Förordning (2020:208) om stöd vid korttidsarbete

SFS nr: 2020:208
Departement/myndighet: Finansdepartementet
Utfärdad: 2020-04-03
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Tillämpningsområde

1 §   Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete.

Förordningen är meddelad med stöd av
   - 4 § lagen om stöd vid korttidsarbete i fråga om 5 §,
   - 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 9 §,
   - 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

Ansökan om godkännande

2 §   En ansökan om godkännande enligt 5 a § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete ska innehålla uppgifter om
   1. den ansökande arbetsgivaren, och
   2. huruvida förutsättningarna för stöd enligt 5 a och 5 b §§ lagen om stöd vid korttidsarbete är uppfyllda.

Ansökan om preliminärt stöd

3 §   En ansökan om preliminärt stöd enligt 18 § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete ska innehålla uppgifter om
   1. den ansökande arbetsgivaren,
   2. huruvida arbetsgivaren är bunden av ett sådant kollektivavtal som avses i 15 § lagen om stöd vid korttidsarbete,
   3. huruvida förutsättningarna för stöd är uppfyllda, och
   4. det belopp som begärs.

Anmälan om avstämning

4 §   En anmälan om avstämning enligt 29 § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete ska innehålla uppgifter om
   1. arbetsgivaren,
   2. det eventuella belopp som begärs, och
   3. det eventuella belopp som arbetsgivaren är skyldig att betala.

Gränsbelopp

5 §   Det gränsbelopp som avses i 4 § 2 lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete ska vara 44 000 kronor.

Stöd som lämnas efter godkännande av Tillväxtverket

6 §   Preliminärt stöd och ytterligare stöd, som lämnas efter godkännande av Tillväxtverket enligt 5 a § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, ska betalas ut av Tillväxtverket till arbetsgivaren.

7 §   Om en arbetsgivare är återbetalningsskyldig för stöd som har lämnats enligt 5 a § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, ska Tillväxtverket besluta att återkräva beloppet.

Om en arbetsgivare inte är berättigad till ett stödbelopp och detta ska betalas tillbaka, ska ränta tas ut enligt räntelagen (1975:635). Räntekravet får sättas ned om det finns särskilda skäl.

8 §   Ett beslut enligt 7 § första stycket ska innehålla uppgift om det belopp som arbetsgivaren ska betala tillbaka och när beloppet senast ska betalas.

Är en arbetsgivare återbetalningsskyldig enligt 7 § första stycket eller skyldig att betala ränta enligt 7 § andra stycket får annat stöd som betalas ut enligt denna förordning kvittas mot skulden.

Bemyndigande

9 §   Skatteverket får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete och föreskrifter om verkställigheten av denna förordning när stöd lämnas enligt 5 § samma lag.

Tillväxtverket får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen om stöd vid korttidsarbete och föreskrifter om verkställigheten av denna förordning när stöd lämnas enligt 5 a § samma lag.


Övergångsbestämmelser

2020:208
   1. Denna förordning träder i kraft den 7 april 2020.
   2. Genom förordningen upphävs förordningen (2013:1010) om stöd vid korttidsarbete.
   3. Bestämmelsen i 5 § ska dock tillämpas för tid från och med den 16 mars 2020.