Renhållningsförordning (1998:902)

t.o.m. SFS 2001:745
SFS nr: 1998:902
Departement/myndighet: Miljödepartementet
Utfärdad: 1998-06-25
Ändrad: t.o.m. SFS 2001:745
Övrig text: Rättelseblad 2001:514 har iakttagits.
Upphävd: 2002-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2001:1063
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Definitioner

1 §   Med avfallskategorier enligt 15 kap. 1 § miljöbalken skall förstås de kategorier som anges i bilaga 1 till denna förordning. En förteckning över avfall som hör till kategorierna finns som bilaga 2 till denna förordning.

2 §   Med insamling av avfall avses uppsamling, sortering eller blandning av avfall för vidare transport.

Med återvinning av avfall avses sådana förfaranden som anges i bilaga 3 till denna förordning.

Med bortskaffande av avfall avses sådana förfaranden som anges i bilaga 4 till denna förordning.

3 §   Med deponering avses ett bortskaffningsförfarande som innebär att avfall läggs på en deponi.

Med deponi avses en upplagsplats för avfall.

Som deponi anses inte en plats eller anläggning där avfall
   1. omlastas för att beredas för vidare transport till en annan plats där det skall återvinnas, behandlas eller bortskaffas,
   2. lagras innan det återvinns eller behandlas, om lagringen sker för en kortare period än tre år, eller
   3. lagras innan det bortskaffas, om lagringen sker för en kortare period än ett år.

4 §   Med elektriska och elektroniska produkter avses i denna förordning produkter, utrustning och material enligt vad som framgår av 21-23 §§.

5 §   Med brännbart avfall avses i denna förordning sådant avfall som brinner utan energitillskott efter det att förbränningsprocessen startat.

Med organiskt avfall avses i denna förordning sådant avfall som innehåller organiskt kol, exempelvis biologiskt avfall och plastavfall.

Undantag

5 a §   Denna förordning skall inte tillämpas på använt kärnbränsle eller kärnavfall enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet. Förordning (2001:619).

Den kommunala renhållningsskyldigheten

6 §   Kommunfullmäktige får meddela närmare föreskrifter om hanteringen av hushållsavfall.

7 §   Om det behövs av hälso- eller miljöskäl får kommunfullmäktige i fråga om annat avfall än hushållsavfall meddela föreskrifter om
   1. att avfall skall transporteras bort genom kommunens försorg,
   2. att kommunen skall se till att avfall återvinns eller bortskaffas.

Från och med den 1 januari 2000 gäller första stycket endast farligt avfall som inte är hushållsavfall.

Första stycket gäller inte i fråga om avfall som skall tas om hand av en producent enligt föreskrifter som med stöd av 15 kap. 6 § miljöbalken har meddelats om producentansvar.

8 §   Den kommunala nämnd som kommunfullmäktige bestämmer får för särskilda fall medge dispens från vad som med stöd av 7 § har föreskrivits i fråga om att transportera bort avfall.

9 §   Allt avfall som utgörs av kasserade kylskåp och frysar skall transporteras bort genom kommunens försorg.

Avfall som avses i första stycket skall förvaras skilt från annat avfall, så att det kan omhändertas särskilt.

10 §   Från mottagningsanordning för avfall från fartyg i hamn skall genom kommunens försorg transporteras bort oljeavfall, toalettavfall, fast avfall och rester av andra skadliga ämnen som det är förbjudet att släppa ut enligt lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen. Vad som nu har sagts gäller inte oljehaltigt barlast- eller tankspolvatten som avses i 3 kap. 1 § samma lag eller barlastvatten eller tankspolvätska som avses i 2 § samma kapitel.

I en hamn som inte är kommunägd skall hamnens innehavare för kommunen ange behovet av renhållningstjänster i den ordning som har bestämts av kommunfullmäktige eller den kommunala nämnd som fullmäktige bestämmer.

I förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg finns bestämmelser om mottagningsanordningar för avfall från fartyg i hamn. Förordning (2000:1173).

Kommunal renhållningsordning

11 §   Varje kommun skall besluta om renhållningsordning enligt 15 kap. 11 § miljöbalken.

12 §   Naturvårdsverket får meddela föreskrifter enligt 15 kap. 11 § andra stycket miljöbalken om innehållet i en avfallsplan.

12 a §   I förordningen (1997:185) om producentansvar för förpackningar finns bestämmelser om att en kommunal avfallsplan skall innehålla ett särskilt avsnitt om förpackningsavfall.
Förordning (1999:191).

13 §   Varje kommun skall skicka en kopia av sin avfallsplan till länsstyrelsen. När avfallsplanen ändras skall kommunen genast underrätta länsstyrelsen om ändringen.

Varje länsstyrelse skall sammanställa de kommunala avfalls- planerna inom sitt område och överlämna sammanställningen till Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om hur sammanställningen skall utformas.

14 §   Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om skyldighet för kommunerna att underrätta Naturvårdsverket om den avfallshantering som bedrivs och om resultatet av verksamheten jämförd med avfallsplanen.

15 §   Kommunfullmäktige får föreskriva att den som i kommunen bedriver yrkesmässig verksamhet som ger upphov till annat avfall än hushållsavfall, skall lämna de uppgifter i fråga om avfallets art, sammansättning, mängd och hantering som behövs som underlag för kommunens renhållningsordning.

Allmänna bestämmelser om hantering av avfall

16 §   Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som avser att på fastigheten kompostera eller gräva ned eller på annat sätt återvinna eller bortskaffa annat avfall än trädgårdsavfall, skall anmäla detta till kommunen.

Kommunfullmäktige får meddela ytterligare föreskrifter om hur anmälan skall göras.

17 §   Den som i yrkesmässig verksamhet ger upphov till annat avfall än hushållsavfall som skall transporteras bort, skall lämna avfallet till den som enligt denna förordning eller bestämmelser som meddelats med stöd av förordningen har tillstånd till transportverksamhet, är anmäld hos föreskriven myndighet eller har undantagits från anmälningsplikt.

18 §   Kommunfullmäktige får föreskriva om hur utrymmen, behållare och andra anordningar för hantering av avfall skall vara beskaffade och skötas.

19 §   Kommunfullmäktige får föreskriva att vissa slag av avfall skall förvaras och transporteras bort skilt från annat avfall.
Kommunfullmäktige får i fråga om förvaring och transport av avfall föreskriva de ytterligare åtgärder som behövs av återanvändnings- eller återvinningsskäl eller andra hälso- eller miljöskäl.

20 §   Bestämmelserna i 18 och 19 §§ gäller inte i fråga om avfall som skall tas om hand av en producent enligt föreskrifter som med stöd av 15 kap. 6 § miljöbalken har meddelats om producentansvar. Bestämmelsen i 18 § gäller inte heller i fråga om mottagnings- och behandlingsanordningar för avfall i hamnar. Förordning (2000:1173).

Hantering och bortskaffande av avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter

21 §   Med elektriska och elektroniska produkter avses
   1. produkter som i sin utformning och för en korrekt funktion är beroende av elektriska strömmar eller elektromagnetiska fält,
   2. utrustning för generering, överföring och mätning av elektriska strömmar eller elektromagnetiska fält,
   3. material som ingår eller har ingått i sådana produkter eller utrustning som avses i 1 och 2.

22 §   Med elektriska och elektroniska produkter avses inte sammansatta produkter som huvudsakligen använder annan energi än elektrisk energi.

Komponenter som ingår i en sådan sammansatt produkt och som där har en elektrisk funktion skall dock anses som elektriska eller elektroniska produkter. Även material som används för kylning, värmning eller skydd av sådana komponenter eller som på annat sätt används för sådana komponenters funktion i den sammansatta produkten skall anses som elektriska eller elektroniska produkter.

23 §   Med elektriska och elektroniska produkter avses inte tillbehör till eller förbrukningsvaror som använts i en elektrisk eller elektronisk produkt, om tillbehöret eller förbrukningsvaran inte har eller har haft en elektrisk eller elektronisk funktion.

24 §   Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om sådan yrkesmässig verksamhet som syftar till att genom demontering, sortering eller andra förbehandlande åtgärder säkerställa att återvinning eller bortskaffande av avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter kan ske på ett från hälso- och miljösynpunkt lämpligt sätt.

25 §   Avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter får deponeras, förbrännas eller fragmenteras endast om
   1. de elektriska eller elektroniska produkterna förbehandlats i en sådan verksamhet som anges i 24 §, och
   2. den förbehandlande verksamheten har personal eller system för kvalitet eller miljöledning som certifierats av ett organ vars kompetens för uppgiften har styrkts genom ackreditering enligt lagen (1992:1119) om teknisk kontroll.

Certifieringen skall avse den kompetens eller det system för kvalitet eller miljöledning som behövs med hänsyn till det ändamål som anges i 24 § och de föreskrifter som meddelats med stöd av 24 §.

Naturvårdsverket får föreskriva om undantag från kravet på certifiering. Förordning (2001:13).

Bortskaffande av brännbart och organiskt avfall

26 §   Brännbart avfall skall förvaras och transporteras bort skilt från annat avfall.

Naturvårdsverket får meddela närmare föreskrifter om sortering av brännbart avfall.

Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om undantag från kravet i första stycket. Förordning (2001:745).

27 §   Bestämmelser med förbud mot att deponera organiskt avfall och utsorterat brännbart avfall finns i 9 och 10 §§ förordningen (2001:512) om deponering av avfall. Förordning (2001:514).

28 §   har upphävts genom förordning (2001:514).

Tillstånds- eller anmälningsplikt för yrkesmässig transport av avfall

29 §   Avfall får transporteras yrkesmässigt endast av den som har särskilt tillstånd.

Tillstånd krävs dock inte för transport av avfall för återanvändning.

I fråga om tillstånd att transportera farligt avfall gäller i stället bestämmelserna i förordningen (1996:971) om farligt avfall. Förordning (2000:746).

30 §   Frågor om tillstånd enligt 29 § prövas av länsstyrelsen i det län där sökanden har sitt säte eller utövar den huvudsakliga delen av sin verksamhet. Om sökanden har sitt säte eller den huvudsakliga delen av sin verksamhet utanför Sverige, prövas frågan om tillstånd enligt 29 § av länsstyrelsen i något av de län där avfallet hämtas eller lämnas.

31 §   Tillstånd som anges i 29 § får beviljas endast sådana transportörer som visar att de har personella, tekniska och ekonomiska resurser för att på ett riktigt sätt kunna hantera avfallet.

32 §   Naturvårdsverket får meddela närmare föreskrifter om villkor för tillstånd enligt 29 §.

33 §   Av 24 kap. 3 § miljöbalken framgår under vilka förutsättningar en tillståndsmyndighet får återkalla ett tillstånd.

34 §   Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om att en anmälningsplikt skall gälla i stället för tillståndsplikt enligt 29 §. Med anmälningsplikt avses en skyldighet för transportören att till länsstyrelsen anmäla sin verksamhet.
Naturvårdsverket får även meddela föreskrifter om undantag från anmälningsplikt.

Anmälningsplikt för annan hantering av avfall

35 §   Den som yrkesmässigt samlar in eller för någon annans räkning yrkesmässigt ombesörjer bortskaffande eller återvinning av avfall skall vara anmäld hos länsstyrelsen.

Anmälningsplikt enligt första stycket gäller dock inte den som omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt 29 och 34 §§ denna förordning eller enligt 9 kap. miljöbalken.
Anmälningsplikten gäller inte heller den som enligt föreskrifter meddelade med stöd av 34 § denna förordning, har undantagits från anmälningsplikt

Skyldighet att lämna uppgifter om avfall och avfallshantering

36 §   Den som i yrkesmässig verksamhet ger upphov till annat avfall än hushållsavfall samt den som yrkesmässigt omhändertar sådant avfall, skall, om avfallet lämnas till avfallsförbränningsanläggning eller för deponering, lämna uppgift om
   1. avfallets art, sammansättning och mängd,
   2. varifrån avfallet kommer, och
   3. var avfallet lämnas.

Uppgiftsskyldighet enligt första stycket gäller även den som yrkesmässigt transporterar annat avfall än hushållsavfall och som omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt 29 och 34 §§.

Uppgifterna skall lämnas till den kommunala nämnd som är tillsynsmyndighet. Naturvårdsverket får meddela närmare föreskrifter om hur uppgifterna skall lämnas.

Bemyndigande att meddela föreskrifter för försvaret

37 §   Generalläkaren får efter samråd med Naturvårdsverket meddela föreskrifter om avsteg från tillämpningen av 15 kap.
miljöbalken i fråga om hantering av hushållsavfall och farligt avfall inom Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt.

Dumpning

38 §   Frågor om dispens enligt 15 kap. 33 § miljöbalken prövas av Naturvårdsverket efter samråd med Fiskeriverket. En sådan dispens skall avse visst slag och viss mängd avfall samt tiden, platsen och sättet för dumpningen.

39 §   Föreskrifter angående ansökan om dispens enligt 15 kap. 33 § miljöbalken meddelas av Naturvårdsverket.

40 §   Ytterligare föreskrifter för tillämpningen av 15 kap. 31-33 §§ miljöbalken meddelas av Naturvårdsverket efter samråd med Tullverket och Kustbevakningen. Förordning (1999:559).

Föreskrifters tillämplighet

41 §   Föreskrifter som har meddelats med stöd av 6, 7, 18 och 19 §§ gäller inte avfall som omfattas av motsvarande föreskrifter som meddelats med stöd av 10 §.

Tillsyn och avgifter

42 §   I förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken och förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken finns bestämmelser om tillsyn och avgifter.

Överklagande

43 §   I 19 kap. 1 § miljöbalken finns bestämmelser om överklagande.

Straff och förverkande

44 §   I 29 kap. miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande.


Övergångsbestämmelser

1998:902

Denna förordning träder i kraft, i fråga om 25 § den dag som regeringen bestämmer, i fråga om 26 och 27 §§ den 1 januari 2002 och i fråga om 28 § den 1 januari 2005, och i övrigt den 1 januari 1999, då renhållningsförordningen (1990:984) och dumpningskungörelsen (1971:1156) skall upphöra att gälla.

Bilaga 1

AVFALLSKATEGORIER

Q 1 Produktions- eller konsumtionsrester som inte specificeras närmare nedan.

Q 2 Produkter som inte uppfyller uppställda krav.

Q 3 Produkter för vilka tiden för användning har löpt ut.

Q 4 Material som spillts ut, förlorats eller utsatts för någon annan olyckshändelse, inklusive material, utrustning o.d. som förorenats på grund av olyckshändelsen.

Q 5 Material som förorenats eller nedsmutsats i samband med planerade åtgärder (t.ex. rester från reningsförfaranden, förpackningsmaterial, behållare).

Q 6 Oanvändbara delar (t.ex. kasserade batterier, utbrända katalysatorer).

Q 7 Ämnen som inte längre har tillfredsställande prestanda (t.ex. förorenade syror, förorenade lösningsmedel, förbrukade härdsalter).

Q 8 Restprodukter från industriprocesser (t.ex. slagg, destillationsåterstoder).

Q 9 Restprodukter från processer för att begränsa förorening (t.ex. skrubberslam, avskilt stoft från textil- eller glasfiberfilter, använda filter).

Q 10 Restprodukter från mekanisk bearbetning av metallytor (t.ex. svarv- och frässpån).

Q 11 Restprodukter från utvinning och bearbetning av råvaror (t.ex. gruvslagg, slopoljor).

Q 12 Material som förorenats genom uppblandning (t.ex. olja förorenad av PCB).

Q 13 Varje material, ämne eller produkt vars användning har förbjudits i lag eller andra föreskrifter.

Q 14 Varor som innehavaren inte längre har användning för (t.ex. utgallrat material från jordbruk, hushåll, kontor, handel och affärsverksamhet).

Q 15 Förorenade material, ämnen och produkter som uppkommit som resultat av marksanering.

Q 16 Samtliga material, ämnen och produkter som inte omfattas av någon av ovanstående kategorier.

Bilaga 2

FÖRTECKNING ÖVER AVFALL SOM HÖR TILL AVFALLSKATEGORIER ENLIGT BILAGA 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

01 00 00  Avfall från prospektering, brytning, bearbetning och
    vidare behandling av mineral
02 00 00  Avfall från råvaruproduktion inom jordbruk,
    trädgårdsnäring, jakt, fiske och vattenbruk samt
    från bearbetning och beredning av livsmedel
03 00 00  Avfall från träförädling och tillverkning av papper,
    papp, pappersmassa, plattor och möbler
04 00 00  Avfall från läder- och textilindustri
05 00 00  Avfall från oljeraffinering, naturgasrening och
    kolpyrolys
06 00 00  Avfall från oorganisk-kemiska processer
07 00 00  Avfall från organisk-kemiska processer
08 00 00  Avfall från tillverkning, formulering, distribution
    och användning av färg, lack, porslinsemalj, lim,
    fogmassa och tryckfärg
09 00 00  Avfall från fotografisk industri
10 00 00  Oorganiskt avfall från termiska processer
11 00 00  Oorganiskt avfall som innehåller metaller från
    metallbehandling och metallisering av metaller samt
    från hydrometallurgiska processer, exklusive
    järnmetaller
12 00 00  Avfall från formning och mekanisk ytbehandling av
    metaller och plaster
13 00 00  Oljeavfall (utom ätliga oljor, 05 00 00 och
12 00 00)

14 00 00  Avfall bestående av organiska ämnen använda som
    lösningsmedel (utom 07 00 00 och 08 00 00)
15 00 00  Förpackningar, absorbermedel, torkdukar,
    filtermaterial, skyddskläder o.d.
16 00 00  Avfall som inte specificeras på annat sätt i
    katalogen
17 00 00  Bygg- och rivningsavfall (även från vägbyggen)
18 00 00  Avfall från sjukvård och veterinärverksamhet eller
    därmed förknippad forskning (utom köks- och
    restaurangavfall utan direkt anknytning till
    patientbehandling)
19 00 00  Avfall från avfallsbehandlingsanläggningar, externa
    avloppsreningsverk och vattenverk
20 00 00  Hushållsavfall och liknande handels-, industri- och
    institutionsavfall, även separat insamlade
    fraktioner
01 00 00  AVFALL FRÅN PROSPEKTERING, BRYTNING, BEARBETNING OCH
    VIDARE BEHANDLING AV MINERAL
01 01 00  Avfall från mineralbrytning
01 01 01  Avfall från brytning av metallhaltig mineral
01 01 02  Avfall från brytning av icke-metallhaltig mineral
01 02 00  Avfall från behandling av mineral
01 02 01  Avfall från anrikning av metallhaltig mineral
01 02 02  Avfall från anrikning av icke-metallhaltig mineral
01 03 00  Avfall från annan fysikalisk och kemisk behandling
    av metallhaltig mineral
01 03 01  Fast och flytande gruvavfall
01 03 02  Stoft- och partikelformat avfall
01 03 03  Rödslam från aluminiumoxidproduktion
01 03 99  Annat avfall
01 04 00  Avfall från annan fysikalisk och kemisk behandling
    av ickemetallhaltig mineral
01 04 01  Kasserat grus och krossat bergartsmaterial
01 04 02  Kasserad sand och lera
01 04 03  Stoft- och partikelformat avfall
01 04 04  Avfall från tillverkning av pottaska och stensalt
01 04 05  Avfall från tvättning och rensning av mineral
01 04 06  Avfall från stenhuggning och stensågning
01 04 99  Annat avfall
01 05 00  Borrslam och annat borravfall
01 05 01  Oljehaltigt borrslam och annat borravfall
01 05 02  Barythaltigt borrslam och annat borravfall
01 05 03  Kloridhaltigt borrslam och annat borravfall
01 05 04  Avfall från borrning efter sötvatten
01 05 99  Annat avfall
02 00 00  AVFALL FRÅN RÅVARUPRODUKTION INOM JORDBRUK,
    TRÄDGÅRDSNÄRING, JAKT, FISKE OCH VATTENBRUK SAMT
    FRÅN BEARBETNING OCH BEREDNING AV LIVSMEDEL
02 01 00  Avfall från råvaruproduktion
02 01 01  Avfall från tvättning och rengöring
02 01 02  Animaliska vävnadsdelar
02 01 03  Växtdelar
02 01 04  Plastavfall (utom förpackningar)
02 01 05  Avfall som innehåller jordbrukskemikalier
02 01 06  Animaliska faeces, animalisk urin och gödsel (även
    använd halm) samt flytande avfall som uppsamlats
    separat och behandlats utanför produktionsstället
02 01 07  Skogsbruksavfall
02 01 99  Annat avfall
02 02 00  Avfall från bearbetning och beredning av kött, fisk
    och andra livsmedel av animaliskt ursprung
02 02 01  Slam från tvättning och rengöring
02 02 02  Animaliska vävnadsdelar
02 02 03  Material som är olämpliga för konsumtion eller
    beredning
02 02 04  Slam från avloppsbehandling vid produktionsstället
02 02 99  Annat avfall
02 03 00  Avfall från bearbetning och beredning av frukt,
    grönsaker, spannmål, ätliga oljor, kakao, kaffe,
    tobak och konserver
02 03 01  Slam från tvättning, rengöring, skalning,
    centrifugering och separering
02 03 02  Konserveringsmedelsavfall
02 03 03  Avfall från vätskeextraktion
02 03 04  Material som är olämpliga för konsumtion eller
    beredning
02 03 05  Slam från avloppsbehandling vid produktionsstället
02 03 99  Annat avfall
02 04 00  Avfall från sockertillverkning
02 04 01  Jord från rengöring och tvättning av betor
02 04 02  Kalciumkarbonat som inte uppfyller uppställda krav
02 04 03  Slam från avloppsbehandling vid produktionsstället
02 04 99  Annat avfall
02 05 00  Avfall från tillverkning av mejeriprodukter
02 05 01  Material som är olämpliga för konsumtion eller
    beredning
02 05 02  Slam från avloppsbehandling vid produktionsstället
02 05 99  Annat avfall
02 06 00  Avfall från bagerier och konfektyrfabriker
02 06 01  Material som är olämpliga för konsumtion eller
    beredning
02 06 02  Konserveringsmedelsavfall
02 06 03  Slam från avloppsbehandling vid produktionsstället
02 06 99  Annat avfall
02 07 00  Avfall från produktion av alkoholdrycker och
    alkoholfria drycker (utom kaffe, te och kakao)
02 07 01  Avfall från tvättning, rengöring och mekanisk
    sönderdelning av råvaror
02 07 02  Avfall från spritdestillation
02 07 03  Avfall från kemisk behandling
02 07 04  Material som är olämpliga för konsumtion eller
    beredning
02 07 05  Slam från avloppsbehandling vid produktionsstället
02 07 99  Annat avfall
03 00 00  AVFALL FRÅN TRÄFÖRÄDLING OCH TILLVERKNING AV PAPPER,
    PAPP, PAPPERSMASSA, PLATTOR OCH MÖBLER
03 01 00  Avfall från träförädling och tillverkning av plattor
    och möbler
03 01 01  Bark- och korkavfall
03 01 02  Sågspån
03 01 03  Spån, spill, timmer, spånskivor eller fanér som
    förstörts
03 01 99  Annat avfall
03 02 00  Avfall från träskyddsbehandling
03 02 01  Icke-halogenerade organiska träskyddsmedel
03 02 02  Träskyddsmedel som innehåller organiska
    klorföreningar
03 02 03  Träskyddsmedel som innehåller organiska
    metallföreningar
03 02 04  Oorganiska träskyddsmedel
03 03 00  Avfall från tillverkning och förädling av
    pappersmassa, papper och papp
03 03 01  Bark
03 03 02  Sodaslam och grönlutslam (från behandling med
    svartlut)
03 03 03  Slam från blekning med hypoklorit och klorgas
03 03 04  Slam från andra blekningsprocesser
03 03 05  Slam från avsvärtning av returpapper
03 03 06  Fiber- och pappersslam
03 03 07  Kasserat material från pappers- och pappåtervinning
03 03 99  Annat avfall
04 00 00  AVFALL FRÅN LÄDER- OCH TEXTILINDUSTRI
04 01 00  Avfall från läderindustri
04 01 01  Avfall från skrapning och spaltning med kalk
04 01 02  Avfall från kalkbehandling
04 01 03  Avfettningsavfall som innehåller lösningsmedel utan
    flytande fas
04 01 04  Kromhaltiga garvmedel
04 01 05  Kromfria garvmedel
04 01 06  Slam som innehåller krom
04 01 07  Slam som inte innehåller krom
04 01 08  Garvat läderavfall (avskrap, avskuret material,
    putspulver) som innehåller krom
04 01 09  Avfall från beredning och efterbehandling
04 01 99  Annat avfall
04 02 00  Avfall från textilindustri
04 02 01  Oförädlade textilfibrer och andra naturfibrer,
    huvudsakligen från växtriket
04 02 02  Oförädlade textilfibrer, huvudsakligen från
    djurriket
04 02 03  Oförädlade textilfibrer, huvudsakligen baserade på
    konstmaterial eller syntetiska material
04 02 04  Oförädlade blandade textilfibrer som inte spunnits
    eller vävts
04 02 05  Förädlade textilfibrer, huvudsakligen från växtriket
04 02 06  Förädlade textilfibrer, huvudsakligen från djurriket
04 02 07  Förädlade textilfibrer, huvudsakligen baserade på
    konstmaterial eller syntetiska material
04 02 08  Förädlade blandade textilfibrer
04 02 09  Sammansatt material (impregnerade textilier,
    elastomer, plastomer)
04 02 10  Organiskt naturmaterial (t.ex. fett, vax)
04 02 11  Halogenerat avfall från appretering och
    efterbehandling
04 02 12  Icke-halogenerat avfall från appretering och
    efterbehandling
04 02 13  Färgämnen och pigment
04 02 99  Annat avfall
05 00 00  AVFALL FRÅN OLJERAFFINERING, NATURGASRENING OCH
    KOLPYROLYS
05 01 00  Oljeslam och fast oljeavfall
05 01 01  Slam från avloppsbehandling på produktionsstället
05 01 02  Slam från avsaltning
05 01 03  Bottenslam från tankar
05 01 04  Surt alkylslam
05 01 05  Oljespill
05 01 06  Slam från underhåll av anläggning och utrustning
05 01 07  Sur tjära
05 01 08  Andra former av tjära
05 01 99  Annat avfall
05 02 00  Icke-oljehaltigt slam och fast avfall
05 02 01  Slam från matarvatten
05 02 02  Avfall från kyltorn
05 02 99  Annat avfall
05 03 00  Förbrukade katalysatorer
05 03 01  Förbrukade katalysatorer som innehåller ädelmetaller
05 03 02  Andra förbrukade katalysatorer
05 04 00  Förbrukad filterlera
05 04 01  Förbrukad filterlera
05 05 00  Avfall från oljeavsvavling
05 05 01  Svavelhaltigt avfall
05 05 99  Annat avfall
05 06 00  Avfall från kolpyrolys
05 06 01  Sur tjära
05 06 02  Asfalt
05 06 03  Andra former av tjära
05 06 04  Avfall från kyltorn
05 06 99  Annat avfall
05 07 00  Avfall från naturgasrening
05 07 01  Kvicksilverhaltigt slam
05 07 02  Svavelhaltigt avfall
05 07 99  Annat avfall
05 08 00  Avfall från oljeregenerering
05 08 01  Använd filterlera
05 08 02  Sur tjära
05 08 03  Andra former av tjära
05 08 04  Vattenfasen från oljeregenerering
05 08 99  Annat avfall
06 00 00  AVFALL FRÅN OORGANISK-KEMISKA PROCESSER
06 01 00  Avfall som utgörs av sura lösningar
06 01 01  Svavelsyra och svavelsyrlighet
06 01 02  Saltsyra
06 01 03  Fluorvätesyra
06 01 04  Fosforsyra och fosforsyrlighet
06 01 05  Salpetersyra och salpetersyrlighet
06 01 99  Annat avfall
06 02 00  Avfall som utgörs av alkaliska lösningar
06 02 01  Kalciumhydroxid
06 02 02  Natriumkarbonat
06 02 03  Ammoniak
06 02 99  Annat avfall
06 03 00  Avfall som utgörs av salter och lösningar av salter
06 03 01  Karbonater (utom 02 04 02 och 19 10 03)
06 03 02  Saltlösningar som innehåller sulfater, sulfiter och
    sulfider
06 03 03  Salter i fast form som innehåller sulfater, sulfiter
och sulfider

06 03 04  Saltlösningar som innehåller klorider, fluorider och
    halogenider
06 03 05  Salter i fast form som innehåller klorider,
    fluorider och andra halogenhaltiga salter i fast
    form
06 03 06  Saltlösningar som innehåller fosfater och besläktade
    salter i fast form
06 03 07  Fosfater och besläktade salter i fast form
06 03 08  Saltlösningar som innehåller nitrater och besläktade
    föreningar
06 03 09  Salter i fast form som innehåller nitriter
    (nitrometallföreningar)
06 03 10  Salter i fast form som innehåller ammonium
06 03 11  Salter och saltlösningar som innehåller cyanider
06 03 12  Salter och saltlösningar som innehåller organiska
    föreningar
06 03 99  Annat avfall
06 04 00  Metallhaltigt avfall
06 04 01  Metalloxider
06 04 02  Metallsalter (utom 06 03 00)
06 04 03  Arsenikhaltigt avfall
06 04 04  Kvicksilverhaltigt avfall
06 04 05  Avfall som innehåller andra tungmetaller
06 04 99  Annat avfall
06 05 00  Avfall från avloppsbehandling vid produktionsstället
06 05 01  Slam från avloppsbehandling
06 06 00  Avfall från kemiska processer där svavelföreningar
    ingår (produktion och omvandling) samt från
    avsvavlingsprocesser
06 06 01  Svavelhaltigt avfall
06 06 99  Annat avfall
06 07 00  Avfall från kemiska processer där halogenföreningar
    ingår
06 07 01  Asbesthaltigt avfall från elektrolys
06 07 02  Aktivt kol från klorproduktion
06 07 99  Annat avfall
06 08 00  Avfall från produktion av kisel och kiselderivat
06 08 01  Avfall från produktion av kisel och kiselderivat
06 09 00  Avfall från kemiska processer där fosfor ingår
06 09 01  Fosfatgips
06 09 02  Fosforslagg
06 09 99  Annat avfall
06 10 00  Avfall från kemiska processer där kväve ingår samt
    avfall från tillverkning av gödningsmedel
06 10 01  Avfall från kemiska processer där kväve ingår samt
    avfall från tillverkning av gödningsmedel
06 11 00  Avfall från tillverkning av oorganiska pigment och
    täckmedel
06 11 01  Gips från tillverkning av titanoxid
06 11 99  Annat avfall
06 12 00  Avfall från tillverkning, användning och
    regenerering av katalysatorer
06 12 01  Förbrukade katalysatorer som innehåller ädelmetaller
06 12 02  Andra förbrukade katalysatorer
06 13 00  Avfall från andra oorganiska kemiska processer
06 13 01  Oorganiska bekämpningsmedel och träskyddsmedel
06 13 02  Förbrukat aktivt kol (utom 06 07 02)
06 13 03  Kimrök
06 13 99  Annat avfall
07 00 00  AVFALL FRÅN ORGANISK-KEMISKA PROCESSER
07 01 00  Avfall från tillverkning, formulering, distribution
    och användning av organiska baskemikalier
07 01 01  Tvättvatten och vattenbaserad moderlut
07 01 02  Slam från avloppsrening vid produktionsstället
07 01 03  Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor
    och moderlutar
07 01 04  Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och
    moderlutar
07 01 05  Förbrukade katalysatorer som innehåller ädelmetaller
07 01 06  Andra förbrukade katalysatorer
07 01 07  Halogenerade destillations- och reaktionsrester
07 01 08  Andra destillations- och reaktionsrester
07 01 09  Halogenerade filterkakor, förbrukade absorbermedel
07 01 10  Andra filterkakor, förbrukade absorbermedel
07 01 99  Annat avfall
07 02 00  Avfall från tillverkning, formulering, distribution
    och användning av plast, syntetgummi och konstfibrer
07 02 01  Tvättvatten och vattenbaserad moderlut
07 02 02  Slam från avloppsrening på produktionsstället
07 02 03  Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor
    och moderlutar
07 02 04  Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och
    moderlutar
07 02 05  Förbrukade katalysatorer som innehåller ädelmetaller
07 02 06  Andra förbrukade katalysatorer
07 02 07  Halogenerade destillations- och reaktionsrester
07 02 08  Andra destillations- och reaktionsrester
07 02 09  Halogenerade filterkakor, förbrukade absorbermedel
07 02 10  Andra filterkakor, förbrukade absorbermedel
07 02 99  Annat avfall
07 03 00  Avfall från tillverkning, formulering, distribution
    och användning av organiska färgämnen och pigment
    (utom 06 11 00)
07 03 01  Tvättvatten och vattenbaserad moderlut
07 03 02  Slam från avloppsrening på produktionsstället
07 03 03  Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor
    och moderlutar
07 03 04  Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och
    moderlutar
07 03 05  Förbrukade katalysatorer som innehåller ädelmetaller
07 03 06  Andra förbrukade katalysatorer
07 03 07  Halogenerade destillations- och reaktionsrester
07 03 08  Andra destillations- och reaktionsrester
07 03 09  Halogenerade filterkakor, förbrukade absorbermedel
07 03 10  Andra filterkakor, förbrukade absorbermedel
07 03 99  Annat avfall
07 04 00  Avfall från tillverkning, formulering, distribution
    och användning av organiska bekämpningsmedel (utom
    02 01 05)
07 04 01  Tvättvatten och vattenbaserad moderlut
07 04 02  Slam från avloppsrening på produktionsstället
07 04 03  Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor
    och moderlutar
07 04 04  Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och
    moderlutar
07 04 05  Förbrukade katalysatorer som innehåller ädelmetaller
07 04 06  Andra förbrukade katalysatorer
07 04 07  Halogenerade destillations- och reaktionsrester
07 04 08  Andra destillations- och reaktionsrester
07 04 09  Halogenerade filterkakor, förbrukade absorbermedel
07 04 10  Andra filterkakor, förbrukade absorbermedel
07 04 99  Annat avfall
07 05 00  Avfall från tillverkning, formulering, distribution
    och användning av farmaceutiska produkter
07 05 01  Tvättvatten och vattenbaserad moderlut
07 05 02  Slam från avloppsrening vid produktionsstället
07 05 03  Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor
    och moderlutar
07 05 04  Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och
    moderlutar
07 05 05  Förbrukade katalysatorer som innehåller ädelmetaller
07 05 06  Andra förbrukade katalysatorer
07 05 07  Halogenerade destillations- och reaktionsrester
07 05 08  Andra destillations- och reaktionsrester
07 05 09  Halogenerade filterkakor, förbrukade absorbermedel
07 05 10  Andra filterkakor, förbrukade absorbermedel
07 05 99  Annat avfall
07 06 00  Avfall från tillverkning, formulering, distribution
    och användning av fetter, smörjmedel, såpa,
    rengöringsmedel, desinfektionsmedel och kosmetika
07 06 01  Tvättvatten och vattenbaserad moderlut
07 06 02  Slam från avloppsrening på produktionsstället
07 06 03  Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor
    och moderlutar
07 06 04  Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och
    moderlutar
07 06 05  Förbrukade katalysatorer som innehåller ädelmetaller
07 06 06  Andra förbrukade katalysatorer
07 06 07  Halogenerade destillations- och reaktionsrester
07 06 08  Andra destillations- och reaktionsrester
07 06 09  Halogenerade filterkakor, förbrukade absorbermedel
07 06 10  Andra filterkakor, förbrukade absorbermedel
07 06 99  Annat avfall
07 07 00  Avfall från tillverkning, formulering, distribution
    och användning av finkemikalier och kemiska
    produkter
07 07 01  Tvättvatten och vattenbaserad moderlut
07 07 02  Slam från avloppsrening på produktionsstället
07 07 03  Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor
    och moderlutar
07 07 04  Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och
    moderlutar
07 07 05  Förbrukade katalysatorer som innehåller ädelmetaller
07 07 06  Andra förbrukade katalysatorer
07 07 07  Halogenerade destillations- och reaktionsrester
07 07 08  Andra destillations- och reaktionsrester
07 07 09  Halogenerade filterkakor, förbrukade absorbermedel
07 07 10  Andra filterkakor, förbrukade absorbermedel
07 07 99  Annat avfall
08 00 00  AVFALL FRÅN TILLVERKNING, FORMULERING, DISTRIBUTION
    OCH ANVÄNDNING AV FÄRG, LACK,PORSLINSEMALJ, LIM,
    FOGMASSA OCH TRYCKFÄRG
08 01 00  Avfall från tillverkning, formulering distribution
    och användning av färg och lack
08 01 01  Färg- och lackavfall som innehåller halogenerade
    lösningsmedel
08 01 02  Färg- och lackavfall som inte innehåller
    halogenerade lösningsmedel
08 01 03  Avfall från vattenbaserade färger och lacker
08 01 04  Pulverfärg
08 01 05  Torkad färg och torkat lack
08 01 06  Slam som innehåller halogenerade lösningsmedel från
    färg- och lackborttagning
08 01 07  Slam som inte innehåller halogenerade lösningsmedel
    från färg- och lackborttagning
08 01 08  Vattenhaltigt slam som innehåller färg eller lack
08 01 09  Avfall från färg- och lackborttagning (utom 08 01 05
    och 08 01 06)
08 01 10  Vattenlösningar som innehåller färg eller lack
08 01 99  Annat avfall
08 02 00  Avfall från tillverkning, formulering, distribution
    och användning av andra ytbeläggningsmedel (även
    keramiska material)
08 02 01  Pulverbeläggningsmaterial
08 02 02  Vattenhaltigt slam som innehåller keramiska material
08 02 03  Vattensuspensioner som innehåller keramiska material
08 02 99  Annat avfall
08 03 00  Avfall från tillverkning, formulering, distribution
    och användning av tryckfärg
08 03 01  Tryckfärgsavfall som innehåller halogenerade
    lösningsmedel
08 03 02  Tryckfärgsavfall som inte innehåller halogenerade
    lösningsmedel
08 03 03  Avfall från vattenbaserad tryckfärg
08 03 04  Torkad tryckfärg
08 03 05  Tryckfärgsslam som innehåller halogenerade
    lösningsmedel
08 03 06  Tryckfärgsslam som inte innehåller halogenerade
    lösningsmedel
08 03 07  Vattenhaltigt slam som innehåller tryckfärg
08 03 08  Vattenhaltigt flytande avfall som innehåller
    tryckfärg
08 03 09  Kasserad toner (även kassetter)
08 03 99  Annat avfall
08 04 00  Avfall från tillverkning, formulering, distribution
    och användning av lim och fogmassa (även
    impregneringsmedel)
08 04 01  Lim och fogmassa som innehåller halogenerade
    lösningsmedel
08 04 02  Lim och fogmassa som inte innehåller halogenerade
    lösningsmedel
08 04 03  Vattenbaserat lim eller vattenbaserad fogmassa
08 04 04  Torkat lim och torkad fogmassa
08 04 05  Lim- och fogmasseslam som innehåller halogenerade
    lösningsmedel
08 04 06  Lim- och fogmasseslam som inte innehåller
    halogenerade lösningsmedel
08 04 07  Vattenhaltigt slam som innehåller lim och fogmassa
08 04 08  Vattenhaltigt flytande avfall som innehåller lim och
    fogmassa
08 04 99  Annat avfall
09 00 00  AVFALL FRÅN FOTOGRAFISK INDUSTRI
09 01 00  Avfall från fotografisk industri
09 01 01  Vattenbaserad framkallare och aktivator
09 01 02  Vattenbaserad framkallare för offsetplåtar
09 01 03  Lösningsmedelsbaserad framkallare
09 01 04  Fixerbad
09 01 05  Blekbad och blekfixerbad
09 01 06  Silverhaltigt avfall från behandling av fotografiskt
    avfall vid produktionsstället
09 01 07  Fotografisk film och fotopapper som innehåller
    silver eller silverföreningar
09 01 08  Fotografisk film och fotopapper som inte innehåller
    silver eller silverföreningar
09 01 09  Engångskameror med batterier
09 01 10  Engångskameror utan batterier
09 01 99  Annat avfall
10 00 00  OORGANISKT AVFALL FRÅN TERMISKA PROCESSER
10 01 00  Avfall från kraftverk och andra
    förbränningsanläggningar (utom 19 00 00)
10 01 01  Bottenaska
10 01 02  Flygaska från kolförbränning
10 01 03  Flygaska från torvförbränning
10 01 04  Flygaska från oljeförbränning
10 01 05  Kalciumbaserat reaktionsavfall i fast form från
    rökgasavsvavling
10 01 06  Annat fast avfall från rökgasrening
10 01 07  Kalciumbaserat reaktionsavfall i slamform från
    rökgasavsvavling
10 01 08  Annat slam från rökgasrening
10 01 09  Svavelsyra
10 01 10  Förbrukade katalysatorer, t.ex. från NOx-rening
10 01 11  Vattenhaltigt slam från rengöring av pannor
10 01 12  Förbrukad infodring och förbrukade eldfasta material
10 01 99  Annat avfall
10 02 00  Avfall från järn- och stålindustri
10 02 01  Avfall från slaggbehandling
10 02 02  Obehandlat slagg
10 02 03  Fast avfall från rökgasrening
10 02 04  Slam från rökgasrening
10 02 05  Annat slam
10 02 06  Förbrukad infodring och förbrukade eldfasta material
10 02 99  Annat avfall
10 03 00  Avfall från aluminiumsmältverk
10 03 01  Tjära och annat kolhaltigt avfall från
    anodtillverkning
10 03 02  Anodrester
10 03 03  Avskummat material
10 03 04  Slagg från primär smältning/vitt slagg
10 03 05  Aluminiumstoft
10 03 06  Använda kolstavar och eldfasta material från
    elektrolys
10 03 07  Förbrukad behållarinfodring
10 03 08  Saltslagg från sekundär smältning
10 03 09  Svart slagg från sekundär smältning
10 03 10  Avfall från behandling av saltslagg och svart slagg
10 03 11  Stoft från rökgasrening
10 03 12  Annat partikelformat material och stoft (även stoft
    från kulkvarnar)
10 03 13  Fast avfall från rökgasrening
10 03 14  Slam från rökgasrening
10 03 99  Annat avfall
10 04 00  Avfall från blysmältverk
10 04 01  Slagg (från första och andra smältningen)
10 04 02  Slagg och avskummat material (första och andra
    smältningen)
10 04 03  Kalciumarsenat
10 04 04  Stoft från rökgasrening
10 04 05  Annat partikelformat material och stoft
10 04 06  Fast avfall från rökgasrening
10 04 07  Slam från rökgasrening
10 04 08  Förbrukad infodring och förbrukade eldfasta material
10 04 99  Annat avfall
10 05 00  Avfall från zinksmältverk
10 05 01  Slagg (första och andra smältningen)
10 05 02  Slagg och avskummat material (första och andra
    smältningen)
10 05 03  Stoft från rökgasrening
10 05 04  Annat partikelformat material och stoft
10 05 05  Fast avfall från rökgasrening
10 05 06  Slam från rökgasrening
10 05 07  Förbrukad infodring och förbrukade eldfasta material
10 05 99  Annat avfall
10 06 00  Avfall från kopparsmältverk
10 06 01  Slagg (första och andra smältningen)
10 06 02  Slagg och avskummat material (första och andra
    smältningen)
10 06 03  Stoft från rökgasrening
10 06 04  Annat partikelformat material och stoft
10 06 05  Avfall från elektrolytisk raffinering
10 06 06  Fast avfall från rökgasrening
10 06 07  Slam från rökgasrening
10 06 08  Förbrukad infodring och förbrukade eldfasta material
10 06 99  Annat avfall
10 07 00  Avfall från silver-, guld- och platinasmältverk
10 07 01  Slagg (första och andra smältningen)
10 07 02  Slagg och avskummat material (första och andra
    smältningen)
10 07 03  Fast avfall från rökgasrening
10 07 04  Annat partikelformat material och stoft
10 07 05  Slam från rökgasrening
10 07 06  Förbrukad infodring och förbrukade eldfasta material
10 07 99  Annat avfall
10 08 00  Avfall från andra metallsmältverk än järnverk
10 08 01  Slagg (första och andra smältningen)
10 08 02  Slagg och avskummat material (första och andra
    smältningen)
10 08 03  Stoft från rökgasrening
10 08 04  Annat partikelformat material och stoft
10 08 05  Fast avfall från rökgasrening
10 08 06  Slam från rökgasrening
10 08 07  Förbrukad infodring och förbrukade eldfasta material
10 08 99  Annat avfall
10 09 00  Avfall från järngjuterier
10 09 01  Oanvända gjutkärnor och gjutformar som innehåller
    organiska bindemedel
10 09 02  Använda gjutkärnor och gjutformar som innehåller
    organiska bindemedel
10 09 03  Ugnsslagg
10 09 04  Ugnsstoft
10 09 99  Annat avfall
10 10 00  Avfall från metallgjuterier
10 10 01  Oanvända gjutkärnor och gjutformar som innehåller
    organiska bindemedel
10 10 02  Använda gjutkärnor och gjutformar som innehåller
    organiska bindemedel
10 10 03  Ugnsslagg
10 10 04  Ugnsstoft
10 10 99  Annat avfall
10 11 00  Avfall från tillverkning av glas och glasprodukter
10 11 01  Avfall från råvarublandningar som inte behandlats
    termiskt
10 11 02  Avfallsglas
10 11 03  Glasfiberavfall
10 11 04  Stoft från rökgasrening
10 11 05  Annat partikelformat material och stoft
10 11 06  Fast avfall från rökgasrening
10 11 07  Slam från rökgasrening
10 11 08  Förbrukad infodring och förbrukade eldfasta material
10 11 99  Annat avfall
10 12 00  Avfall från tillverkning av keramikvaror, tegel,
    klinker och byggmaterial
10 12 01  Avfall från råvarublandningar som inte behandlats
    termiskt
10 12 02  Stoft från rökgasrening
10 12 03  Annat partikelformat material och stoft
10 12 04  Fast avfall från rökgasrening
10 12 05  Slam från rökgasrening
10 12 06  Kasserade formar
10 12 07  Förbrukad infodring och förbrukade eldfasta material
10 12 99  Annat avfall
10 13 00  Avfall från tillverkning av cement, kalk och puts
    samt produkter baserade på dessa
10 13 01  Avfall från råvarublandningar som inte behandlats
    termiskt
10 13 02  Avfall från tillverkning av asbestcement
10 13 03  Andra cementbaserade kompositmaterial
10 13 04  Avfall från bränning och släckning av kalk
10 13 05  Fast avfall från rökgasrening
10 13 06  Annat partikelformat material och stoft
10 13 07  Slam från rökgasrening
10 13 08  Förbrukad infodring och förbrukade eldfasta material
10 13 99  Annat avfall
11 00 00  OORGANISKT AVFALL SOM INNEHÅLLER METALLER FRÅN
    METALLBEHANDLING OCH METALLISERING AV METALLER SAMT
    FRÅN HYDROMETALLURGISKA PROCESSER,EXKLUSIVE
    JÄRNMETALLER
11 01 00  Flytande avfall och slam från metallbehandling och
    metallisering av metaller (t.ex. galvanisering,
    förzinkning, betning, etsning, fosfatering och
    alkalisk avfettning)
11 01 01  Cyanidhaltigt (alkaliskt) avfall som innehåller
    andra tungmetaller än krom
11 01 02  Cyanidhaltigt (alkaliskt) avfall som inte innehåller
    andra tungmetaller
11 01 03  Cyanidfritt avfall som innehåller krom
11 01 04  Cyanidfritt avfall som inte innehåller krom
11 01 05  Sura betbad
11 01 06  Syror
11 01 07  Alkalier
11 01 08  Fosfateringsbad
11 02 00  Avfall och slam från hydrometallurgiska processer
    där järn inte ingår
11 02 01  Slam från kopparbaserade hydrometallurgiska
    processer
11 02 02  Slam från zinkbaserade hydrometallurgiska processer
    (även jarosit, göthrit)
11 02 03  Avfall från tillverkning av anoder för
    hydroelektrolytiska processer
11 02 99  Annat slam
11 03 00  Slam och fast avfall från härdning
11 03 01  Cyanidhaltigt avfall
11 03 99  Annat avfall
11 04 00  Annat oorganiskt avfall som innehåller metaller
11 04 01  Annat oorganiskt avfall som innehåller metaller
12 00 00  AVFALL FRÅN FORMNING OCH MEKANISK YTBEHANDLING AV
    METALLER OCH PLASTER
12 01 00  Avfall från formning (smidning, svetsning,
    pressning, dragning, svarvning, skärning, filning)
12 01 01  Fil- och svarvspån av järnmetall
12 01 02  Andra järnpartiklar
12 01 03  Fil- och svarvspån av andra metaller än järn
12 01 04  Partiklar av andra metaller än järn
12 01 05  Plastpartiklar
12 01 06  Använda halogenhaltiga bearbetningsoljor (inte
    emulsioner)
12 01 07  Använda halogenfria bearbetningsoljor (inte
    emulsioner)
12 01 08  Använda halogenhaltiga bearbetningsoljeemulsioner
12 01 09  Använda halogenfria bearbetningsoljeemulsioner
12 01 10  Syntetiska bearbetningsoljor
12 01 11  Slam från bearbetningsprocesser
12 01 12  Använda vaxer och fetter
12 01 13  Svetsavfall
12 01 99  Annat avfall
12 02 00  Avfall från mekanisk ytbehandling (blästring,
    slipning, polering, putsning)
12 02 01  Använd blästringssand
12 02 02  Slam från slipning och polering
12 02 03  Putsslam
12 02 99  Annat avfall
12 03 00  Avfall från vatten- och ångavfettning (utom
    11 00 00)
12 03 01  Vattenbaserad tvättvätska
12 03 02  Avfall från ångavfettning
13 00 00  OLJEAVFALL (utom ätliga oljor, 05 00 00 och
    12 00 00)
13 01 00  Hydraulolje- och bromsvätskeavfall
13 01 01  Hydrauloljor som innehåller PCB eller PCT
13 01 02  Andra klorerade hydrauloljor (inte emulsioner)
13 01 03  Icke-klorerade hydrauloljor (inte emulsioner)
13 01 04  Klorerade emulsioner
13 01 05  Icke-klorerade emulsioner
13 01 06  Hydrauloljor som innehåller mineralolja
13 01 07  Andra hydrauloljor
13 01 08  Bromsvätskor
13 02 00  Motorolje-, transmissionsolje- och smörjoljeavfall
13 02 01  Klorerade motor-, transmissions- och smörjoljor
13 02 02  Icke-klorerade motor-, transmissions- och smörjoljor
13 02 03  Andra motor-, transmissions- och smörjoljor
13 03 00  Isolerolje- och värmeöverföringsoljeavfall och andra
    vätskor
13 03 01  Isoler- eller värmeöverföringssoljor och andra
    vätskor som innehåller PCB eller PCT
13 03 02  Andra klorerade isoler- och värmeöverföringsoljor
    och andra vätskor
13 03 03  Icke-klorerade isoler- och värmeöverföringsoljor och
    andra vätskor
13 03 04  Syntetiska isoler- och värmeöverföringsoljor och
    andra vätskor
13 03 05  Mineraloljebaserade isoler- och
    värmeöverföringsoljor
13 04 00  Maskinrumsolja
13 04 01  Maskinrumsolja från sjöfart på inre vattenvägar
13 04 02  Maskinrumsolja från mottagningsanläggningar för
    maskinrumsolja
13 04 03  Maskinrumsolja från annan sjöfart
13 05 00  Material från oljeavskiljare
13 05 01  Fast avfall från oljeavskiljare
13 05 02  Slam från oljeavskiljare
13 05 03  Slam från slamavskiljare
13 05 04  Avsaltningsslam eller avsaltningsemulsioner
13 05 05  Andra emulsioner
13 06 00  Annat oljeavfall
13 06 01  Annat oljeavfall
14 00 00  AVFALL BESTÅENDE AV ORGANISKA ÄMNEN ANVÄNDA SOM
    LÖSNINGSMEDEL (utom 07 00 00 och 08 00 00)
14 01 00  Avfall från avfettning av metaller och från
    maskinunderhåll
14 01 01  Klorfluorkarboner
14 01 02  Andra halogenerade lösningsmedel och
    lösningsmedelsblandningar
14 01 03  Andra lösningsmedel och lösningsmedelsblandningar
14 01 04  Vattenhaltiga halogenerade lösningsmedelsblandningar
14 01 05  Vattenhaltiga icke-halogenerade
    lösningsmedelsblandningar
14 01 06  Slam och fast avfall som innehåller halogenerade
    lösningsmedel
14 01 07  Slam och fast avfall som inte innehåller
    halogenerade lösningsmedel
14 02 00  Avfall från rengöring av textilier och från
    avfettning av naturprodukter
14 02 01  Halogenerade lösningsmedel och
    lösningsmedelsblandningar
14 02 02  Icke-halogenerade lösningsmedel och organiska
    vätskor som inte innehåller halogenerade
    lösningsmedel
14 02 03  Slam och fast avfall som innehåller halogenerade
    lösningsmedel
14 02 04  Slam och fast avfall som innehåller andra
    lösningsmedel
14 03 00  Avfall från elektronikindustri
14 03 01  Klorfluorkarboner
14 03 02  Andra halogenerade lösningsmedel och
    lösningsmedelsblandningar
14 03 03  Icke-halogenerade lösningsmedel och
    lösningsmedelsblandningar
14 03 04  Slam och fast avfall som innehåller halogenerade
    lösningsmedel
14 03 05  Slam och fast avfall som innehåller andra
    lösningsmedel
14 04 00  Avfall bestående av kylmedel, skum- eller
    aerosoldrivmedel
14 04 01  Klorfluorkarboner
14 04 02  Andra halogenerade lösningsmedel och
    lösningsmedelsblandningar
14 04 03  Andra lösningsmedel och lösningsmedelsblandningar
14 04 04  Slam och fast avfall som innehåller halogenerade
    lösningsmedel
14 04 05  Slam och fast avfall som innehåller andra
    lösningsmedel
14 05 00  Avfall från återanvändning av lösningsmedel och
    kylmedel (destillationsrester)
14 05 01  Klorfluorkarboner
14 05 02  Halogenerade lösningsmedel och
    lösningsmedelsblandningar
14 05 03  Andra lösningsmedel och lösningsmedelsblandningar
14 05 04  Slam som innehåller halogenerade lösningsmedel
14 05 05  Slam som innehåller andra lösningsmedel
15 00 00  FÖRPACKNINGAR, ABSORBERMEDEL, TORKDUKAR,
    FILTERMATERIAL SKYDDSKLÄDER O.D.
15 01 00  Förpackningar
15 01 01  Papper och papp
15 01 02  Plast
15 01 03  Trä
15 01 04  Metall
15 01 05  Sammansatta förpackningar
15 01 06  Blandat
15 02 00  Absorbermedel, filtermaterial, torkdukar och
    skyddskläder
15 02 01  Absorbermedel, filtermaterial, torkdukar och
    skyddskläder
16 00 00  AVFALL SOM INTE SPECIFICERATS PÅ ANNAT SÄTT I
    KATALOGEN
16 01 00  Uttjänade fordon
16 01 01  Avmonterade fordonskatalysatorer som innehåller
    ädelmetaller
16 01 02  Andra avmonterade fordonskatalysatorer
16 01 03  Kasserade däck
16 01 04  Kasserade fordon
16 01 05  Lättfraktioner från bilfragmentering
16 01 99  Annat avfall
16 02 00  Kasserad utrustning och fragmenteringsrester
16 02 01  Transformatorer och kondensatorer som innehåller PCB
    eller PCT
16 02 02  Annan kasserad elektronisk utrustning (t.ex. tryckta
    kretskort)
16 02 03  Utrustning som innehåller klorfluorkarboner
16 02 04  Kasserad utrustning som innehåller fri asbest
16 02 05  Annan kasserad utrustning
16 02 06  Avfall från asbestbearbetningsindustri
16 02 07  Avfall från plastförädlingsindustri
16 02 07  Avfall från fragmentering
16 03 00  Produktionsserier som inte uppfyller uppställda krav
16 03 01  Oorganiska produktionsserier som inte uppfyller
    uppställda krav
16 03 02  Organiska produktionsserier som inte uppfyller
    uppställda krav
16 04 00  Kasserade sprängämnen
16 04 01  Kasserad ammunition
16 04 02  Kasserade fyrverkeripjäser
16 04 03  Andra kasserade sprängämnen
16 05 00  Kemikalier och gaser i behållare
16 05 01  Industrigaser (även flytande) i tryckbehållare,
    gasolflaskor och industriella aerosolbehållare (även
    haloner)
16 05 02  Annat avfall som innehåller oorganiska kemikalier,
    t.ex. ospecificerade laboratoriekemikalier,
    brandsläckningspulver
16 05 03  Annat avfall som innehåller organiska kemikalier,
    t.ex. ospecificerade laboratoriekemikalier
16 06 00  Batterier och ackumulatorer
16 06 01  Blybatterier
16 06 02  Nickel-kadmiumbatterier
16 06 03  Kvicksilverhaltiga torrbatterier
16 06 04  Alkaliska batterier
16 06 05  Andra batterier och ackumulatorer
16 06 06  Elektrolyt från batterier och ackumulatorer
16 07 00  Avfall från rengöring av transport- och lagertankar
    (utom 05 00 00 och 12 00 00)
16 07 01  Kemikalieavfall från rengöring av transporttankar
    för sjötransport
16 07 02  Oljeavfall från rengöring av transporttankar för
    sjötransport
16 07 03  Oljeavfall från rengöring av tankar för järnvägs-
    och vägtransport
16 07 04  Kemikalieavfall från rengöring av tankar för
    järnvägs- och vägtransport
16 07 05  Kemikalieavfall från rengöring av lagertankar
16 07 06  Oljeavfall från rengöring av lagertankar
16 07 07  Fast avfall från fartygslaster
16 07 99  Annat avfall
17 00 00  BYGG- OCH RIVNINGSAVFALL (ÄVEN FRÅN VÄGBYGGEN)
17 01 00  Betong, tegel, klinker, keramik samt gipsbaserade
    material
17 01 01  Betong
17 01 02  Tegel
17 01 03  Klinker och keramik
17 01 04  Gipsbaserade byggmaterial
17 01 05  Asbestbaserade byggmaterial
17 02 00  Trä, glas och plast
17 02 01  Trä
17 02 02  Glas
17 02 03  Plast
17 03 00  Asfalt, tjära och tjärprodukter
17 03 01  Asfalt som innehåller tjära
17 03 02  Asfalt som inte innehåller tjära
17 03 03  Tjära och tjärprodukter
17 04 00  Metaller (även legeringar av dessa)
17 04 01  Koppar, brons, mässing
17 04 02  Aluminium
17 04 03  Bly
17 04 04  Zink
17 04 05  Järn och stål
17 04 06  Tenn
17 04 07  Blandade metaller
17 04 08  Kablar
17 05 00  Jord- och muddermassor
17 05 01  Jord och sten
17 05 02  Muddermassor
17 06 00  Isolermaterial
17 06 01  Isolermaterial som innehåller asbest
17 06 02  Annat isolermaterial
17 07 00  Blandat bygg- och rivningsavfall
17 07 01  Blandat bygg- och rivningsavfall
18 00 00  AVFALL FRÅN SJUKVÅRD, VETERINÄRVERKSAMHET ELLER
    DÄRMED FÖRKNIPPAD FORSKNING (utom köks- och
    restaurangavfall utan direkt anknytning till
    patientbehandling)
18 01 00  Avfall från förlossningsavdelningar, diagnos,
    behandling eller förebyggande av sjukdomar hos
    människor
18 01 01  Skärande och stickande avfall
18 01 02  Kroppsdelar och organ (även blodpreparat)
18 01 03  Annat avfall där det ställs särskilda krav på
    insamling och bortskaffande på grund av smittofara
18 01 04  Annat avfall där det inte ställs särskilda krav på
    insamling och bortskaffande på grund av smittofara
    (t.ex. förband, gipsbandage, linne, engångskläder,
    blöjor)
18 01 05  Kasserade kemikalier och medicin
18 02 00  Avfall från forskning, diagnos, behandling eller
    förebyggande av djursjukdomar
18 02 01  Skärande och stickande avfall
18 02 02  Annat avfall där det ställs särskilda krav på
    insamling och bortskaffande på grund av smittofara
18 02 03  Annat avfall där det inte ställs särskilda krav på
    insamling och bortskaffande på grund av smittofara
18 02 04  Kasserade kemikalier
19 00 00  AVFALL FRÅN AVFALLSBEHANDLINGSANLÄGGNINGAR, EXTERNA
    AVLOPPSRENINGSVERK OCH VATTENVERK
19 01 00  Avfall från förbränning eller pyrolys av
    hushållsavfall och liknande handels-, industri- och
    institutionsavfall
19 01 01  Bottenaska och slagg
19 01 02  Järnhaltigt material som avlägsnats från bottenaskan
19 01 03  Flygaska
19 01 04  Pannaska
19 01 05  Filterkaka från rökgasrening
19 01 06  Vattenhaltigt flytande avfall från rökgasrening och
    annat vattenhaltigt flytande avfall
19 01 07  Fast avfall från rökgasrening
19 01 08  Avfall från pyrolys
19 01 09  Förbrukade katalysatorer, t.ex. från NOx-rening
19 01 10  Förbrukat aktivt kol från rökgasrening
19 01 99  Annat avfall
19 02 00  Avfall från specifik fysikalisk eller kemisk
    behandling av industriavfall (t.ex. avlägsnande av
    krom eller cyanid samt neutralisering)
19 02 01  Metallhydroxidslam och annat slam från
    metallfällning
19 02 02  Avfall som blandats för slutdeponering
19 03 00  Stabiliserat eller stelnat avfall
19 03 01  Avfall som stabiliserats eller solidifierats med
    hydrauliska bindemedel
19 03 02  Avfall som stabiliserats eller solidifierats med
    organiska bindemedel
19 03 03  Avfall som stabiliserats genom biologisk behandling
19 04 00  Förglasat avfall och avfall från förglasning
19 04 01  Förglasat avfall
19 04 02  Flygaska och annat avfall från rökgasrening
19 04 03  Icke-förglasad fast fas
19 04 04  Vattenhaltigt flytande avfall från härdning av
    förglasat avfall
19 05 00  Avfall från aerob behandling av fast avfall
19 05 01  Icke-komposterad fraktion av hushållsavfall och
    liknande avfall
19 05 02  Icke-komposterad fraktion av animaliskt och
    vegetabiliskt avfall
19 05 03  Kompost som inte uppfyller uppställda krav
19 05 99  Annat avfall
19 06 00  Avfall från anaerob behandling av avfall
19 06 01  Slam från anaerob behandling av hushållsavfall och
    liknande avfall
19 06 02  Slam från anaerob behandling av animaliskt och
    vegetabiliskt avfall
19 06 99  Annat avfall
19 07 00  Lakvatten från avfallsupplag
19 07 01  Lakvatten från avfallsupplag
19 08 00  Avfall från vattenreningsverk
19 08 01  Rens
19 08 02  Avfall från sandfång
19 08 03  Fett och oljeblandning från oljeavskiljare
19 08 04  Slam från behandling av industriavloppsvatten
19 08 05  Slam från behandling av hushållsavloppsvatten
19 08 06  Mättade eller förbrukade jonbyteshartser
19 08 07  Lösningsmedel och slam från regenerering av
    jonbytare
19 08 99  Annat avfall
19 09 00  Avfall från framställning av dricksvatten eller
    vatten för industriändamål
19 09 01  Fast avfall från primär filtrering eller rensning
19 09 02  Slam från klarning av dricksvatten
19 09 03  Slam från avkalkning
19 09 04  Förbrukat aktivt kol
19 09 05  Mättade eller förbrukade jonbyteshartser
19 09 06  Lösningsmedel och slam från regenerering av
    jonbytare
19 09 99  Annat avfall
20 00 00  HUSHÅLLSAVFALL OCH LIKNANDE HANDELS-, INDUSTRI- OCH
    INSTITUTIONSAVFALL, ÄVEN SEPARAT INSAMLADE
    FRAKTIONER
20 01 00  Separat insamlade fraktioner
20 01 01  Papper och papp
20 01 02  Glas
20 01 03  Småplast
20 01 04  Annan plast
20 01 05  Småmetall (konservburkar m.m.)
20 01 06  Annan metall
20 01 07  Trä
20 01 08  Organiskt, komposterbart köksavfall (även stekolja
    och köksavfall från storkök och restauranger)
20 01 09  Olja och fett
20 01 10  Kläder
20 01 11  Textilier
20 01 12  Färg, tryckfärg, lim och hartser
20 01 13  Lösningsmedel
20 01 14  Syror
20 01 15  Basiskt avfall
20 01 16  Rengöringsmedel
20 01 17  Fotokemikalier
20 01 18  Medicinrester
20 01 19  Bekämpningsmedel
20 01 20  Batterier
20 01 21  Lysrör och annat kvicksilverhaltigt avfall
20 01 22  Aerosoler
20 01 23  Utrustning som innehåller klorfluorkarboner
20 01 24  Elektronisk utrustning (t.ex. tryckta kretskort)
20 02 00  Trädgårds- och parkavfall (även avfall från
    begravningsplatser)
20 02 01  Komposterbart avfall
20 02 02  Jord och sten
20 02 03  Annat icke-komposterbart avfall
20 03 00  Annat hushållsavfall
20 03 01  Blandat hushållsavfall
20 03 02  Avfall från torghandel
20 03 03  Avfall från gaturenhållning
20 03 04  Slam från septiska tankar
20 03 05  Uttjänade fordon

