Förordning (2016:187) om ekodesign

t.o.m. SFS 2018:897
SFS nr: 2016:187
Departement/myndighet: Infrastrukturdepartementet RSED E
Utfärdad: 2016-03-10
Ändrad: t.o.m. SFS 2018:897
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Denna förordning innehåller föreskrifter i anslutning till lagen (2008:112) om ekodesign.

Förordningen är meddelad med stöd av
   - 17 § lagen om ekodesign i fråga om 4 §,
   - 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.
Ordförklaringar

2 §   Ord och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i lagen (2008:112) om ekodesign.

Tillsynsmyndighet

3 §   Statens energimyndighet är tillsynsmyndighet enligt 13 § lagen (2008:112) om ekodesign.

Kostnader för provtagning

4 §   Tillverkaren av en energirelaterad produkt eller energirelaterad del eller tillverkarens representant ska ersätta Statens energimyndighet för kostnader för provtagning och undersökning av prov av produkten eller delen.

Ersättningsskyldighet gäller dock bara i de fall då produkten eller delen visat sig inte uppfylla de krav som gäller enligt lagen (2008:112) om ekodesign, enligt föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen eller enligt föreskrifter i en genomförandeåtgärd enligt artikel 15 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter.

Överklagande

5 §   I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.
Förordning (2018:897).