Förordning (2021:133) om statsbidrag till vissa ideella organisationer med anledning av utbrottet av covid-19

t.o.m. SFS 2021:780
SFS nr: 2021:133
Departement/myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet MRD
Utfärdad: 2021-02-26
Ändrad: t.o.m. SFS 2021:780
Tidsbestämd: 2022-01-01
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Inledande bestämmelser

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till ideella organisationer som huvudsakligen bedriver verksamhet inom ett eller flera av följande områden:
   1. barn i utsatta situationer,
   2. våldsutsatta kvinnor, barn och hbtqi-personer,
   3. våld i nära relationer,
   4. hedersrelaterat våld och förtryck.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Syftet med statsbidraget

2 §   Syftet med statsbidraget är att stödja ideella organisationer som med anledning av utbrottet av covid-19 behöver anpassa eller förstärka sin stödverksamhet för att möta ökade eller förändrade behov inom de områden som anges i 1 §.

Förutsättningar för statsbidrag    
3 § Statsbidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas till en ideell organisation som
   1. är en juridisk person som bedriver sådan verksamhet som avses i 1 §,
   2. bedriver riksomfattande verksamhet som stöder lokala eller regionala organisationer (riksorganisationer) eller bedriver verksamhet som är av nationellt intresse (riksintresse) inom något av de områden som anges i 1 §,
   3. har antagit stadgar och är demokratiskt uppbyggd,
   4. har bedrivit verksamhet inom ett eller flera av de områden som anges i 1 § under minst två år,
   5. i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering, och
   6. kan dokumentera sin verksamhet genom fastställda verksamhets- och revisionsberättelser.

Bidraget får inte användas för verksamhet som bedrivs på uppdrag av en kommun eller för ekonomisk verksamhet som bedrivs av den egna organisationen.

Bidragsmottagaren får samordna insatser inom organisationen så att medel kommer regionala och lokala verksamheter till del.

4 §   Statsbidrag får även lämnas till organisationer som inte uppfyller villkoren i 3 § första stycket 2 om det finns särskilda skäl för det. Vid en sådan prövning ska det särskilt beaktas
   1. vilka behov som finns inom det geografiska område där organisationen är verksam, eller
   2. att organisationen saknar möjlighet att få del av bidrag enligt denna förordning på grund av att den inte är medlem i en riksorganisation, om den bedriver sådan verksamhet som anges i 1 § första stycket 2-4.

5 §   Statsbidrag får inte lämnas till en organisation som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs.

Formen för statsbidraget

6 §   Statsbidraget lämnas i form av ett organisationsbidrag.

Handläggningen av statsbidraget

7 §   Socialstyrelsen prövar frågor om statsbidrag enligt denna förordning.

8 §   Ansökan om statsbidrag ska vara skriftlig och ha kommit in till Socialstyrelsen senast vid den tidpunkt som myndigheten bestämmer. Ansökan ska innehålla uppgift om det belopp som söks och de uppgifter i övrigt som Socialstyrelsen behöver för att kunna pröva ansökan.

9 §   Den som ansöker om statsbidrag ska lämna de ytterligare handlingar eller uppgifter som behövs för prövningen till Socialstyrelsen.

Beslut

10 §   Ett beslut om statsbidrag ska avse ett bidragsår. Ett bidragsår omfattar ett kalenderår.

11 §   Vid fördelningen av statsbidrag får Socialstyrelsen prioritera mellan inkomna ansökningar och ge företräde till de ansökningar som bedöms ha bäst förutsättningar att uppfylla det syfte som anges i 2 § och övriga förutsättningar för bidrag enligt denna förordning.

Socialstyrelsen får vid bedömningen särskilt beakta
   1. om verksamheten främjar barns rättigheter och intressen,
   2. möjligheten till samordning med kommuner och regioner, och
   3. om organisationen får annat statligt bidrag för samma verksamhet som en ansökan enligt denna förordning avser.

12 §   Ett beslut om statsbidrag får förenas med villkor som ska framgå av beslutet. I beslutet ska sista dag för redovisning enligt 14 § anges.

Beslutet ska även innehålla information om vad som gäller i fråga om hinder mot utbetalning enligt 17 § och återbetalning och återkrav enligt 18 och 19 §§.

13 §   Har upphävts genom förordning (2021:780).

Redovisning

14 §   En mottagare av statsbidrag ska senast vid den tidpunkt som anges i beslutet till Socialstyrelsen lämna en ekonomisk redovisning och en redogörelse för vad medlen har använts till i förhållande till det syfte som anges i 2 §. Bidragsmottagaren ska även lämna de övriga uppgifter och handlingar som Socialstyrelsen begär. Redovisningen ska göras på det sätt som Socialstyrelsen anvisar.

15 §   En revisor ska granska redovisningen enligt 14 §. Revisorns rapport över granskningen ska bifogas redovisningen.

Om det statsbidrag som har tagits emot uppgått till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, ska granskningen göras av en auktoriserad eller godkänd revisor.

16 §   Socialstyrelsen ska senast den 30 september året efter bidragsåret lämna en samlad redovisning till regeringen av det statsbidrag som har lämnats enligt denna förordning.

Redovisningen ska innehålla uppgifter om vilka som har fått bidrag och med vilket belopp samt en redogörelse för bidragets användning i förhållande till det syfte som anges i 2 §.

Hinder mot utbetalning

17 §   Socialstyrelsen får besluta att ett beviljat statsbidrag helt eller delvis inte ska betalas ut om det finns grund för återbetalning enligt 18 § 1 eller 2.

Återbetalning och återkrav

18 §   En mottagare av statsbidrag är återbetalningsskyldig om
   1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har orsakat att bidrag har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
   2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
   3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller använts för de ändamål som det har beviljats för,
   4. mottagaren inte har lämnat sådan redovisning som avses i 14 §, eller
   5. villkoren i beslutet inte har följts.

19 §   Socialstyrelsen ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka statsbidraget, om bidragsmottagaren är återbetalningsskyldig enligt 18 §.

Om det finns särskilda skäl för det, får Socialstyrelsen besluta att helt eller delvis avstå från ett krav på återbetalning.

Överklagande

20 §   I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Bemyndigande

21 §   Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.


Övergångsbestämmelser

2021:133
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2021.
   2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2021.
   3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för statsbidrag som har beviljats före utgången av 2021.