Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar

t.o.m. SFS 2018:1348
SFS nr: 2010:630
Departement/myndighet: Finansdepartementet SFÖ
Utfärdad: 2010-06-10
Ändrad: t.o.m. SFS 2018:1348
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Lagens tillämpningsområde och definitioner

1 §   I denna lag finns bestämmelser om regionalt tillväxtarbete och om länsplaner för regional transportinfrastruktur. Lag (2018:1348).

2 §   Med regionalt tillväxtarbete avses i denna lag insatser för att skapa en hållbar regional tillväxt och utveckling.

3 §   Denna lag gäller för landstingen. Lagen gäller också, med undantag för 8 § 1, för Gotlands kommun. Det som sägs om ett landsting i 5-10 §§ gäller i sådant fall kommunen.
Lag (2018:1348).

4 §   Ett landsting får besluta att landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige och regionstyrelsen. Det som sägs i andra författningar om landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen gäller i sådant fall regionfullmäktige och regionstyrelsen.

Gotlands kommun får besluta att kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige och regionstyrelsen. Det som sägs i andra författningar om kommunfullmäktige och kommunstyrelsen gäller i sådant fall regionfullmäktige och regionstyrelsen.

Vid genomförande av val enligt vallagen (2005:837) ska dock beteckningen landstingsfullmäktige användas vid val i landstinget. Vid val i Gotlands kommun ska beteckningen kommunfullmäktige användas. Lag (2018:1348).

Regionalt tillväxtarbete

5 §   Ett landsting ska
   1. utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling och samordna insatser för genomförandet av strategin,
   2. trots 2 kap. 8 § andra stycket kommunallagen (2017:725) besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete, och
   3. följa upp, låta utvärdera och årligen till regeringen redovisa resultaten av det regionala tillväxtarbetet.
Lag (2018:1348).

6 §   Ett landsting får utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram. Lag (2018:1348).

Transportinfrastruktur

7 §   Ett landsting ska upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur. Lag (2018:1348).

Samverkan och samråd

8 §   Ett landsting ska samverka med
   1. länets kommuner, och
   2. länsstyrelsen och övriga berörda statliga myndigheter.
Lag (2018:1348).

9 §   Ett landsting ska samråda med företrädare för berörda organisationer och näringslivet i länet. Lag (2018:1348).

Statliga myndigheter

10 §   Statliga myndigheter som bedriver verksamhet i länet ska beakta den strategi som fastställts för länets utveckling.

Länsstyrelsen och övriga statliga myndigheter ska inom sina verksamhetsområden lämna landstinget det biträde som det behöver för regionalt tillväxtarbete och regional transportinfrastrukturplanering. De ska också löpande informera landstinget om pågående och planerade verksamheter som har betydelse för länets utveckling. Lag (2018:1348).