Protokoll utskottssammanträde 2013/14:25

Civilutskottets protokoll 2013/14:25

RIKSDAGEN

CIVILUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:25

DATUM

2014-04-15

TID

11.00-11.05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:24.

§ 2

Fordonsrelaterade skulder (CU36)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:176 och

motioner.

Ärendet bordlades.

§ 3

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen

den 29 april 2014 kl. 11.00.

Vid protokollet

Hana Svecova

Justeras den 29 april 2014

Veronica PalmCIVILUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll 2013/14:25

§ 1-3

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Veronica Palm (S), ordf.

X

Nina Lundström (FP), vice ordf.

X

Oskar Öholm (M)

X

Eva Bengtson Skogsberg (M)

X

Carina Ohlsson (S)

X

Marta Obminska (M)

X

Hillevi Larsson (S)

X

Margareta Cederfelt (M)

X

Jonas Gunnarsson (S)

X

Katarina Köhler (S)

Ola Johansson (C) tjl. t.o.m. 140417

Yilmaz Kerimo (S)

X

Jessika Vilhelmsson (M)

X

Jan Lindholm (MP)

X

Roland Utbult (KD)

X

Markus Wiechel (SD)

X

Marianne Berg (V)

X

SUPPLEANTER

Thomas Finnborg (M)

O

Lars Eriksson (S)

X

Bino Drummond (M)

O

Clas-Göran Carlsson (S)

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

tjl. t.o.m. 140417

Elin Lundgren (S)

Cecilia Brinck (M)

Börje Vestlund (S)

Lars Tysklind (FP)

Ann Arleklo (S)

Rickard Nordin (C)

X

Magnus Ehrencrona (MP)

Margareta B Kjellin (M)

Agneta Börjesson (MP)

Yvonne Andersson (KD)

Björn Söder (SD)

Amineh Kakabaveh (V)

O

Jan Ertsborn (FP)

Vakant

Carina Herrstedt (SD)

Anders Sellström (KD)

Johnny Skalin (SD)

Anders Åkesson (C)

Anna Steele (FP)

Helén Andersson (C)
ers. t.o.m. 140417

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande