Lag (2016:774) om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss organiserad brottslighet

SFS nr: 2016:774
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L4
Utfärdad: 2016-06-22
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Denna lag gäller vid särskilt beslutad samverkan mellan myndigheter för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet som
   1. är av allvarlig eller omfattande karaktär, och
   2. bedrivs i organiserad form eller systematiskt av en grupp individer.

2 §   Inom ramen för samverkan enligt denna lag ska en myndighet trots sekretess lämna uppgift till en annan myndighet om det behövs för den mottagande myndighetens deltagande i samverkan.

En uppgift ska inte lämnas om övervägande skäl talar för att det intresse som sekretessen ska skydda har företräde framför intresset av att uppgiften lämnas ut.

3 §   Endast myndigheter som regeringen bestämmer ska vara skyldiga att lämna eller ska få ta emot uppgifter enligt denna lag.