/Rubriken upphör att gälla U:2021-02-01/ Förordning (2010:1472) med instruktion för Totalförsvarets rekryteringsmyndighet /Rubriken träder i kraft I:2021-02-01/ Förordning (2010:1472) med instruktion för Totalförsvarets plikt- och prövningsverk

t.o.m. SFS 2020:1288
SFS nr: 2010:1472
Departement/myndighet: Försvarsdepartementet
Utfärdad: 2010-11-18
Ändrad: t.o.m. SFS 2020:1288
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Uppgifter

1 §    /Upphör att gälla U:2021-02-01/ Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ansvarar för att myndigheter och andra som har bemanningsansvar inom totalförsvaret får stöd och service i frågor som avser bemanning med totalförsvarspliktiga som skrivs in för värnplikt eller civilplikt. Stöd och service ska lämnas även till de bemanningsansvariga i fråga om totalförsvarspliktigas tjänstgöring och om redovisning av annan personal inom totalförsvaret.

På uppdrag av Försvarsmakten ska Totalförsvarets rekryteringsmyndighet tillhandahålla urvalstester av dem som ansökt till militär utbildning inom Försvarsmakten. Urvalstesterna ska vara utformade så att de främjar en jämställd rekrytering.

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska vidare utföra utredning om personliga förhållanden, mönstra, skriva in och krigsplacera totalförsvarspliktiga enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt. Förordning (2018:268).

1 §    /Träder i kraft I:2021-02-01/ Totalförsvarets plikt- och prövningsverk ansvarar för att myndigheter och andra som har bemanningsansvar inom totalförsvaret får stöd och service i frågor som avser bemanning med totalförsvarspliktiga som skrivs in för värnplikt eller civilplikt. Stöd och service ska lämnas till de bemanningsansvariga även i fråga om totalförsvarspliktigas tjänstgöring och om redovisning av annan personal inom totalförsvaret.

På uppdrag av Försvarsmakten ska Totalförsvarets plikt- och prövningsverk tillhandahålla urvalstester av dem som ansökt till militär utbildning inom Försvarsmakten. Urvalstesterna ska vara utformade så att de främjar en jämställd rekrytering.

Totalförsvarets plikt- och prövningsverk ska vidare utföra utredning om personliga förhållanden, mönstra, skriva in och krigsplacera totalförsvarspliktiga enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt. Förordning (2020:1288).

2 §    /Upphör att gälla U:2021-02-01/ Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska särskilt ansvara för att information om vad lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt innebär sprids till den som skriftligen lämnar uppgifter enligt 2 kap. 1 § lagen om totalförsvarsplikt.

2 §    /Träder i kraft I:2021-02-01/ Totalförsvarets plikt- och prövningsverk ska särskilt ansvara för att information om vad lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt innebär sprids till den som skriftligen lämnar uppgifter enligt 2 kap. 1 § lagen om totalförsvarsplikt. Förordning (2020:1288).

3 §    /Upphör att gälla U:2021-02-01/ Totalförsvarets rekryteringsmyndighet får inom sakområdet åta sig att utföra uppdrag åt andra myndigheter samt åt kommuner, regioner och enskilda. Förordning (2019:1081).

3 §    /Träder i kraft I:2021-02-01/ Totalförsvarets plikt- och prövningsverk får inom sakområdet åta sig att utföra uppdrag åt andra myndigheter samt åt kommuner, regioner och enskilda.
Förordning (2020:1288).

Ledning

4 §    /Upphör att gälla U:2021-02-01/ Totalförsvarets rekryteringsmyndighet leds av en myndighetschef.

4 §    /Träder i kraft I:2021-02-01/ Totalförsvarets plikt- och prövningsverk leds av en myndighetschef. Förordning (2020:1288).

5 §    /Upphör att gälla U:2021-02-01/ Vid Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska det finnas ett insynsråd som består av högst sju ledamöter.

5 §    /Träder i kraft I:2021-02-01/ Vid Totalförsvarets plikt- och prövningsverk ska det finnas ett insynsråd som består av högst sju ledamöter.
Förordning (2020:1288).

Anställningar och uppdrag

6 §   Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

7 §    /Upphör att gälla U:2021-02-01/ Vid Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska det finnas en personalansvarsnämnd.

7 §    /Träder i kraft I:2021-02-01/ Vid Totalförsvarets plikt- och prövningsverk ska det finnas en personalansvarsnämnd. Förordning (2020:1288).

Tillämpligheten av vissa förordningar

8 §    /Upphör att gälla U:2021-02-01/ Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

8 §    /Träder i kraft I:2021-02-01/ Totalförsvarets plikt- och prövningsverk ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).
Förordning (2020:1288).

Avgifter

9 §    /Upphör att gälla U:2021-02-01/ Totalförsvarets rekryteringsmyndighet får ta ut avgifter för uppdrag som myndigheten åtar sig enligt 1 § andra stycket eller 3 §. Detta gäller inte för uppgifter som avser inskrivning och krigsplacering i samband med inskrivning eller i samband med grundutbildning enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt.

Myndigheten får meddela föreskrifter om avgifternas storlek.

9 §    /Träder i kraft I:2021-02-01/ Totalförsvarets plikt- och prövningsverk får ta ut avgifter för uppdrag som myndigheten åtar sig enligt 1 § andra stycket eller 3 §. Detta gäller inte för uppgifter som avser inskrivning eller uppgifter som avser krigsplacering i samband med inskrivning eller i samband med grundutbildning enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt.

Myndigheten får meddela föreskrifter om avgifternas storlek.
Förordning (2020:1288).