringens ståndpunkt.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Christina Ohlén, EU-nämndens kansli, närvarade under denna punkt.

§ 3

Information inför ministerrådsmöte

Statssekreterare Agneta Karlsson, Socialdepartementet, informerade inför policydiskussion om förbättrad styrning inom idrotten inför ministerrådsmötet den 31 maj 2016 (dnr 2270-2015/16).

Christina Ohlén, EU-nämndens kansli, närvarade under denna punkt.

§ 4

Information om arbetet med en nationell biblioteksstrategi

Utredarna Erik Fichtelius och Krister Hansson informerade om arbetet med en nationell biblioteksstrategi och besvarade frågor från utskottets ledamöter.

§ 5

Tack

Ordförande Olof Lavesson (M) framförde ett tack till Eva Wallin (KD) för gott samarbete under sin tid i utskottet.

Eva Wallin (KD) tackade utskottet för sin tid i utskottet och det goda samarbetet.

§ 6

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen
den 24 maj 2016 kl. 11.00.

Vid protokollet

Charlotte Rundelius

Justeras

Olof Lavesson

Bilaga

Närvaroförteckning


KULTURUTSKOTTET

Bilaga
till protokoll
2015/16:28

– – – §§

1

2–6

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Lavesson, Olof (M), ordf.

D

D

Carlsson, Gunilla (S), vice ordf.

D

D

Johnsson, Peter (S)

Magnusson, Cecilia (M)

D

D

Gille, Agneta (S)

D

D

Emilsson, Aron (SD)

D

D

Quicklund, Saila (M)

D

D

Wiechel, Björn (S)

D

Lodenius, Per (C)

D

D

Malmberg, Niclas (MP)

D

D

Hökmark, Isabella (M)

D

D

Wallentheim, Anna (S)

D

D

Bengtsson, Angelika (SD)

Eliasson, Bengt (L)

D

D

Dinamarca, Rossana (V)

Utbult, Roland (KD)

Rojhan Gustafsson, Azadeh (S)

SUPPLEANTER

Karkiainen, Ida (S)

D

D

Lohman, Eva (M)

Högman, Berit (S)

Bouveng, Helena (M)

Juholt, Håkan (S)

Sundin, Cassandra (SD)

N

N

Juntti, Ellen (M)

Eriksson, Sanne (S)

Jönsson, Johanna (C)

Lillemets, Annika (MP)

Svensson, Michael (M)

Ezelius, Erik (S)

Bjälkö, Sara-Lena (SD)

D

D

Nylander, Christer (L)

Sestrajcic, Daniel (V)

Vakant

Haider, Monica (S)

Karlsson, Mattias (SD)

Filper, Runar (SD)

Hult, Emma (MP)

Åkesson, Anders (C)

Nordell, Lars-Axel (KD)

Weimer, Maria (L)

Haddad, Roger (L)

Svantorp, Gunilla (S)

Sätherberg, Anna-Caren (S)

Söder, Larry (KD)

Wallin, Eva (KD)

D

D

Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande