Förordning (2014:1059) om vissa avgifter för registrering och tillsyn över handeln på grossistenergimarknaden

t.o.m. SFS 2015:543
SFS nr: 2014:1059
Departement/myndighet: Klimat- och näringslivsdepartementet RSE
Utfärdad: 2014-08-28
Ändrad: t.o.m. SFS 2015:543
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Inledande bestämmelser

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser om avgifter för att finansiera Energimarknadsinspektionens uppgifter enligt lagen (2013:385) om ingripande mot marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter.

2 §   Denna förordning är meddelad med stöd av 19 § lagen (2013:385) om ingripande mot marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter och gäller avgifter som avses i den paragrafen. Förordning (2015:543).

3 §   Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i lagen (2013:385) om ingripande mot marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter.

4 §   Avgifterna enligt denna förordning ska uppgå till ett belopp som motsvarar Energimarknadsinspektionens årliga kostnader för den verksamhet som ska finansieras enligt 1 §.

De sammanlagda avgifterna för att finansiera Energimarknadsinspektionens kostnader för tillsyn och marknadsövervakning får dock högst uppgå till sju miljoner kronor per år.

Avgift för registerhållning

5 §   En marknadsaktör ska betala en årlig registerhållningsavgift om 4 000 kronor per påbörjat kalenderår. Om marknadsaktören inte varit registrerad från början av året, ska avgiften minskas med hänsyn till den tid som marknadsaktören inte varit registrerad.

Avgift för tillsyn och marknadsövervakning

6 §   En marknadsaktör ska betala en årlig avgift för tillsyn och marknadsövervakning. Avgiften ska uppgå till 1 000 kronor plus det andelsbelopp som därutöver behövs för att enligt 4 § täcka Energimarknadsinspektionens kostnader för tillsyn och marknadsövervakning. Andelsbeloppet ska utgöra en så stor andel av de återstående kostnaderna som motsvarar marknadsaktörens andel av handeln med grossistenergiprodukter på grossistmarknaderna för energi.

Vid beräkningen ska andelen av handeln avse den handel som de registrerade marknadsaktörerna bedrev under det närmast föregående kalenderåret. Andelen av handeln ska beräknas efter den handel som marknadsaktörerna har rapporterat enligt artikel 8.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 av den 25 oktober 2011 om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi, i den ursprungliga lydelsen. Om en marknadsaktör inte har fullgjort sin rapporteringsskyldighet, får Energimarknadsinspektionen fastställa avgiften till ett skäligt belopp.
Förordning (2015:543).

Beslut om och betalning av avgift

7 §   Energimarknadsinspektionen ska varje år besluta vilken avgift en marknadsaktör ska betala enligt 5 och 6 §§.

Avgiften ska betalas inom 30 dagar från Energimarknadsinspektionens beslut.

Överklagande

8 §   Bestämmelser om överklagande finns i 20 § lagen (2013:385) om ingripande mot marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter.


Övergångsbestämmelser

2015:543
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 2014.
Förordning (2015:543).
   2. En marknadsaktör som är skyldig att betala avgift enligt 6 § för 2015 ska senast den 31 oktober 2015 till Energimarknadsinspektionen rapportera sin handel med grossistenergiprodukter under 2014 på sådana organiserade marknadsplatser som anges i artikel 2.4 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1348/2014 av den 17 december 2014 om rapportering av uppgifter för att genomföra artikel 8.2 och 8.6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi, i den ursprungliga lydelsen. En marknadsaktör som registrerar sig hos Energimarknadsinspektionen under perioden den 1 november-31 december 2015 ska dock rapportera sin handel i samband med registreringen. Förordning (2015:543).
   3. Vid beräkning av avgift för 2015 enligt 6 § ska andelen av handeln i stället för det som sägs i 6 § andra stycket andra meningen beräknas efter den rapportering som anges i punkten 2. Om den rapporteringsskyldigheten inte fullgörs får Energimarknadsinspektionen fastställa avgiften enligt 6 § första stycket för 2015 till ett skäligt belopp.
Förordning (2015:543).