Lag (1992:1512) om elektromagnetisk kompatibilitet

t.o.m. SFS 2021:756
SFS nr: 1992:1512
Departement/myndighet: Infrastrukturdepartementet RSED E
Utfärdad: 1992-12-17
Ändrad: t.o.m. SFS 2021:756
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Skyldigheter i fråga om elektromagnetisk kompatibilitet

1 §   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i fråga om kommunikationer eller näringsverksamhet eller skydd för liv, personlig säkerhet eller hälsa, meddela föreskrifter om
   1. krav på egenskaper hos eller användning av utrustning för att den ska kunna fungera tillfredsställande i sin elektromagnetiska omgivning utan att orsaka oacceptabla elektromagnetiska störningar för annan utrustning (elektromagnetisk kompatibilitet),
   2. kontroll och märkning av utrustning med avseende på dess elektromagnetiska kompatibilitet,
   3. information som ska följa med utrustning och som avser uppgifter
      a) av betydelse för utrustningens elektromagnetiska kompatibilitet, och
      b) om tillverkaren av utrustningen eller den som fört in utrustningen till ett land som omfattas av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, och
   4. skyldighet att bedriva skadeförebyggande arbete och vidta åtgärder när det finns anledning att anta att utrustning inte överensstämmer med de krav som följer av föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen. Lag (2016:362).

1 a §   Regeringen får meddela föreskrifter om avgifter för tillsynsmyndighetens verksamhet enligt denna lag och föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. Lag (2021:756).

Tillsyn

2 §   Den myndighet som regeringen bestämmer ska utöva tillsyn över att föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag följs. Lag (2016:362).

3 §   Tillsynsmyndigheten har rätt att i den utsträckning som behövs för tillsynen
   1. få del av upplysningar och handlingar,
   2. hos den som tillverkar, saluför, hyr ut eller till Sverige för in utrustning, få tillgång till utrustning för att kontrollera den, och
   3. få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen, dock inte bostäder. Lag (2016:362).

4 §   Om tillsynsmyndigheten inte får del av handlingar, tillgång till utrustning eller tillträde till ett område, en lokal eller ett utrymme trots att myndigheten har rätt till det enligt 3 §, får Kronofogdemyndigheten besluta om särskild handräckning efter ansökan av tillsynsmyndigheten.
Lag (2016:362).

5 § meddela föreskrifter om att den som tillverkar, saluför, hyr ut eller till Sverige för in utrustning skall
   1. ersätta tillsynsmyndigheten för kostnader för kontroll av utrustning, om utrustningen vid kontrollen inte uppfyller kraven för elektromagnetisk kompatibilitet, eller
   2. få ersättning för kostnader i samband med kontroll av utrustning, om utrustningen vid kontrollen uppfyller kraven för elektromagnetisk kompatibilitet. Lag (2016:362).

6 §   Om det är påkallat från skyddssynpunkt får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag skall efterlevas.

Ett sådant föreläggande eller förbud får förenas med vite.
Lag (2016:362).

Sanktionsavgift

7 §   Regeringen får meddela föreskrifter om att en sanktionsavgift ska betalas av den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot en föreskrift som har meddelats med stöd av 1 §. Lag (2016:362).

8 §   Frågor om att ta ut en sanktionsavgift prövas av förvaltningsrätt efter ansökan av tillsynsmyndigheten. Ansökan ska göras hos den förvaltningsrätt inom vars domkrets tillsynsmyndigheten ligger. Lag (2016:362).

Ansvarsbestämmelser

9 §   Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot en föreskrift som regeringen har meddelat med stöd av 1 §. Lag (2016:362).

10 §   Ansvar enligt 9 § ska inte dömas ut om
   1. gärningen är belagd med straff i brottsbalken eller överträdelsen är ringa, eller
   2. gärningen omfattas av bestämmelser om sanktionsavgift enligt 7 §. Lag (2016:362).

11 §   Den som har åsidosatt ett vitesföreläggande döms inte till ansvar enligt denna lag för gärning som omfattas av föreläggandet. Lag (2016:362).

Överklagande och verkställighet

12 §   En tillsynsmyndighets beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Beslut om förbud gäller omedelbart och får verkställas utan hinder av att det inte vunnit laga kraft. Lag (2016:362).


Övergångsbestämmelser

1995:1725

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1996 men tillämpas inte i de fall där det första beslutet i ärendet fattats dessförinnan.