Bilaga 3

ÅTERVINNINGSÅTGÄRDER

R 1 Huvudanvändning som bränsle eller andra metoder att generera energi

R 2 Återvinning/vidareutnyttjande av lösningsmedel

R 3 Återvinning/vidareutnyttjande av organiska ämnen som inte används som lösningsmedel (inklusive kompostering och andra former av biologisk omvandling)

R 4 Återvinning/vidareutnyttjande av metaller och metallföreningar

R 5 Återvinning/vidareutnyttjande av andra oorganiska material

R 6 Regenerering av syror eller baser

R 7 Återvinning av de komponenter som används till att minska föroreningar

R 8 Återvinning av katalysatorkomponenter

R 9 Omraffinering eller andra sätt att återanvända olja

R 10 Jordbehandling som är fördelaktig för jordbruket eller ekologisk förbättring

R 11 Användning av avfall från något av de förfaranden som är numrerade R 1-R 10

R 12 Utbyte av avfall som skall underkastas något av de förfaranden som är numrerade R 1-R 11

R 13 Lagring av avfall som skall underkastas något av de förfaranden som är numrerade R 1- R 12 (utom tillfällig lagring, före insamling, på den plats där det produceras)

Bilaga 4

BORTSKAFFNINGSFÖRFARANDEN

D 1 Deponering i eller på marken (t.ex. avfallsupplag)

D 2 Jordförbättring (t.ex. biologisk nedbrytning av flytande avfall eller slam i jord)

D 3 Djupinjektering (t.ex. injektering av pumpbart avfall i brunnar, saltgrottor eller naturligt förekommande magasin)

D 4 Fyllnadsmassor (t.ex. användningar av flytande avfall eller slam som fyllnadsmassor i gropar, dammar och bassänger)

D 5 Särskilt anlagda upplag (t.ex. placering i avskärmade separata celler som kapslas och isoleras från varandra och från den omgivande miljön)

D 6 Utsläpp till andra vatten än hav/oceaner

D 7 Utsläpp till hav/oceaner, inklusive deponering under havsbotten

D 8 Biologisk behandling som inte anges på annat ställe i denna bilaga och som resulterar i slutliga föreningar eller blandningar som tas om hand med användning av något av de förfaranden som är numrerade D 1-7 och D 9-12

D 9 Fysikalisk-kemisk behandling som inte anges på annat ställe i denna bilaga och som resulterar i slutliga föreningar eller blandningar som omhändertas med användning av något av de förfaranden som är numrerade D 1-8 och D 10-12 (t.ex.
avdunstning, torkning eller kalcinering)

D 10 Förbränning på mark

D 11 Förbränning till havs

D 12 Slutförvaring (t.ex. placering i behållare i en gruva)

D 13 Sammansmältning eller blandning före omhändertagandet med användning av något av de förfaranden som är numrerade D 1-D 12

D 14 Omförpackning före omhändertagande med användning av något av de förfaranden som är numrerade D 1-D 13

D 15 Lagring före omhändertagande med användning av något av de förfaranden som är numrerade D 1-D 14 (utom tillfällig lagring, före insamling, på den plats där det produceras)