Kungörelse (1944:636) angående överflyttande på civilförsvarsstyrelsen av de uppgifter, som åvila luftskyddsinspektionen och statens utrymningskommission

SFS nr: 1944:636
Departement/myndighet: Försvarsdepartementet
Utfärdad: 1944-09-14
Upphävd: 1995-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1995:128
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Kungl. Maj:t, som denna dag beslutat, att civilförsvarsstyrelsens verksamhet skall taga sin början den 1 oktober 1944 men att civilförsvarslagen skall träda i kraft först den 1 december samma år, har funnit gott förordna, att civilförsvarsstyrelsen under oktober och november månader 1944 skall dels fullgöra de uppgifter, som enligt gällande författningar åvila luftskyddsinspektionen, dels ock vara central utrymningsmyndighet och i övrigt fullgöra de uppgifter, som enligt gällande författningar åvila statens utrymningskommission.

Tillika förordnar Kungl. Maj:t, att instruktionen den 28 juni 1941 (nr 638) för luftskyddsinspektionen och instruktionen den 13 april 1940 (nr 297) för statens utrymningskommission skola upphöra att gälla från och med den 1 oktober 1944.