Förordning (2020:750) om statligt stöd till vissa miljöfordon

t.o.m. SFS 2022:1418
SFS nr: 2020:750
Departement/myndighet: Klimat- och näringslivsdepartementet
Utfärdad: 2020-08-13
Ändrad: t.o.m. SFS 2022:1418
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   För att främja introduktionen av miljölastbilar, eldrivna arbetsmaskiner och miljöarbetsmaskiner på marknaden och bidra till minskning av utsläpp av växthusgaser, får Statens energimyndighet bevilja statligt stöd i form av bidrag enligt denna förordning för köp av sådana fordon. Bidrag ges om det finns medel.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 19 § och 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser. Förordning (2021:1274).

Ordförklaringar

2 §   I denna förordning betyder

bioetanol: ett etanolbränsle som till minst 94 procent är framställt av sådan biomassa som avses i 1 kap. 2 § lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen,
miljölastbil: en tung lastbil enligt lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner och som är avsedd att drivas antingen enbart av bioetanol, fordonsgas eller elektrisk energi från en bränslecell, ett batteri eller en extern källa, eller av flera av dessa i kombination,

eldriven arbetsmaskin: ett motorredskap eller en traktor enligt lagen om vägtrafikdefinitioner som har en nettoeffekt över 15 kW och som drivs enbart av elektrisk energi från en bränslecell, ett batteri eller en extern källa,
miljöarbetsmaskin: ett motorredskap eller en traktor enligt lagen om vägtrafikdefinitioner, som har en nettoeffekt över 75 kW och som är avsedd att drivas antingen enbart av fordonsgas eller bioetanol, eller av någon av dessa i kombination med elektrisk energi från en bränslecell, ett batteri eller en extern källa,
vägtrafikregistret: den uppgiftssamling som avses i 2 kap. 1 § vägtrafikdatalagen (2019:369).

I övrigt har ord och uttryck i förordningen samma betydelse som i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget. Förordning (2021:1274).

Förutsättningar för stöd

3 §   Stöd får beviljas företag, kommuner och regioner för köp av en miljölastbil, eldriven arbetsmaskin eller en miljöarbetsmaskin som
   1. är eller ska bli registrerad enligt förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning,
   2. ska ställas på enligt förordningen om fordons registrering och användning och inte tidigare har varit påställd enligt den förordningen, och
   3. inte tidigare har tagits i bruk i Sverige eller någon annanstans.

Stöd får även beviljas för köp av en eldriven arbetsmaskin eller en miljöarbetsmaskin som inte tidigare har tagits i bruk i Sverige eller någon annanstans och som inte omfattas av kraven på registrering i förordningen om fordons registrering och användning, om maskinen kan identifieras med hjälp av ett unikt identifikationsnummer eller annan uppgift som gör maskinen möjlig att identifiera. Förordning (2022:1418).

4 §   Stöd till företag får endast beviljas i enlighet med de villkor som anges i kapitel I och artikel 36 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

5 §   Om uppgifter om ett stöd till ett företag ska offentliggöras enligt artikel 9 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014, får stödet endast beviljas om företaget samtycker till offentliggörandet. Förordning (2021:1274).

6 §   Stöd får inte beviljas för köp av miljölastbilar, eldrivna arbetsmaskiner och miljöarbetsmaskiner som
   1. måste genomföras för att uppfylla en skyldighet enligt lag eller annan författning eller villkor i ett tillstånd, eller
   2. har påbörjats innan ansökan om stöd har getts in till Statens energimyndighet. Förordning (2021:1274).

Stödberättigande kostnader

7 §   Den stödberättigande kostnaden utgörs av prisskillnaden mellan miljö-lastbilen, den eldrivna arbetsmaskinen eller miljöarbetsmaskinen och närmast jämförliga fordon.
Förordning (2021:1274).

8 §   Stöd får beviljas med ett belopp som motsvarar högst 20 procent av inköpskostnaden för en miljölastbil, en eldriven arbetsmaskin eller en miljöarbetsmaskin, dock högst 40 procent av den stödberättigande kostnaden. Förordning (2021:1274).

9 §   En kostnad som annat offentligt stöd har beviljats för är inte stödberättigande.

Ansökan om stöd

10 §   En ansökan om stöd ska vara skriftlig, ges in till Statens energimyndighet och innehålla
   1. sökandens namn,
   2. uppgifter om antalet miljölastbilar, eldrivna arbetsmaskiner eller miljöarbetsmaskiner som ansökan avser,
   3. dokumentation som styrker att förutsättningarna enligt 3-6 §§ är uppfyllda,
   4. uppgifter om den stödberättigande kostnaden, och
   5. upplysningar om allt annat offentligt stöd som sökts eller beviljats och som avser samma stödberättigande kostnad som ansökan avser.

Om sökanden är ett företag ska ansökan även innehålla uppgifter om antal anställda, årsomsättning och balansomslutning. Förordning (2021:1274).

Prövning och beslut om beviljande av stöd

11 §   Statens energimyndighet prövar frågor om stöd enligt denna förordning.

12 §   I ett beslut att bevilja stöd ska Statens energimyndighet ange
   1. den tidpunkt då det stödberättigande köpet ska vara genomfört,
   2. de ytterligare villkor som behövs för att kraven enligt denna förordning ska uppfyllas och syftet med stödet enligt 1 § ska tillgodoses, och
   3. att stödmottagaren ska lämna de uppgifter som krävs för att Statens energimyndighet ska kunna följa upp och utvärdera stödet.

Utbetalning av stöd

13 §   En begäran om utbetalning av ett beviljat stöd ska ha kommit in till Statens energimyndighet inom sex månader från det att köpet senast ska vara genomfört. Stödmottagaren ska bifoga skriftliga underlag för att styrka den stödberättigande kostnaden och att övriga krav för stödet är uppfyllda till begäran om utbetalning.

14 §   Ett stöd får inte betalas ut till ett företag som är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarar ett stöd beviljat av en svensk stödgivare olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

15 §   Statens energimyndighet får besluta att ett beviljat stöd helt eller delvis inte ska betalas ut om
   1. den som har ansökt om eller beviljats stöd genom att lämna oriktiga uppgifter har orsakat att stödet beviljats felaktigt eller med för högt belopp,
   2. stödet har beviljats felaktigt eller med för högt belopp på grund av att uppgifterna i vägtrafikregistret är felaktiga,
   3. stödet av något annat skäl har beviljats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta, eller
   4. ett villkor för stödet inte har följts.

Tillsyn

16 §   Statens energimyndighet utövar tillsyn över att villkoren för stödet följs.

Återbetalning och återkrav

17 §   Mottagaren av ett utbetalat stöd är återbetalningsskyldig om stödet inte skulle ha betalats ut enligt 15 §.

Ränta enligt räntelagen (1975:635) ska betalas på det belopp som en stödmottagare är återbetalningsskyldig för.

18 §   Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig ska Statens energimyndighet besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet tillsammans med ränta.

Statens energimyndighet får besluta att helt eller delvis avstå från kravet i första stycket, om det finns särskilda skäl.

Bemyndigande

19 §   Statens energimyndighet får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Uppföljning och utvärdering

20 §   Statens energimyndighet ska följa upp och utvärdera de stöd som ges enligt denna förordning.

Offentliggörande, rapportering och registerföring

21 §   Bestämmelser om offentliggörande, rapportering och registerföring finns i 12 a § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler och i förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler.

Överklagande

22 §   I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 14 och 15 §§ om att inte betala ut stöd får dock inte överklagas.