Förordning (2014:1542) om statsbidrag till kommuner och regioner för att främja hbtqi-personers situation

t.o.m. SFS 2021:934
SFS nr: 2014:1542
Departement/myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet MRD
Utfärdad: 2014-12-18
Ändrad: t.o.m. SFS 2021:934
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Inledande bestämmelser

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till kommuner och regioner för insatser för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Förordning (2021:934).

2 §   Frågor om statsbidrag enligt denna förordning prövas av Socialstyrelsen.

Förutsättningar för statsbidrag

3 §   Statsbidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas till kommuner och regioner för projekt som syftar till att
   1. inom det egna verksamhetsområdet öka kunskapen om homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners (hbtqi-personer) situation för att främja målgruppens rättigheter och möjligheter i kontakten med kommuner och regioner (lärandeprojekt), eller
   2. främja fysiska och digitala mötesplatser för hbtqi- personer. Förordning (2021:934).

4 §   Statsbidrag får lämnas efter ansökan.

Ett villkor för bidrag är att projektet inte omfattar insatser som redan utförs inom kommunens eller regionens ordinarie verksamhet. Förordning (2019:1102).

Fördelning av statsbidrag

5 §   Ansökningar som avser projekt som har en hög grad av egen finansiering av en kommun eller en region ska prioriteras.
Förordning (2019:1102).

6 §   Socialstyrelsen får prioritera mellan inkomna ansökningar om statsbidrag och ge företräde till de ansökningar som bäst bedöms uppfylla de syften med statsbidraget som anges i 3 §.

Vid bedömningen får myndigheten särskilt beakta intresset av
   1. en geografisk spridning över hela landet och en spridning mellan tätort och landsbygd, och
   2. insatser som riktar sig till unga respektive äldre personer. Förordning (2021:934).

Ansökan om statsbidrag

7 §   Ansökan ska innehålla
   1. en beskrivning av projektets tidsram och målsättning, storleken på den verksamhet som projektet omfattar, projektets integrering i den ordinarie verksamheten och potentiella spridningseffekter,
   2. en budget för projektet,
   3. en redovisning av om tidigare arbete med fokus på frågor som berör hbtqi-personer har bedrivits inom verksamheten, och
   4. information om hur samverkan med en eller flera organisationer som företräder hbtqi-personer ska säkerställas.
Förordning (2021:934).

Beslut och utbetalning

8 §   I ett beslut om statsbidrag ska det anges vilken verksamhet bidraget beviljas för. Beslutet om bidrag får förenas med villkor som ska framgå av beslutet. I beslutet ska också sista dag för redovisning enligt 9 § anges.

Socialstyrelsen betalar ut statsbidraget vid ett tillfälle.
Förordning (2021:934).

Redovisning

9 §   En kommun eller en region som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är skyldig att lämna en ekonomisk redovisning av de mottagna medlen till Socialstyrelsen vid den tidpunkt som angetts i beslutet. Bidragsmottagaren ska samtidigt redovisa vilka resultat som har uppnåtts och hur resultaten förhåller sig till det ändamål som bidraget har beviljats för. Förordning (2019:1102).

10 §   Socialstyrelsen ska årligen senast den 1 juni till regeringen lämna en redogörelse för vad statsbidragen har använts till och, om möjligt, en bedömning av statsbidragets resultat i förhållande till syftet med bidragen.

Hinder mot utbetalning

10 a §   Socialstyrelsen får besluta att ett beviljat bidrag helt eller delvis inte ska betalas ut om det finns grund för återbetalning enligt 11 §. Förordning (2021:934).

Återbetalning och återkrav

11 §   Mottagaren av ett statsbidrag är återbetalningsskyldig, om
   1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har orsakat att bidrag har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
   2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
   3. villkoren i beslutet inte har följts,
   4. en redovisning som avses i 9 § inte har lämnats, eller
   5. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål det har lämnats för.
Förordning (2021:934).

12 §   Socialstyrelsen ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget om bidragsmottagaren är återbetalningsskyldig enligt 11 §.

Om det finns särskilda skäl för det, får Socialstyrelsen helt eller delvis avstå från återkrav.

Förbud att överklaga

13 §   Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Bemyndigande

14 §   Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.


Övergångsbestämmelser

2014:1542
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2015.
   2. Bestämmelsen i 10 § om skyldigheten att lämna en redogörelse tillämpas första gången 2016.