Förordning (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige

SFS nr: 2020:127
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L4
Utfärdad: 2020-03-17
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   I denna förordning finns föreskrifter om ett tillfälligt inreseförbud till Sverige för att hindra att det virus som orsakar covid-19 förs in i landet eller sprids till andra länder.

Denna förordning kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna), utlänningslagen (2005:716) och utlänningsförordningen (2006:97).

De uttryck som används i den här förordningen har samma betydelse som i utlänningslagen och utlänningsförordningen.

2 §   Denna förordning är meddelad med stöd av 30 § lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa.

3 §   En utlänning som reser till Sverige från en annan stat än en EES-stat eller Schweiz ska nekas inresa i landet och avvisas.

Första stycket gäller inte för en utlänning vars syfte med inresan är att återvända till sitt hem, om han eller hon
   1. är EES-medborgare eller medborgare i Schweiz eller familjemedlem till en sådan medborgare,
   2. har ställning som varaktigt bosatt i Sverige eller en annan EU-stat,
   3. har uppehållstillstånd i Sverige eller en annan EES-stat eller Schweiz, eller
   4. har nationell visering i Sverige.

Första stycket gäller inte heller för en utlänning som har särskilt angelägna behov eller som ska utföra nödvändiga funktioner i Sverige, till exempel
   1. hälso- och sjukvårdspersonal,
   2. gränsarbetare,
   3. personal som transporterar gods och annan personal inom transportsektorn i nödvändig utsträckning,
   4. personer som omfattas av 2 kap. 10 § utlänningslagen (2005:716),
   5. personer som arbetar i internationella organisationer, militär personal och hjälparbetare,
   6. passagerare i transit,
   7. personer med trängande familjeskäl, och
   8. personer som är i behov av internationellt skydd eller som har andra humanitära skäl.

4 §   Avvisning enligt 3 § ska vid tillämpning av utlänningslagen (2005:716) anses motsvara avvisning enligt 8 kap. 2 § utlänningslagen, om utlänningen inte är en EES- medborgare eller familjemedlem till en EES-medborgare, eller avvisning enligt 8 kap. 8 § utlänningslagen, om utlänningen är en EES-medborgare eller familjemedlem till en EES-medborgare.