Förordning (2008:1401) med instruktion för Diskrimineringsombudsmannen

t.o.m. SFS 2022:1299
SFS nr: 2008:1401
Departement/myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet MRD
Utfärdad: 2008-12-18
Ändrad: t.o.m. SFS 2022:1299
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Uppgifter

1 §   Diskrimineringsombudsmannen har de uppgifter som följer av diskrimineringslagen (2008:567), lagen (2008:568) om Diskrimineringsombudsmannen, föräldraledighetslagen (1995:584), lagen (1988:1465) om ledighet för närståendevård och lagen (1998:209) om rätt till ledighet av trängande familjeskäl.

Diskrimineringsombudsmannen ska, i relevanta delar, i sin årsredovisning redovisa resultatet av sin verksamhet fördelat på kvinnor och män. Förordning (2022:1299).

2 §   Diskrimineringsombudsmannen ska följa och analysera utvecklingen inom sitt ansvarsområde.

Ledning

3 §   Diskrimineringsombudsmannen leds av en myndighetschef.

Anställningar och uppdrag

4 §   Ombudsmannen är myndighetschef.

Rådgivande organ

5 §   Vid myndigheten ska det finnas ett råd.

Rådet har till uppgift att ge myndigheten råd och stöd genom att tillföra myndigheten sakkunskap och bredd i diskrimineringsfrågor och i andra frågor som har betydelse för verksamheten.

Rådet består av ombudsmannen, som är ordförande, och högst tio ledamöter som utses av ombudsmannen.

Personalansvarsnämnd

6 §   Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

7 §   Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Undantag från myndighetsförordningen

8 §   Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten: 7 § om medverkan i EU- arbetet och annat internationellt samarbete.

Ärendenas handläggning

9 §   Har upphävts genom förordning (2011:169).

10 §   Myndigheten får bevilja den som på kallelse har inställt sig för att höras under utredningen av ett ärende skälig ersättning av allmänna medel för kostnader för resa och uppehälle.


Övergångsbestämmelser

2011:169

Äldre bestämmelser gäller om ett beslut om delgivning enligt 15-17 §§ delgivningslagen (1970:428) har fattats före den 1 april 2011 eller om en handling har skickats eller lämnats före denna tidpunkt.