Förordning (2014:480) om myndigheters inköp av energieffektiva varor, tjänster och byggnader

t.o.m. SFS 2018:1567
SFS nr: 2014:480
Departement/myndighet: Infrastrukturdepartementet RSED E
Utfärdad: 2014-06-05
Ändrad: t.o.m. SFS 2018:1567
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Myndigheter som omfattas av kraven

1 §   Denna förordning gäller Regeringskansliet, domstolarna och de myndigheter som anges i 22-32 §§ förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

Med myndighet avses i denna förordning en myndighet som enligt första stycket ska tillämpa förordningen.

Tröskelvärden

2 §   Kraven enligt 3-7 §§ gäller endast inköp som överstiger de tröskelvärden som avses i 5 kap. 1 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling. Förordning (2018:1567).

Inköp av energieffektiva varor

3 §   När en myndighet köper varor som omfattas av en sådan delegerad akt eller genomförandeakt som avses i artikel 16 eller 20.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1369 av den 4 juli 2017 om fastställande av en ram för energimärkning och om upphävande av direktiv 2010/30/EU, ska myndigheten köpa de varor som uppfyller kriterierna för den högsta energieffektivitetsklassen.

Om inköpet avser ett varupaket vilket som helhet omfattas av en sådan rättsakt som avses i första stycket, får myndigheten kräva att den samlade energieffektiviteten ska ha företräde framför energieffektiviteten hos enskilda varor inom paketet. Myndigheten ska då köpa det varupaket som uppfyller kriteriet för den högsta energieffektivitetsklassen. Förordning (2018:1567).

4 §   När en myndighet köper varor som omfattas av en genomförandeåtgärd enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter, som har antagits efter den 5 december 2012, ska myndigheten köpa de varor som uppfyller riktvärdena för energieffektivitet som anges i den genomförandeåtgärden.

5 §   När en myndighet köper kontorsutrustning som omfattas av rådets beslut 2006/1005/EG av den 18 december 2006 om ingående av avtalet mellan Amerikas förenta staters regering och Europeiska gemenskapen om samordning av program för energieffektivitetsmärkning av kontorsutrustning ska myndigheten köpa de varor som uppfyller energieffektivitetskrav som inte är mindre krävande än de som räknas upp i bilaga C till avtalet som är kopplat till det beslutet.

6 §   När en myndighet köper däck som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1222/2009 av den 25 november 2009 om märkning av däck vad gäller drivmedelseffektivitet och andra väsentliga parametrar, ska myndigheten köpa däck som uppfyller kriterierna för den högsta klassificeringen för drivmedelseffektivitet, enligt bilaga I till den förordningen.

Kravet i första stycket gäller inte om myndigheten av säkerhetsskäl eller med hänsyn till allmänhälsan väljer att köpa däck med högsta klassificering för väggrepp på vått underlag eller klassificering för externt däck- och vägbanebuller.

Inköp av tjänster

7 §   En myndighet ska i sina förfrågningsunderlag eller andra anbudshandlingar om offentliga tjänstekontrakt kräva att tjänsteleverantören, när denne köper in nya varor i syfte att helt eller delvis tillhandahålla tjänsten, endast köper in varor som uppfyller kraven i 3-6 §§.

Med offentliga tjänstekontrakt avses sådana avtal om tjänster som omfattas av definitionen i artikel 2.1.9 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG, i den ursprungliga lydelsen.
Förordning (2018:1567).

Inköp av byggnader eller ingående av hyresavtal

8 §   En myndighet som köper en byggnad eller ingår ett hyresavtal avseende en byggnad eller lokal ska endast köpa eller ingå hyresavtal avseende byggnader som lägst uppfyller de krav avseende energihushållning och värmeisolering som ställs på byggnadsverk enligt 8 kap. 4 § 6 plan- och bygglagen (2010:900) samt de föreskrifter som meddelats i anslutning till den paragrafen.

Kraven enligt första stycket gäller inte om syftet med inköpet är att
      a) totalrenovera eller riva byggnaden,
      b) sälja byggnaden vidare utan att använda den för eget syfte, eller
      c) bevara byggnaden som en byggnad med officiellt skydd som del av en utvald miljö, eller på grund av dess särskilda arkitektoniska eller historiska värde.

Generella undantag

9 §   En myndighet får undanta inköp och ingående av avtal från kraven i 3-8 §§. Undantag får göras om myndigheten inför inköpet bedömer att ett inköp av sådana byggnader, varor och tjänster eller ingående av hyresavtal avseende byggnader och lokaler inte är förenligt med
      a) kostnadseffektivitet,
      b) ekonomisk genomförbarhet,
      c) hållbarhet i vidare bemärkelse,
      d) teknisk lämplighet, eller
      e) tillräcklig konkurrens.

Med kostnadseffektivitet avses lönsamhet för myndigheten med hänsyn till varans eller byggnadens energiförbrukning i ett livscykelperspektiv.

Undantag för Sveriges försvar

10 §   Kraven i 3-8 §§ gäller endast i den utsträckning som deras tillämpning inte kommer i konflikt med det militära försvarets natur och huvudsakliga syfte.

Bestämmelserna ska inte tillämpas på avtal om leverans av militär utrustning enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG av den 13 juli 2009 om samordning av förfarandena vid tilldelning av vissa kontrakt för byggentreprenader, varor och tjänster av upphandlande myndigheter och enheter på försvars- och säkerhetsområdet.

Uppföljning

11 §   Bestämmelser om rapportering och uppföljning finns i 20 och 20 a §§ förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter och i bilagan till den förordningen.
Förordning (2015:230).