Protokoll utskottssammanträde 2013/14:35

Näringsutskottets protokoll 2013/14:35

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:35

DATUM

2014–05–27

TID

09.00–09.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:34.

§ 2

Återreglering av viss flygtrafiktjänst (NU4y)

Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till trafikutskottet över fråga om återreglering av viss flygtrafiktjänst i de delar som berör utskottets beredningsområde.

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till yttrande nr 4 justerades.

Avvikande mening anmäldes

av M-, FP-, C- och KD-ledamöterna.

§ 3

EU-förslag till förordning om anordningar för förbränning av gasformiga bränslen

Utskottet behandlade frågan om subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om anordningar för förbränning av gasformiga bränslen KOM(2014) 258.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

§ 4

Inkomna EU-dokument

Anmäldes sammanställning över inkomna EU-dokument.

§ 5

Inkommande besök

Utskottet informerades om besök av Knessets talman Yuli-Yoel Edelsteins med delegation.

Utskottet beslutade att ta emot delegationen kl. 17.00 torsdagen den 12 juni 2014.

§ 6

Inbjudningar

Utsända inbjudningar anmäldes.

§ 7

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 3 juni 2014 kl. 11.00.

Vid protokollet

Bibi Junttila

Justeras den 3 juni 2014

Mats OdellNÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:35

§ 1-2

§ 3

§ 4-7

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Mats Odell (KD), ordf.

X

X

X

Jonas Eriksson (MP), vice ordf.

X

O

O

Lars Hjälmered (M)

Jennie Nilsson (S)

Hans Rothenberg (M)

X

X

X

Carina Adolfsson Elgestam (S)

Olof Lavesson (M)

X

X

X

Krister Örnfjäder (S)

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Ann-Kristine Johansson (S)

X

X

X

Eva Flyborg (FP)

X

X

X

Börje Vestlund (S)

X

X

Helena Lindahl (C)

Ingemar Nilsson (S)

X

X

X

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

X

X

X

Anna Hagwall (SD)

X

X

X

Kent Persson (V)

X

X

X

SUPPLEANTER

Boriana Åberg (M)

X

X

X

Ingela Nylund Watz (S)

X

X

X

Johan Johansson (M)

X

X

X

Berit Högman (S)

X

X

X

Johan Forssell (M)

Marie Nordén (S)

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Sven-Erik Bucht (S)

Anna Steele (FP)

Mattias Jonsson (S)

Erik A Eriksson (C)

Lise Nordin (MP)

O

X

X

Maria Plass (M)

Esabelle Dingizian (MP)

Mikael Oscarsson (KD)

Kent Ekeroth (SD)

Jens Holm (V)

Christer Adelsbo (S)

Eva-Lena Jansson (S)

Hans Backman (FP)

Lars Tysklind (FP)

Karin Nilsson (C)

Lena Asplund (M)

X

Sten Bergheden (M)

Josef Fransson (SD)

Johnny Skalin (SD)

Penilla Gunther (KD)

Andreas Carlson (KD)

Anders Ahlgren (C)

Daniel Bäckström (C)

X

X

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.