Förordning (2010:1472) med instruktion för Totalförsvarets plikt- och prövningsverk

t.o.m. SFS 2020:1288
SFS nr: 2010:1472
Departement/myndighet: Försvarsdepartementet
Utfärdad: 2010-11-18
Ändrad: t.o.m. SFS 2020:1288
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Uppgifter

1 §   Totalförsvarets plikt- och prövningsverk ansvarar för att myndigheter och andra som har bemanningsansvar inom totalförsvaret får stöd och service i frågor som avser bemanning med totalförsvarspliktiga som skrivs in för värnplikt eller civilplikt. Stöd och service ska lämnas till de bemanningsansvariga även i fråga om totalförsvarspliktigas tjänstgöring och om redovisning av annan personal inom totalförsvaret.

På uppdrag av Försvarsmakten ska Totalförsvarets plikt- och prövningsverk tillhandahålla urvalstester av dem som ansökt till militär utbildning inom Försvarsmakten. Urvalstesterna ska vara utformade så att de främjar en jämställd rekrytering.

Totalförsvarets plikt- och prövningsverk ska vidare utföra utredning om personliga förhållanden, mönstra, skriva in och krigsplacera totalförsvarspliktiga enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt. Förordning (2020:1288).

2 §   Totalförsvarets plikt- och prövningsverk ska särskilt ansvara för att information om vad lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt innebär sprids till den som skriftligen lämnar uppgifter enligt 2 kap. 1 § lagen om totalförsvarsplikt. Förordning (2020:1288).

3 §   Totalförsvarets plikt- och prövningsverk får inom sakområdet åta sig att utföra uppdrag åt andra myndigheter samt åt kommuner, regioner och enskilda. Förordning (2020:1288).

Ledning

4 §   Totalförsvarets plikt- och prövningsverk leds av en myndighetschef. Förordning (2020:1288).

5 §   Vid Totalförsvarets plikt- och prövningsverk ska det finnas ett insynsråd som består av högst sju ledamöter.
Förordning (2020:1288).

Anställningar och uppdrag

6 §   Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

7 §   Vid Totalförsvarets plikt- och prövningsverk ska det finnas en personalansvarsnämnd. Förordning (2020:1288).

Tillämpligheten av vissa förordningar

8 §   Totalförsvarets plikt- och prövningsverk ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).
Förordning (2020:1288).

Avgifter

9 §   Totalförsvarets plikt- och prövningsverk får ta ut avgifter för uppdrag som myndigheten åtar sig enligt 1 § andra stycket eller 3 §. Detta gäller inte för uppgifter som avser inskrivning eller uppgifter som avser krigsplacering i samband med inskrivning eller i samband med grundutbildning enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt.

Myndigheten får meddela föreskrifter om avgifternas storlek.
Förordning (2020:1288).