Kungörelse (1951:703) med vissa bestämmelser angående vigselförrättare inom annat trossamfund än svenska kyrkan

SFS nr: 1951:703
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L2
Utfärdad: 1951-10-26
Upphävd: 1988-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1987:1017
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Har Kungl. Maj:t medgivit att vigsel må förrättas inom visst trossamfund av dess prästerskap eller eljest av befattningshavare i samfundet, må sådan präst ellerb efattningshavare icke utöva sin behörighet att viga, innan länsstyrelsen i det län, där samfundets styrelse har sitt säte, på framställning av samfundet meddelat intyg om att han är behörig att förrätta vigsel inom samfundet.

2 §   Avlider vigselförrättare, som i 1 § avses, eller upphör eljest hans behörighet att förrätta vigsel, åligger det samfundet att ofördröjligen underrätta länsstyrelsen därom.

3 §   Om skyldighet för vigselförrättare att, då han förrättat vigsel, tillställa vederbörande pastorsämbete underrättelse därom (vigselattest) är stadgat i 31 § folkbokföringskungörelsen den 9 juni 1967 (nr 495). Kungörelse (1967:503).

Övergångsbestämmelser

1951:703

Denna kungörelse träder i krft den 1 januari 1952.

Genom kungörelsen upphäves kungörelsen den 6 augusti 1894 (nr 63) s. 4) angående vissa skyldigheter, som åligga föreståndare för föramling a främmande kristna trosbekännare. Har länsstyrelse enligt den äldre kungörelsen meddelat intyg om någons behörighet att förrätta vigsel, skall vad i 1 § i den nya kungörelsen sägs icke äga tillämpning.

1987:1017

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988, då kungörelsen (1951:703) med vissa bestämmelser angående vigselförrättare inom annat trossamfund än svenska kyrkan skall upphöra att gälla. Föreskrifterna i 2 § kungörelsen gäller dock fortfarande i fall där vigselrätt har medgetts före ikraftträdandet.