Lag (2008:290) om godkännande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare

t.o.m. SFS 2019:1210
SFS nr: 2008:290
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2008-05-15
Ändrad: t.o.m. SFS 2019:1210
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Inledande bestämmelser

1 §   Denna lag innehåller bestämmelser dels om godkännande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare, dels om mottagningsavtal. Bestämmelserna syftar till att underlätta tredjelandsmedborgares inresa och vistelse i Sverige för att utföra forskning under en längre tid än tre månader.

2 §   I denna lag avses med

tredjelandsmedborgare  en utlänning som inte är medborgare i
            en stat som är medlem i Europeiska
            unionen (EU), i en annan stat som
            omfattas av avtalet om Europeiska
            ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller
            i Schweiz,
forskningshuvudman   en statlig myndighet eller en fysisk
            eller juridisk person i vars verksamhet
            forskning utförs, och
gästforskare      en tredjelandsmedborgare som är behörig
            att påbörja högskoleutbildning på
            forskarnivå och som väljs ut av en
            forskningshuvudman för att under en
            längre tid än tre månader utföra
            forskning hos huvudmannen.
Undantag från lagens tillämpningsområde

3 §   Bestämmelserna om gästforskare i denna lag är inte tillämpliga på en tredjelandsmedborgare som
   1. har beviljats uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande enligt 5 kap. 1 § utlänningslagen (2005:716) eller motsvarande äldre bestämmelser, eller har ansökt om ett sådant tillstånd och ansökan ännu inte har avgjorts slutligt,
   2. har beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller uppehållstillstånd efter tillfälligt skydd enligt 21 kap. utlänningslagen,
   3. har ett avvisnings- eller utvisningsbeslut som fått laga kraft och som inte kan verkställas,
   4. utför forskning uteslutande inom ramen för högskoleutbildning för att därigenom få en doktorsexamen,
   5. har ställning som varaktigt bosatt i en annan EU-stat,
   6. är familjemedlem till en EES-medborgare eller till en medborgare i Schweiz,
   7. har beviljats uppehålls- och arbetstillstånd för högkvalificerad anställning (EU-blåkort) enligt 6 a kap. utlänningslagen, eller
   8. har beviljats uppehålls- och arbetstillstånd för att tjänstgöra som praktikant inom ramen för företagsintern förflyttning av personal (ICT-tillstånd) enligt 6 b kap. utlänningslagen. Lag (2019:1210).

Godkännande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare

4 §   En forskningshuvudman som avser att ta emot gästforskare ska ansöka om godkännande för detta ändamål.

En ansökan om godkännande får avslås, om forskningshuvudmannen
   1. tidigare har godkänts på grundval av lämnade osanna uppgifter, eller
   2. har medverkat till att det i ett mottagningsavtal som avses i 6 § har angetts vilseledande eller oriktiga uppgifter.

Regeringen meddelar föreskrifter om vilken myndighet som ska pröva frågor om godkännande.

5 §   Ett beslut om godkännande enligt 4 § ska gälla tills vidare eller under en bestämd tid av fem år. Ansöker forskningshuvudmannen om godkännande för en kortare tid än fem år, ska giltigheten av beslutet begränsas till den sökta tiden.

Mottagningsavtal

6 §   Innan en godkänd forskningshuvudman får ta emot en gästforskare som avser att ansöka om uppehållstillstånd för forskning eller för forskning vid rörlighet för längre vistelse, ska gästforskaren och forskningshuvudmannen ingå ett mottagningsavtal där gästforskaren åtar sig att genomföra ett forskningsprojekt och forskningshuvudmannen åtar sig att ta emot gästforskaren.

Mottagningsavtalet ska utgöra en del av gästforskarens ansökan om uppehållstillstånd. Lag (2019:1210).

7 §   Mottagningsavtalet ska innehålla uppgifter om
   1. syftet med den planerade forskningen, forskningsprojektets längd och den finansiering som behövs för att genomföra projektet,
   2. gästforskarens kvalifikationer i förhållande till forskningens syfte,
   3. gästforskarens arbetsvillkor och övriga rättsliga förhållanden mellan gästforskaren och forskningshuvudmannen, och
   4. planerade vistelser i andra EU-stater för att utföra forskning. Lag (2019:1210).

8 §   Ett mottagningsavtal upphör att gälla, om gästforskaren inte beviljas uppehållstillstånd eller om det planerade forskningsprojektet upphör.

Forskningshuvudmannen ska skyndsamt underrätta Migrationsverket om varje omständighet som kan hindra att mottagningsavtalet fullföljs.

Återkallelse

9 §   Den myndighet som avses i 4 § tredje stycket får återkalla ett godkännande för en forskningshuvudman att ta emot gästforskare, om
   1. förutsättningarna för godkännande inte längre är uppfyllda,
   2. forskningshuvudmannen har godkänts på grundval av lämnade osanna uppgifter, eller
   3. forskningshuvudmannen har medverkat till att det i ett mottagningsavtal har angetts vilseledande eller oriktiga uppgifter.

Överklagande

10 §   Beslut i ärenden enligt 4 och 9 §§ får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol av den som har ansökt om godkännande att ta emot gästforskare. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Upplysning om närmare föreskrifter

11 §   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om förfarandet för godkännande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare.


Övergångsbestämmelser

2008:290
   1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.
   2. Lagen ska inte tillämpas på tredjelandsmedborgare som har beviljats uppehållstillstånd i Sverige för forskning före ikraftträdandet.