Förordning (2017:1040) om elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift och elsäkerhetsavgift

t.o.m. SFS 2020:1200
SFS nr: 2017:1040
Departement/myndighet: Infrastrukturdepartementet RSED E
Utfärdad: 2017-11-09
Ändrad: t.o.m. SFS 2020:1200
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser om avgifter för att finansiera
   1. åtgärder och verksamhet enligt elberedskapslagen (1997:288) (elberedskapsavgift),
   2. verksamhet vid nätmyndigheten som avser uppgifter enligt 5 kap. ellagen (1997:857) och tillsyn enligt 12 kap. 1 § samma lag över att nätkoncessionshavare följer sina skyldigheter (nätövervakningsavgift), och
   3. verksamhet vid Elsäkerhetsverket enligt elsäkerhetslagen (2016:732) (elsäkerhetsavgift).

2 §   Förordningen är meddelad med stöd av
   - 15 § elberedskapslagen (1997:288) i fråga om 6, 7 och 10 §§,
   - 12 kap. 6 § ellagen (1997:857) i fråga om 6, 8 och 10 §§,
   - 47 § elsäkerhetslagen (2016:732) i fråga om 6, 9 och 10 §§,
   - 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 13 §, och
   - 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

Ordförklaringar

3 §   I denna förordning avses med

lågspänning: nominell spänning upp till och med 1 000 volt växelspänning eller upp till och med 1 500 volt likspänning, och

högspänning: nominell spänning som är högre än lågspänning.

4 §   Med uttagspunkt avses i denna förordning den punkt där en elanvändare, enligt avtal med nätkoncessionshavare, tar ut el för förbrukning.

5 §   Med nätinnehavare avses i denna förordning den som har en nätkoncession för linje eller nätkoncession för område enligt ellagen (1997:857).

Nätinnehavares avgiftsskyldighet

6 §   En nätinnehavare ska betala elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift och elsäkerhetsavgift enligt denna förordning.

Avgifternas storlek

7 §   Elberedskapsavgiften är 2 129 kronor per kalenderår för varje uttagspunkt för högspänning och 39 kronor 20 öre per kalenderår för varje uttagspunkt för lågspänning.
Förordning (2019:566).

8 §   Nätövervakningsavgiften är 870 kronor per kalenderår för varje uttagspunkt för högspänning och 4 kronor 35 öre per kalenderår för varje uttagspunkt för lågspänning.
Förordning (2019:1285).

9 §   Elsäkerhetsavgiften är 820 kronor per kalenderår för varje uttagspunkt för högspänning och 10 kronor 25 öre per kalenderår för varje uttagspunkt för lågspänning.
Förordning (2020:1200).

Avgifternas betalning

10 §   Avgifterna ska efter debitering betalas till Elsäkerhetsverket senast den 1 oktober det kalenderår som avgiften avser.

Rapportering

11 §   Energimarknadsinspektionen ska senast den 15 maj varje år lämna uppgifter till Elsäkerhetsverket om det antal uttagspunkter för högspänning respektive lågspänning som under föregående år var anslutna till en anläggning som drivs med stöd av en nätkoncession för linje eller nätkoncession för område enligt ellagen (1997:857).

Indrivning

12 §   Om en avgift enligt 7, 8 eller 9 § inte har betalats efter betalningsuppmaning, ska Elsäkerhetsverket överlämna avgifterna för indrivning.

Bemyndigande

13 §   Elsäkerhetsverket får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

14 §   I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

I 17 § elberedskapslagen (1977:288) finns bestämmelser om överklagande av beslut om att ta ut elberedskapsavgift.


Övergångsbestämmelser

2017:1040
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
   2. Genom förordningen upphävs förordningen (1995:1296) om vissa avgifter på elområdet.
   3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för sådana avgifter som avser tid före ikraftträdandet.

2019:566
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2019.
   2. De nya bestämmelserna ska dock tillämpas från och med avgiftsuttaget för 2019.